Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 12:16:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.2
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3575° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.8448° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 56.0 χμ ΒΒΑ της Σκύρου
71.2 χμ ΝΝΔ της Λήμνου
180.7 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKYHL58.6206 P12:16:58.28 0.01.0M
SKYHL58.6206 S12:17:06.46 0.41.0M
LIAHL66.5 26 P12:16:59.37 -0.21.0M
LIAHL66.5 26 S12:17:07.71 -0.61.0M
AOS2HT89.3255 P12:17:03.54 0.31.0M
AOS2HT89.3255 S12:17:14.64 0.01.0M
PAIGHT118.9303 P12:17:08.00 0.11.0M
PAIGHT118.9303 S12:17:22.69 0.01.0M
PRKHL122.8 95 P12:17:08.71 0.31.0M
PRKHL122.8 95 S12:17:24.34 0.61.0M
OURHT131.2326 P12:17:09.80 0.21.0M
OURHT131.2326 S12:17:26.27 0.51.0M
SMTHHL136.9 25 P12:17:09.85 -0.51.0M
SMTHHL136.9 25 S12:17:27.84 0.71.0M
NEOHL139.7268 P12:17:10.00 -0.81.0M
NEOHL139.7268 S12:17:28.07 0.11.0M
THASHT139.3356 P12:17:10.24 -0.41.0M
THASHT139.3356 S12:17:27.77 0.01.0M
CHOSHT150.2135 P12:17:12.35 0.21.0M
CHOSHT150.2135 S12:17:30.23 -0.31.0M
KARYHA151.6194 P12:17:11.90 -0.41.0M
MRTHHA158.1210 P12:17:13.01 -0.21.0M
DIONHL162.8209 P12:17:13.88 0.01.0M
PLGHL164.3314 P12:17:14.71 0.61.0M
ATALHA174.0246 P12:17:15.32 -0.11.0M
STFNHA173.1221 P12:17:15.32 0.11.0M
MDRAHA187.4220 P12:17:17.08 -0.11.0M
VLYHL190.6209 P12:17:17.27 -0.31.0M
SOHHT206.2322 P12:17:19.59 -0.11.0M
AGGHT219.4261 P12:17:21.82 0.41.0M
LTKHP220.4228 P12:17:21.45 -0.11.0M
SRSHT222.2332 P12:17:21.07 -0.61.0M
TYRNHT227.4281 P12:17:22.49 0.01.0M
THLHL244.1276 P12:17:24.45 -0.11.0M
KDZBS256.2 9 P12:17:26.02 0.11.0M
MMBBS260.5339 P12:17:26.21 -0.21.0M
ANXHP266.6252 P12:17:27.72 0.41.0M
GURHP268.7235 P12:17:27.53 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbfs
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         12:16:47.60 +/-  0.2 s
  Latitude       39.3575 deg +/-   1 km
  Longitude       24.8448 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       70 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.23 +/- 0.18 21      
  M     3.23      21 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKY  HL  0.5 206 P    12:16:58.28 -0.0 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.5 206 S    12:17:06.46  0.4 M 1.0 SKY 
  LIA  HL  0.6 26 P    12:16:59.37 -0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.6 26 S    12:17:07.71 -0.6 M 1.0 LIA 
  AOS2 HT  0.8 255 P    12:17:03.54  0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 255 S    12:17:14.64 -0.0 M 1.0 AOS2 
  PAIG HT  1.1 303 P    12:17:08.00  0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.1 303 S    12:17:22.69 -0.0 M 1.0 PAIG 
  PRK  HL  1.1 95 P    12:17:08.71  0.3 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.1 95 S    12:17:24.34  0.6 M 1.0 PRK 
  OUR  HT  1.2 326 P    12:17:09.80  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.2 326 S    12:17:26.27  0.5 M 1.0 OUR 
  SMTH HL  1.2 25 P    12:17:09.85 -0.5 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.2 25 S    12:17:27.84  0.7 M 1.0 SMTH 
  THAS HT  1.3 356 P    12:17:10.24 -0.4 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.3 356 S    12:17:27.77  0.0 M 1.0 THAS 
  NEO  HL  1.3 268 P    12:17:10.00 -0.8 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.3 268 S    12:17:28.07  0.1 M 1.0 NEO 
  CHOS HT  1.4 135 P    12:17:12.35  0.2 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.4 135 S    12:17:30.23 -0.3 M 1.0 CHOS 
  KARY HA  1.4 194 P    12:17:11.90 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  1.4 210 P    12:17:13.01 -0.2 M 1.0 MRTH 
  DION HL  1.5 209 P    12:17:13.88  0.0 M 1.0 DION 
  PLG  HL  1.5 314 P    12:17:14.71  0.6 M 1.0 PLG 
  STFN HA  1.6 221 P    12:17:15.32  0.1 M 1.0 STFN 
  ATAL HA  1.6 246 P    12:17:15.32 -0.1 M 1.0 ATAL 
  MDRA HA  1.7 220 P    12:17:17.08 -0.1 M 1.0 MDRA 
  VLY  HL  1.7 209 P    12:17:17.27 -0.3 M 1.0 VLY 
  SOH  HT  1.9 322 P    12:17:19.59 -0.1 M 1.0 SOH 
  AGG  HT  2.0 261 P    12:17:21.82  0.4 M 1.0 AGG 
  LTK  HP  2.0 228 P    12:17:21.45 -0.1 M 1.0 LTK 
  SRS  HT  2.0 332 P    12:17:21.07 -0.6 M 1.0 SRS 
  TYRN HT  2.1 281 P    12:17:22.49  0.0 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  2.2 276 P    12:17:24.45 -0.1 M 1.0 THL 
  KDZ  BS  2.3  9 P    12:17:26.02  0.1 M 1.0 KDZ 
  MMB  BS  2.3 339 P    12:17:26.21 -0.2 M 1.0 MMB 
  ANX  HP  2.4 252 P    12:17:27.72  0.4 M 1.0 ANX 
  GUR  HP  2.4 235 P    12:17:27.53  0.0 M 1.0 GUR 

28 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKY  HL  0.5 206 MLv   3.45 0.23  4.88275   
  LIA  HL  0.6 26 MLv   3.51 0.28  4.72773   
  AOS2 HT  0.8 255 MLv   3.43 0.20  3.01473   
  PAIG HT  1.1 303 MLv   2.70 -0.53  0.405545   
  PRK  HL  1.1 95 MLv   3.61 0.38  3.13152   
  OUR  HT  1.2 326 MLv   3.35 0.12  1.55162   
  SMTH HL  1.2 25 MLv   3.14 -0.09  0.903495   
  THAS HT  1.3 356 MLv   3.55 0.32  2.24343   
  NEO  HL  1.3 268 MLv   3.11 -0.11  0.823019   
  CHOS HT  1.4 135 MLv   3.21 -0.02  0.906824   
  KARY HA  1.4 194 MLv   3.21 -0.02  0.900195   
  MRTH HA  1.4 210 MLv   3.54 0.31  1.78037   
  DION HL  1.5 209 MLv   3.27 0.04  0.899068   
  PLG  HL  1.5 314 MLv   3.02 -0.21  0.497412   
  STFN HA  1.6 221 MLv   3.74 0.52  2.38842   
  ATAL HA  1.6 246 MLv   3.07 -0.16  0.498123   
  MDRA HA  1.7 220 MLv   3.64 0.41  1.60708   
  VLY  HL  1.7 209 MLv   3.42 0.19  0.923092   
  SOH  HT  1.9 322 MLv   3.34 0.11  0.636902   
  AGG  HT  2.0 261 MLv   2.99 -0.24  0.244849   
  LTK  HP  2.0 228 MLv   3.45 0.22  0.705034   
  SRS  HT  2.0 332 MLv   3.32 0.09  0.513879   
  TYRN HT  2.1 281 MLv   3.00 -0.23  0.230119   
  THL  HL  2.2 276 MLv   2.78 -0.44  0.115702   
  KDZ  BS  2.3  9 MLv   3.32 0.09  0.346911   
  MMB  BS  2.3 339 MLv   3.17 -0.05  0.235045   
  ANX  HP  2.4 252 MLv   3.33 0.10  0.315811   
  GUR  HP  2.4 235 MLv   3.41 0.19  0.372168