Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 11:38:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0090° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8803° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 26.5 χμ ΒΒΑ του Καρπενησίου
39.8 χμ Ν της Καρδίτσας
197.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EVRHL11.9211 P11:38:23.66 -0.11.0M
EVRHL11.9211 S11:38:26.28 0.01.0M
AGGHT39.4 88 P11:38:27.49 -0.21.0M
AGGHT39.4 88 S11:38:33.18 -0.11.0M
ANXHP46.4176 P11:38:28.65 -0.21.0M
ANXHP46.4176 S11:38:35.55 0.31.0M
PVOHP53.3215 P11:38:30.05 0.11.0M
PVOHP53.3215 S11:38:37.21 0.11.0M
AGRPCL69.5191 P11:38:32.32 -0.11.0M
AGRPCL69.5191 S11:38:41.88 0.31.0M
EFPHP64.8178 P11:38:31.64 0.01.0M
EFPHP64.8178 S11:38:40.46 0.21.0M
KALEHA72.3162 P11:38:32.43 -0.51.0M
KALEHA72.3162 S11:38:42.71 0.21.0M
MG00CL66.4175 P11:38:31.84 -0.11.0M
MG00CL66.4175 S11:38:41.00 0.31.0M
PYRGCL67.6170 P11:38:31.86 -0.31.0M
PYRGCL67.6170 S11:38:41.33 0.21.0M
TETRHL64.2305 P11:38:31.43 -0.31.0M
TETRHL64.2305 S11:38:40.43 0.11.0M
THLHL62.8 11 P11:38:31.30 -0.11.0M
THLHL62.8 11 S11:38:39.90 0.21.0M
AXARHA72.6112 P11:38:32.79 -0.21.0M
AXARHA72.6112 S11:38:42.33 -0.21.0M
PANRCL77.6156 P11:38:33.22 -0.51.0M
PANRCL77.6156 S11:38:44.09 0.31.0M
TYRNHT83.7 21 P11:38:34.39 -0.31.0M
TYRNHT83.7 21 S11:38:46.00 0.51.0M
KLVHL109.9168 P11:38:38.77 -0.11.0M
KLVHL109.9168 S11:38:53.25 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbel
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         11:38:20.44
  Latitude       39.0090 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8803 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       90 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.09 +/- 0.19 13      
  M     2.09      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EVR  HL  0.1 211 P    11:38:23.66 -0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.1 211 S    11:38:26.28  0.0 M 1.0 EVR 
  AGG  HT  0.4 88 P    11:38:27.49 -0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.4 88 S    11:38:33.18 -0.1 M 1.0 AGG 
  ANX  HP  0.4 176 P    11:38:28.65 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 176 S    11:38:35.55  0.3 M 1.0 ANX 
  PVO  HP  0.5 215 P    11:38:30.05  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.5 215 S    11:38:37.21  0.1 M 1.0 PVO 
  THL  HL  0.6 11 P    11:38:31.30 -0.1 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.6 11 S    11:38:39.90  0.2 M 1.0 THL 
  TETR HL  0.6 305 P    11:38:31.43 -0.3 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.6 305 S    11:38:40.43  0.1 M 1.0 TETR 
  EFP  HP  0.6 178 P    11:38:31.64 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.6 178 S    11:38:40.46  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.6 175 P    11:38:31.84 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.6 175 S    11:38:41.00  0.3 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.6 170 P    11:38:31.86 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.6 170 S    11:38:41.33  0.2 M 1.0 PYRG 
  AGRP CL  0.6 191 P    11:38:32.32 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 191 S    11:38:41.88  0.3 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.6 162 P    11:38:32.43 -0.5 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.6 162 S    11:38:42.71  0.2 M 1.0 KALE 
  AXAR HA  0.7 112 P    11:38:32.79 -0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 112 S    11:38:42.33 -0.2 M 1.0 AXAR 
  PANR CL  0.7 156 P    11:38:33.22 -0.5 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.7 156 S    11:38:44.09  0.3 M 1.0 PANR 
  TYRN HT  0.8 21 P    11:38:34.39 -0.3 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.8 21 S    11:38:46.00  0.5 M 1.0 TYRN 
  KLV  HL  1.0 168 P    11:38:38.77 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 168 S    11:38:53.25  0.4 M 1.0 KLV 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EVR  HL  0.1 211 MLv   1.74 -0.35  2.18835   
  AGG  HT  0.4 88 MLv   2.06 -0.03  0.732351   
  ANX  HP  0.4 176 MLv   2.17 0.07  0.808436   
  PVO  HP  0.5 215 MLv   1.85 -0.25  0.256724   
  THL  HL  0.6 11 MLv   1.86 -0.23  0.106706   
  TETR HL  0.6 305 MLv   2.11 0.02  0.311089   
  EFP  HP  0.6 178 MLv   2.37 0.28  0.561393   
  MG00 CL  0.6 175 MLv   2.40 0.31  0.755161   
  PYRG CL  0.6 170 MLv   2.38 0.29  0.351242   
  AGRP CL  0.6 191 MLv   1.91 -0.18  0.182393   
  KALE HA  0.6 162 MLv   2.12 0.03  0.28988   
  AXAR HA  0.7 112 MLv   1.51 -0.58  0.281758   
  PANR CL  0.7 156 MLv   3.62 1.53  0.167161   
  TYRN HT  0.8 21 MLv   2.17 0.08  0.222112   
  KLV  HL  1.0 168 MLv   2.00 -0.09  0.107668