Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 14:50:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4652° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1685° Α
 Εστιακό Βάθος
27 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 57.2 χμ ΝΑ της Μεθώνης
64.0 χμ Ν της Καλαμάτας
218.4 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STPGHC52.2 2 P14:50:23.05 -0.41.0M
STPGHC52.2 2 S14:50:31.50 0.71.0M
ITMHL82.2345 P14:50:27.08 -0.81.0M
ITMHL82.2345 S14:50:38.90 0.31.0M
KTHRHC77.9108 P14:50:26.73 -0.51.0M
KTHRHC77.9108 S14:50:37.75 0.31.0M
VLIHL75.0 68 P14:50:27.00 0.21.0M
VLIHL75.0 68 S14:50:36.61 -0.11.0M
KTHAHL83.3106 P14:50:27.61 -0.41.0M
KTHAHL83.3106 S14:50:39.14 0.21.0M
VLXHP102.4 11 P14:50:30.96 0.01.0M
VLXHP102.4 11 S14:50:43.92 -0.21.0M
ANKYHL121.5123 P14:50:33.76 0.21.0M
ANKYHL121.5123 S14:50:48.47 -0.11.0M
EPIDHA153.1 34 P14:50:37.65 0.11.0M
EPIDHA153.1 34 S14:50:55.97 0.21.0M
GURHP164.3 5 P14:50:39.99 0.91.0M
GURHP164.3 5 S14:50:58.33 -0.11.0M
LTKHP187.1 22 P14:50:41.64 -0.31.0M
LTKHP187.1 22 S14:51:03.58 0.21.0M
AXSHP204.8340 P14:50:45.06 0.91.0M
AXSHP204.8340 S14:51:07.48 0.21.0M
MRTHHA241.9 41 P14:50:48.47 -0.51.0M
MRTHHA241.9 41 S14:51:15.36 -0.41.0M
PDOHP252.6340 P14:50:51.21 0.91.0M
PDOHP252.6340 S14:51:17.95 -0.11.0M
EVGIHT274.3331 P14:50:52.80 -0.31.0M
EVGIHT274.3331 S14:51:22.78 -0.21.0M
AMPLHP285.9343 P14:50:55.20 0.71.0M
AMPLHP285.9343 S14:51:25.25 -0.31.0M
TETRHL329.6346 P14:51:00.43 0.21.0M
TETRHL329.6346 S14:51:35.16 -0.51.0M
PRMDHP353.5345 P14:51:02.87 -0.41.0M
PRMDHP353.5345 S14:51:40.40 -0.61.0M
KPROHT394.4350 P14:51:08.63 0.11.0M
KPROHT394.4350 S14:51:49.67 -0.51.0M
NESTHT449.8347 P14:51:15.15 -0.51.0M
NESTHT449.8347 S14:52:01.82 -0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbku
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         14:50:13.69
  Latitude       36.4652 deg +/-   1 km
  Longitude       22.1685 deg +/-   1 km
  Depth           27 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       208 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.80 +/- 0.24 15      
  M     2.80      15 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STPG HC  0.5  2 P    14:50:23.05 -0.4 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.5  2 S    14:50:31.50  0.7 M 1.0 STPG 
  VLI  HL  0.7 68 P    14:50:27.00  0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.7 68 S    14:50:36.61 -0.1 M 1.0 VLI 
  KTHR HC  0.7 108 P    14:50:26.73 -0.5 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  0.7 108 S    14:50:37.75  0.3 M 1.0 KTHR 
  ITM  HL  0.7 345 P    14:50:27.08 -0.8 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.7 345 S    14:50:38.90  0.3 M 1.0 ITM 
  KTHA HL  0.8 106 P    14:50:27.61 -0.4 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.8 106 S    14:50:39.14  0.2 M 1.0 KTHA 
  VLX  HP  0.9 11 P    14:50:30.96 -0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 11 S    14:50:43.92 -0.2 M 1.0 VLX 
  ANKY HL  1.1 123 P    14:50:33.76  0.2 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.1 123 S    14:50:48.47 -0.1 M 1.0 ANKY 
  EPID HA  1.4 34 P    14:50:37.65  0.1 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.4 34 S    14:50:55.97  0.2 M 1.0 EPID 
  GUR  HP  1.5  5 P    14:50:39.99  0.9 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5  5 S    14:50:58.33 -0.1 M 1.0 GUR 
  LTK  HP  1.7 22 P    14:50:41.64 -0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.7 22 S    14:51:03.58  0.2 M 1.0 LTK 
  AXS  HP  1.8 340 P    14:50:45.06  0.9 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.8 340 S    14:51:07.48  0.2 M 1.0 AXS 
  MRTH HA  2.2 41 P    14:50:48.47 -0.5 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  2.2 41 S    14:51:15.36 -0.4 M 1.0 MRTH 
  PDO  HP  2.3 340 P    14:50:51.21  0.9 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  2.3 340 S    14:51:17.95 -0.1 M 1.0 PDO 
  EVGI HT  2.5 331 P    14:50:52.80 -0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  2.5 331 S    14:51:22.78 -0.2 M 1.0 EVGI 
  AMPL HP  2.6 343 P    14:50:55.20  0.7 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  2.6 343 S    14:51:25.25 -0.3 M 1.0 AMPL 
  TETR HL  3.0 346 P    14:51:00.43  0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  3.0 346 S    14:51:35.16 -0.5 M 1.0 TETR 
  PRMD HP  3.2 345 P    14:51:02.87 -0.4 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  3.2 345 S    14:51:40.40 -0.6 M 1.0 PRMD 
  KPRO HT  3.5 350 P    14:51:08.63  0.1 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  3.5 350 S    14:51:49.67 -0.5 M 1.0 KPRO 
  NEST HT  4.0 347 P    14:51:15.15 -0.5 M 1.0 NEST 
  NEST HT  4.0 347 S    14:52:01.82 -0.9 M 1.0 NEST 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STPG HC  0.5  2 MLv   3.28 0.48  7.53963   
  VLI  HL  0.7 68 MLv   3.06 0.25   3.1093   
  KTHR HC  0.7 108 MLv   3.06 0.25  2.32899   
  ITM  HL  0.7 345 MLv   2.84 0.04  1.35709   
  KTHA HL  0.8 106 MLv   2.62 -0.19  0.797514   
  VLX  HP  0.9 11 MLv   2.33 -0.47  0.329019   
  ANKY HL  1.1 123 MLv   2.52 -0.28  0.409465   
  EPID HA  1.4 34 MLv   2.60 -0.20  0.342882   
  GUR  HP  1.5  5 MLv   2.64 -0.17  0.327162   
  LTK  HP  1.7 22 MLv   1.93 -0.87  0.190453   
  AXS  HP  1.8 340 MLv   2.32 -0.49  0.0982255   
  MRTH HA  2.2 41 MLv   2.77 -0.03  0.183399   
  PDO  HP  2.3 340 MLv   2.76 -0.05  0.156565   
  EVGI HT  2.5 331 MLv   2.86 0.06  0.155077   
  AMPL HP  2.6 343 MLv   2.62 -0.18  0.0785014   
  TETR HL  3.0 346 MLv   3.01 0.20  0.114484   
  PRMD HP  3.2 345 MLv   3.23 0.42  0.144266   
  KPRO HT  3.5 350 MLv   3.12 0.32  0.0712379   
  NEST HT  4.0 347 MLv   3.29 0.49  0.0763695