Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 11:45:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7735° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4075° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 36.7 χμ ΝΝΔ των Σερρών
41.8 χμ ΑΒΑ της Θεσσαλονίκης
311.5 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SOHHT6.8320 P11:45:51.08 0.21.0M
SOHHT6.8320 S11:45:52.42 -0.11.0M
PLGHL44.8176 P11:45:56.83 0.01.0M
PLGHL44.8176 S11:46:02.77 -0.31.0M
SRSHT40.1 23 P11:45:56.05 -0.11.0M
SRSHT40.1 23 S11:46:01.38 -0.41.0M
THEHT40.7247 P11:45:56.43 0.21.0M
THEHT40.7247 S11:46:01.67 -0.21.0M
OURHT68.9135 P11:46:01.03 0.21.0M
OURHT68.9135 S11:46:09.79 -0.11.0M
NVRHL74.6 31 P11:46:01.98 0.21.0M
NVRHL74.6 31 S11:46:11.39 -0.31.0M
KAVAHT96.0 75 P11:46:06.11 0.91.0M
KAVAHT96.0 75 S11:46:17.94 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbes
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         11:45:48.79
  Latitude       40.7735 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4075 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       72 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.68 +/- 0.14  7      
  M     1.68      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SOH  HT  0.1 320 P    11:45:51.08  0.2 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.1 320 S    11:45:52.42 -0.1 M 1.0 SOH 
  SRS  HT  0.4 23 P    11:45:56.05 -0.1 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.4 23 S    11:46:01.38 -0.4 M 1.0 SRS 
  THE  HT  0.4 247 P    11:45:56.43  0.2 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.4 247 S    11:46:01.67 -0.2 M 1.0 THE 
  PLG  HL  0.4 176 P    11:45:56.83 -0.0 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.4 176 S    11:46:02.77 -0.3 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.6 135 P    11:46:01.03  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.6 135 S    11:46:09.79 -0.1 M 1.0 OUR 
  NVR  HL  0.7 31 P    11:46:01.98  0.2 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.7 31 S    11:46:11.39 -0.3 M 1.0 NVR 
  KAVA HT  0.9 75 P    11:46:06.11  0.9 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 75 S    11:46:17.94  0.2 M 1.0 KAVA 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SOH  HT  0.1 320 MLv   1.73 0.05  2.86249   
  SRS  HT  0.4 23 MLv   1.27 -0.41   0.1027   
  THE  HT  0.4 247 MLv   1.67 -0.01  0.236309   
  PLG  HL  0.4 176 MLv   1.81 0.13  0.396063   
  OUR  HT  0.6 135 MLv   1.82 0.14  0.151251   
  NVR  HL  0.7 31 MLv   1.49 -0.19  0.0481703   
  KAVA HT  0.9 75 MLv   1.73 0.05  0.185104