Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 09:05:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6110° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2870° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 77.8 χμ Δ της Καρπάθου
109.4 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
348.2 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC48.8201 P09:05:20.56 0.01.0M
STIAHC48.8201 S09:05:27.37 0.11.0M
ZKRHL55.5187 P09:05:21.41 -0.21.0M
ZKRHL55.5187 S09:05:29.15 0.01.0M
KARPHL79.4 95 P09:05:25.41 0.01.0M
KARPHL79.4 95 S09:05:35.58 -0.11.0M
NPSHL72.6238 P09:05:24.84 0.61.0M
NPSHL72.6238 S09:05:33.52 -0.21.0M
PFKSHC97.1230 P09:05:28.67 0.61.0M
PFKSHC97.1230 S09:05:40.44 -0.11.0M
THERAHL111.4319 P09:05:30.47 0.21.0M
THERAHL111.4319 S09:05:43.72 -0.51.0M
SNT5HA119.2318 P09:05:31.74 0.31.0M
SNT5HA119.2318 S09:05:46.29 0.01.0M
IDIMN131.5254 P09:05:33.25 -0.21.0M
ARGHL178.3 68 P09:05:39.88 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vazk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         09:05:11.78
  Latitude       35.6110 deg +/-   0 km
  Longitude       26.2870 deg +/-   0 km
  Depth           16 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       109 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.84 +/- 0.15  7      
  M     2.84      7 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.4 201 P    09:05:20.56 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 201 S    09:05:27.37  0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 187 P    09:05:21.41 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 187 S    09:05:29.15  0.0 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 238 P    09:05:24.84  0.6 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 238 S    09:05:33.52 -0.2 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 95 P    09:05:25.41  0.0 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 95 S    09:05:35.58 -0.1 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 230 P    09:05:28.67  0.6 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 230 S    09:05:40.44 -0.1 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 319 P    09:05:30.47  0.2 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 319 S    09:05:43.72 -0.5 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 318 P    09:05:31.74  0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 318 S    09:05:46.29 -0.0 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 254 P    09:05:33.25 -0.2 M 1.0 IDI 
  ARG  HL  1.6 68 P    09:05:39.88  0.1 M 1.0 ARG 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.4 201 MLv   2.79 -0.06  1.85551   
  ZKR  HL  0.5 187 MLv   2.67 -0.17  0.962723   
  NPS  HL  0.7 238 MLv   3.49 0.64  4.21844   
  KARP HL  0.7 95 MLv   3.03 0.19  1.37007   
  PFKS HC  0.9 230 MLv   3.08 0.24  1.24519   
  THERA HL  1.0 319 MLv   2.79 -0.05  0.543552   
  SNT5 HA  1.1 318 MLv   2.82 -0.03  0.527049   
  IDI  MN  1.2 254 MLv   3.11 0.26  0.888793   
  ARG  HL  1.6 68 MLv   2.73 -0.12  0.215966