Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 15:08:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3682° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.8492° Α
 Εστιακό Βάθος
25 χμ
 Αρ. αφίξεων
66
 Επίκεντρο 57.2 χμ ΒΒΑ της Σκύρου
70.0 χμ ΝΝΔ της Λήμνου
181.9 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKYHL59.9206 P15:08:31.62 -0.71.0M
SKYHL59.9206 S15:08:40.42 -0.11.0M
LIAHL65.3 26 P15:08:32.72 -0.41.0M
LIAHL65.3 26 S15:08:41.03 -0.81.0M
AOS2HT90.0254 P15:08:37.22 0.31.0M
AOS2HT90.0254 S15:08:48.58 0.11.0M
PAIGHT118.6302 P15:08:41.26 0.01.0M
PAIGHT118.6302 S15:08:56.36 0.21.0M
PRKHL122.6 96 P15:08:41.91 0.11.0M
PRKHL122.6 96 S15:08:57.19 0.01.0M
OURHT130.4325 P15:08:43.08 0.31.0M
OURHT130.4325 S15:08:58.88 0.01.0M
SMTHHL135.7 25 P15:08:43.24 -0.21.0M
SMTHHL135.7 25 S15:09:00.48 0.41.0M
THASHT138.1355 P15:08:43.59 -0.11.0M
THASHT138.1355 S15:08:59.74 -0.81.0M
NEOHL140.1267 P15:08:43.94 -0.11.0M
NEOHL140.1267 S15:09:01.35 0.21.0M
CHOSHT150.7136 P15:08:45.60 0.11.0M
CHOSHT150.7136 S15:09:03.64 0.01.0M
KARYHA152.8194 P15:08:45.28 -0.41.0M
KARYHA152.8194 S15:09:03.28 -0.61.0M
MRTHHA159.3210 P15:08:46.48 0.01.0M
MRTHHA159.3210 S15:09:05.23 -0.11.0M
DIONHL164.0209 P15:08:46.82 -0.31.0M
DIONHL164.0209 S15:09:06.02 -0.51.0M
PLGHL163.8313 P15:08:47.54 0.41.0M
PLGHL163.8313 S15:09:06.60 0.01.0M
PTLHL169.9210 P15:08:48.01 0.11.0M
PTLHL169.9210 S15:09:07.66 -0.21.0M
ATALHA174.8245 P15:08:48.66 0.11.0M
ATALHA174.8245 S15:09:09.17 0.21.0M
ATHUHA181.2211 P15:08:49.02 -0.31.0M
ATHUHA181.2211 S15:09:10.02 -0.31.0M
KAVAHT183.0351 P15:08:49.40 -0.11.0M
KAVAHT183.0351 S15:09:10.01 -0.71.0M
LKRHL178.7244 P15:08:48.94 -0.11.0M
LKRHL178.7244 S15:09:10.08 0.21.0M
STFNHA174.2221 P15:08:48.69 0.21.0M
STFNHA174.2221 S15:09:08.76 -0.11.0M
MDRAHA188.5220 P15:08:50.38 0.11.0M
MDRAHA188.5220 S15:09:11.76 -0.31.0M
VILLHA188.9225 P15:08:50.24 -0.11.0M
VILLHA188.9225 S15:09:12.19 0.01.0M
VLYHL191.9209 P15:08:50.52 -0.11.0M
VLYHL191.9209 S15:09:11.80 -0.91.0M
ALNHT198.2 31 P15:08:51.81 0.51.0M
ALNHT198.2 31 S15:09:14.26 0.41.0M
AGGHT220.0260 P15:08:55.05 0.61.0M
AGGHT220.0260 S15:09:19.49 0.21.0M
LOUTHA223.7227 P15:08:55.32 0.51.0M
LOUTHA223.7227 S15:09:19.82 -0.21.0M
LTKHP221.5228 P15:08:54.74 0.21.0M
LTKHP221.5228 S15:09:19.50 0.01.0M
SRSHT221.3331 P15:08:55.12 0.71.0M
SRSHT221.3331 S15:09:19.03 -0.31.0M
ACORHA237.9226 P15:08:57.22 0.61.0M
TYRNHT227.6280 P15:08:55.98 0.71.0M
THLHL244.3275 P15:08:57.98 0.51.0M
THLHL244.3275 S15:09:24.76 0.11.0M
MMBBS259.5339 P15:08:59.73 0.31.0M
MMBBS259.5339 S15:09:27.66 -0.41.0M
GURHP269.7234 P15:09:00.73 -0.11.0M
GURHP269.7234 S15:09:30.07 -0.61.0M
KLVHL276.6238 P15:09:01.56 -0.11.0M
KLVHL276.6238 S15:09:32.04 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vblj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         15:08:21.66
  Latitude       39.3682 deg +/-   0 km
  Longitude       24.8492 deg +/-   0 km
  Depth           25 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       65 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.08 +/- 0.16 24      
  M     3.08      24 preferred 

66 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKY  HL  0.5 206 P    15:08:31.62 -0.7 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.5 206 S    15:08:40.42 -0.1 M 1.0 SKY 
  LIA  HL  0.6 26 P    15:08:32.72 -0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.6 26 S    15:08:41.03 -0.8 M 1.0 LIA 
  AOS2 HT  0.8 254 P    15:08:37.22  0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 254 S    15:08:48.58  0.1 M 1.0 AOS2 
  PAIG HT  1.1 302 P    15:08:41.26 -0.0 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.1 302 S    15:08:56.36  0.2 M 1.0 PAIG 
  PRK  HL  1.1 96 P    15:08:41.91  0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.1 96 S    15:08:57.19  0.0 M 1.0 PRK 
  OUR  HT  1.2 325 P    15:08:43.08  0.3 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.2 325 S    15:08:58.88  0.0 M 1.0 OUR 
  SMTH HL  1.2 25 P    15:08:43.24 -0.2 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.2 25 S    15:09:00.48  0.4 M 1.0 SMTH 
  THAS HT  1.2 355 P    15:08:43.59 -0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.2 355 S    15:08:59.74 -0.8 M 1.0 THAS 
  NEO  HL  1.3 267 P    15:08:43.94 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.3 267 S    15:09:01.35  0.2 M 1.0 NEO 
  CHOS HT  1.4 136 P    15:08:45.60  0.1 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.4 136 S    15:09:03.64 -0.0 M 1.0 CHOS 
  KARY HA  1.4 194 P    15:08:45.28 -0.4 M 1.0 KARY 
  KARY HA  1.4 194 S    15:09:03.28 -0.6 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  1.4 210 P    15:08:46.48 -0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.4 210 S    15:09:05.23 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  1.5 209 P    15:08:46.82 -0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  1.5 209 S    15:09:06.02 -0.5 M 1.0 DION 
  PLG  HL  1.5 313 P    15:08:47.54  0.4 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  1.5 313 S    15:09:06.60  0.0 M 1.0 PLG 
  PTL  HL  1.5 210 P    15:08:48.01  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.5 210 S    15:09:07.66 -0.2 M 1.0 PTL 
  STFN HA  1.6 221 P    15:08:48.69  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.6 221 S    15:09:08.76 -0.1 M 1.0 STFN 
  ATAL HA  1.6 245 P    15:08:48.66  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.6 245 S    15:09:09.17  0.2 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  1.6 244 P    15:08:48.94 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.6 244 S    15:09:10.08  0.2 M 1.0 LKR 
  ATHU HA  1.6 211 P    15:08:49.02 -0.3 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.6 211 S    15:09:10.02 -0.3 M 1.0 ATHU 
  KAVA HT  1.6 351 P    15:08:49.40 -0.1 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.6 351 S    15:09:10.01 -0.7 M 1.0 KAVA 
  MDRA HA  1.7 220 P    15:08:50.38  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  1.7 220 S    15:09:11.76 -0.3 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  1.7 225 P    15:08:50.24 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.7 225 S    15:09:12.19 -0.0 M 1.0 VILL 
  VLY  HL  1.7 209 P    15:08:50.52 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.7 209 S    15:09:11.80 -0.9 M 1.0 VLY 
  ALN  HT  1.8 31 P    15:08:51.81  0.5 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  1.8 31 S    15:09:14.26  0.4 M 1.0 ALN 
  AGG  HT  2.0 260 P    15:08:55.05  0.6 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  2.0 260 S    15:09:19.49  0.2 M 1.0 AGG 
  SRS  HT  2.0 331 P    15:08:55.12  0.7 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  2.0 331 S    15:09:19.03 -0.3 M 1.0 SRS 
  LTK  HP  2.0 228 P    15:08:54.74  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  2.0 228 S    15:09:19.50 -0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  2.0 227 P    15:08:55.32  0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  2.0 227 S    15:09:19.82 -0.2 M 1.0 LOUT 
  TYRN HT  2.1 280 P    15:08:55.98  0.7 M 1.0 TYRN 
  ACOR HA  2.1 226 P    15:08:57.22  0.6 M 1.0 ACOR 
  THL  HL  2.2 275 P    15:08:57.98  0.5 M 1.0 THL 
  THL  HL  2.2 275 S    15:09:24.76  0.1 M 1.0 THL 
  MMB  BS  2.3 339 P    15:08:59.73  0.3 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  2.3 339 S    15:09:27.66 -0.4 M 1.0 MMB 
  GUR  HP  2.4 234 P    15:09:00.73 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  2.4 234 S    15:09:30.07 -0.6 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  2.5 238 P    15:09:01.56 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  2.5 238 S    15:09:32.04 -0.1 M 1.0 KLV 

33 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKY  HL  0.5 206 MLv   3.36 0.28  9.61108   
  LIA  HL  0.6 26 MLv   2.92 -0.16  3.93504   
  AOS2 HT  0.8 254 MLv   3.28 0.20  3.37427   
  PAIG HT  1.1 302 MLv   2.57 -0.50  0.371737   
  PRK  HL  1.1 96 MLv   3.41 0.33  3.14502   
  OUR  HT  1.2 325 MLv   2.91 -0.17  0.898685   
  SMTH HL  1.2 25 MLv   2.95 -0.13  0.599444   
  THAS HT  1.2 355 MLv   3.15 0.07  1.43465   
  NEO  HL  1.3 267 MLv   2.98 -0.10  1.32198   
  CHOS HT  1.4 136 MLv   3.12 0.04  1.15817   
  KARY HA  1.4 194 MLv   3.14 0.06  1.19936   
  MRTH HA  1.4 210 MLv   3.75 0.67  4.53622   
  DION HL  1.5 209 MLv   2.82 -0.26   1.4107   
  PLG  HL  1.5 313 MLv   2.82 -0.26  0.503332   
  PTL  HL  1.5 210 MLv   3.37 0.30   1.6785   
  STFN HA  1.6 221 MLv   3.10 0.02  0.857174   
  ATAL HA  1.6 245 MLv   2.89 -0.19  0.522148   
  LKR  HL  1.6 244 MLv   3.23 0.15  0.580639   
  ATHU HA  1.6 211 MLv   3.23 0.15  0.651216   
  KAVA HT  1.6 351 MLv   2.74 -0.34  0.69768   
  MDRA HA  1.7 220 MLv   3.23 0.16  0.982565   
  VILL HA  1.7 225 MLv   3.31 0.23  1.16812   
  VLY  HL  1.7 209 MLv   3.40 0.32  1.37459   
  ALN  HT  1.8 31 MLv   3.12 0.04  0.522391   
  AGG  HT  2.0 260 MLv   2.93 -0.15  0.265469   
  SRS  HT  2.0 331 MLv   3.15 0.07  0.391414   
  LOUT HA  2.0 227 MLv   3.45 0.37  1.06599   
  TYRN HT  2.1 280 MLv   2.73 -0.35  0.152909   
  ACOR HA  2.1 226 MLv   3.15 0.07  0.458395   
  THL  HL  2.2 275 MLv   2.81 -0.27  0.116138   
  MMB  BS  2.3 339 MLv   2.91 -0.17  0.206925   
  GUR  HP  2.4 234 MLv   3.13 0.05  0.304225   
  KLV  HL  2.5 238 MLv   3.07 -0.01  0.186367