Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 06:13:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.8
 Γεωγρ. Πλάτος
34.4838° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.1882° Α
 Εστιακό Βάθος
23 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 93.7 χμ Ν του Ηρακλείου
117.7 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
410.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC65.0327 P06:13:27.79 -0.11.0M
IMODHC65.0327 S06:13:37.04 -0.11.0M
PFKSHC67.4 23 P06:13:28.01 -0.21.0M
PFKSHC67.4 23 S06:13:37.70 0.01.0M
SIVAHL68.6330 P06:13:28.51 0.11.0M
SIVAHL68.6330 S06:13:37.83 -0.11.0M
IDIMN93.5343 P06:13:32.14 0.51.0M
IDIMN93.5343 S06:13:43.83 0.21.0M
GVDHL108.2292 P06:13:33.66 0.01.0M
GVDHL108.2292 S06:13:46.90 -0.21.0M
GVDSHC110.6291 P06:13:33.67 -0.31.0M
GVDSHC110.6291 S06:13:47.53 -0.11.0M
IPPLHC116.7326 P06:13:35.58 0.91.0M
STIAHC114.7 46 P06:13:34.98 0.51.0M
STIAHC114.7 46 S06:13:48.41 -0.21.0M
ZKRHL117.2 53 P06:13:34.47 -0.31.0M
ZKRHL117.2 53 S06:13:48.94 -0.21.0M
KARPHL215.1 56 P06:13:47.15 0.11.0M
SNT5HA214.3 5 P06:13:47.02 0.11.0M
THERAHL211.0 7 P06:13:46.51 0.01.0M
THERAHL211.0 7 S06:14:09.89 -0.41.0M
KTHAHL275.7316 P06:13:54.73 0.21.0M
KTHAHL275.7316 S06:14:24.50 -0.31.0M
KTHRHC279.1315 P06:13:55.71 0.71.0M
VLIHL320.6321 P06:13:59.63 -0.41.0M
VLIHL320.6321 S06:14:34.47 -0.31.0M
EPIDHA394.7332 P06:14:09.50 0.31.0M
EPIDHA394.7332 S06:14:51.94 0.81.0M
DIONHL415.2345 P06:14:11.77 0.11.0M
DIONHL415.2345 S06:14:55.62 0.01.0M
MDRAHA426.6339 P06:14:12.90 -0.21.0M
MDRAHA426.6339 S06:14:58.02 -0.21.0M
MRTHHA419.7345 P06:14:12.46 0.21.0M
MRTHHA419.7345 S06:14:57.23 0.51.0M
LTKHP441.0334 P06:14:14.46 -0.41.0M
LTKHP441.0334 S06:15:01.24 -0.21.0M
VILLHA442.4338 P06:14:14.57 -0.51.0M
GURHP461.0327 P06:14:17.08 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vats
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         06:13:15.56 +/-  0.5 s
  Latitude       34.4838 deg +/-   3 km
  Longitude       25.1882 deg +/-   2 km
  Depth           23 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       235 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.84 +/- 0.09 16      
  M     3.84      16 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IMOD HC  0.6 327 P    06:13:27.79 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.6 327 S    06:13:37.04 -0.1 M 1.0 IMOD 
  PFKS HC  0.6 23 P    06:13:28.01 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.6 23 S    06:13:37.70  0.0 M 1.0 PFKS 
  SIVA HL  0.6 330 P    06:13:28.51  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.6 330 S    06:13:37.83 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  0.8 343 P    06:13:32.14  0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.8 343 S    06:13:43.83  0.2 M 1.0 IDI 
  GVD  HL  1.0 292 P    06:13:33.66  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 292 S    06:13:46.90 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 291 P    06:13:33.67 -0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 291 S    06:13:47.53 -0.1 M 1.0 GVDS 
  STIA HC  1.0 46 P    06:13:34.98  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  1.0 46 S    06:13:48.41 -0.2 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  1.0 326 P    06:13:35.58  0.9 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  1.1 53 P    06:13:34.47 -0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.1 53 S    06:13:48.94 -0.2 M 1.0 ZKR 
  THERA HL  1.9  7 P    06:13:46.51  0.0 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.9  7 S    06:14:09.89 -0.4 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.9  5 P    06:13:47.02  0.1 M 1.0 SNT5 
  KARP HL  1.9 56 P    06:13:47.15  0.1 M 1.0 KARP 
  KTHA HL  2.5 316 P    06:13:54.73  0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.5 316 S    06:14:24.50 -0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  2.5 315 P    06:13:55.71  0.7 M 1.0 KTHR 
  VLI  HL  2.9 321 P    06:13:59.63 -0.4 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.9 321 S    06:14:34.47 -0.3 M 1.0 VLI 
  EPID HA  3.5 332 P    06:14:09.50  0.3 M 1.0 EPID 
  EPID HA  3.5 332 S    06:14:51.94  0.8 M 1.0 EPID 
  DION HL  3.7 345 P    06:14:11.77  0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  3.7 345 S    06:14:55.62 -0.0 M 1.0 DION 
  MRTH HA  3.8 345 P    06:14:12.46  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  3.8 345 S    06:14:57.23  0.5 M 1.0 MRTH 
  MDRA HA  3.8 339 P    06:14:12.90 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  3.8 339 S    06:14:58.02 -0.2 M 1.0 MDRA 
  LTK  HP  4.0 334 P    06:14:14.46 -0.4 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  4.0 334 S    06:15:01.24 -0.2 M 1.0 LTK 
  VILL HA  4.0 338 P    06:14:14.57 -0.5 M 1.0 VILL 
  GUR  HP  4.1 327 P    06:14:17.08 -0.3 M 1.0 GUR 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IMOD HC  0.6 327 MLv   4.16 0.32  21.6165   
  PFKS HC  0.6 23 MLv   3.99 0.15  14.1171   
  SIVA HL  0.6 330 MLv   4.17 0.33  21.1451   
  IDI  MN  0.8 343 MLv   3.69 -0.15  5.23875   
  GVD  HL  1.0 292 MLv   3.84 0.01  6.33407   
  GVDS HC  1.0 291 MLv   3.74 -0.10  4.83952   
  STIA HC  1.0 46 MLv   3.85 0.01  5.95174   
  IPPL HC  1.0 326 MLv   3.79 -0.04  5.10585   
  ZKR  HL  1.1 53 MLv   3.77 -0.07  4.78995   
  THERA HL  1.9  7 MLv   3.53 -0.30  0.952026   
  SNT5 HA  1.9  5 MLv   3.59 -0.25  1.03484   
  KARP HL  1.9 56 MLv   3.78 -0.05  1.61614   
  KTHA HL  2.5 316 MLv   3.76 -0.07  0.766922   
  KTHR HC  2.5 315 MLv   3.88 0.04  0.965427   
  VLI  HL  2.9 321 MLv   3.92 0.08  0.655387   
  EPID HA  3.5 332 MLv   4.01 0.18  0.345861   
  DION HL  3.7 345 MLv   3.88 0.04  0.221379   
  MRTH HA  3.8 345 MLv   3.90 0.06  0.226094   
  MDRA HA  3.8 339 MLv   3.72 -0.12  0.143387   
  LTK  HP  4.0 334 MLv   4.15 0.31  0.360743   
  VILL HA  4.0 338 MLv   3.87 0.03  0.186634   
  GUR  HP  4.1 327 MLv   4.12 0.28  0.301705