Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 05:34:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6814° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.5654° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
50
 Επίκεντρο 60.6 χμ ΒΔ της Χίου
80.1 χμ ΝΔ της Μυτιλήνης
177.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CHOSHT53.4128 P05:34:32.70 0.51.0M
CHOSHT53.4128 S05:34:39.66 0.11.0M
PRKHL87.1 44 P05:34:37.89 0.41.0M
PRKHL87.1 44 S05:34:49.04 0.41.0M
SKYHL91.0285 P05:34:38.14 0.11.0M
SKYHL91.0285 S05:34:49.69 0.01.0M
KARYHA122.0234 P05:34:42.52 -0.21.0M
KARYHA122.0234 S05:34:57.18 -0.71.0M
LIAHL139.2346 P05:34:45.31 0.31.0M
LIAHL139.2346 S05:35:01.87 -0.11.0M
AOS2HT157.7290 P05:34:47.40 -0.11.0M
AOS2HT157.7290 S05:35:07.09 0.51.0M
DIONHL157.3245 P05:34:47.10 -0.41.0M
DIONHL157.3245 S05:35:07.12 0.61.0M
MRTHHA154.6247 P05:34:46.74 -0.41.0M
PTLHL164.3245 P05:34:48.07 -0.31.0M
PTLHL164.3245 S05:35:08.65 0.51.0M
VLYHL180.0240 P05:34:50.12 -0.31.0M
VLYHL180.0240 S05:35:12.14 0.21.0M
STFNHA184.8253 P05:34:50.87 -0.21.0M
STFNHA184.8253 S05:35:13.10 0.01.0M
MDRAHA195.6250 P05:34:52.53 0.01.0M
MDRAHA195.6250 S05:35:15.97 0.31.0M
SMTHHL199.0359 P05:34:52.38 -0.51.0M
VILLHA204.5254 P05:34:53.32 -0.31.0M
VILLHA204.5254 S05:35:18.11 0.31.0M
NEOHL214.1290 P05:34:54.36 -0.51.0M
NEOHL214.1290 S05:35:20.55 0.61.0M
PAIGHT214.2311 P05:34:54.43 -0.41.0M
PAIGHT214.2311 S05:35:20.58 0.61.0M
ATALHA220.8271 P05:34:55.31 -0.51.0M
LKRHL222.9270 P05:34:55.40 -0.61.0M
THASHT226.0342 P05:34:55.59 -0.71.0M
LTKHP238.1253 P05:34:58.17 0.31.0M
OURHT228.5324 P05:34:56.43 -0.21.0M
ALNHT249.7 9 P05:34:59.09 0.01.0M
AXARHA252.3273 P05:34:59.64 0.01.0M
AGGHT282.2279 P05:35:03.65 0.31.0M
KAVAHT272.4341 P05:35:01.61 -0.51.0M
GURHP293.2255 P05:35:04.85 0.11.0M
PANRCL290.4264 P05:35:04.34 -0.11.0M
KLVHL306.1258 P05:35:06.10 -0.21.0M
ANXHP316.7269 P05:35:08.04 0.41.0M
THLHL321.7289 P05:35:08.53 0.31.0M
VLIHL317.4227 P05:35:07.25 -0.41.0M
AGRPCL335.7266 P05:35:10.61 0.61.0M
KDZBS328.5357 P05:35:09.00 0.01.0M
KTHAHL348.5220 P05:35:11.22 -0.31.0M
KTHRHC353.4221 P05:35:12.37 0.31.0M
KARPHL376.1157 P05:35:15.16 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vasl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         05:34:22.09 +/-  0.2 s
  Latitude       38.6814 deg +/-   2 km
  Longitude       25.5654 deg +/-   2 km
  Depth           10 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       84 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.32 +/- 0.16 29      
  M     3.32      29 preferred 

50 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CHOS HT  0.5 128 P    05:34:32.70  0.5 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  0.5 128 S    05:34:39.66  0.1 M 1.0 CHOS 
  PRK  HL  0.8 44 P    05:34:37.89  0.4 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.8 44 S    05:34:49.04  0.4 M 1.0 PRK 
  SKY  HL  0.8 285 P    05:34:38.14  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.8 285 S    05:34:49.69 -0.0 M 1.0 SKY 
  KARY HA  1.1 234 P    05:34:42.52 -0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  1.1 234 S    05:34:57.18 -0.7 M 1.0 KARY 
  LIA  HL  1.3 346 P    05:34:45.31  0.3 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.3 346 S    05:35:01.87 -0.1 M 1.0 LIA 
  MRTH HA  1.4 247 P    05:34:46.74 -0.4 M 1.0 MRTH 
  DION HL  1.4 245 P    05:34:47.10 -0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  1.4 245 S    05:35:07.12  0.6 M 1.0 DION 
  AOS2 HT  1.4 290 P    05:34:47.40 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.4 290 S    05:35:07.09  0.5 M 1.0 AOS2 
  PTL  HL  1.5 245 P    05:34:48.07 -0.3 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.5 245 S    05:35:08.65  0.5 M 1.0 PTL 
  VLY  HL  1.6 240 P    05:34:50.12 -0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.6 240 S    05:35:12.14  0.2 M 1.0 VLY 
  STFN HA  1.7 253 P    05:34:50.87 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.7 253 S    05:35:13.10 -0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  1.8 250 P    05:34:52.53  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  1.8 250 S    05:35:15.97  0.3 M 1.0 MDRA 
  SMTH HL  1.8 359 P    05:34:52.38 -0.5 M 1.0 SMTH 
  VILL HA  1.8 254 P    05:34:53.32 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.8 254 S    05:35:18.11  0.3 M 1.0 VILL 
  PAIG HT  1.9 311 P    05:34:54.43 -0.4 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.9 311 S    05:35:20.58  0.6 M 1.0 PAIG 
  NEO  HL  1.9 290 P    05:34:54.36 -0.5 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.9 290 S    05:35:20.55  0.6 M 1.0 NEO 
  ATAL HA  2.0 271 P    05:34:55.31 -0.5 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  2.0 270 P    05:34:55.40 -0.6 M 1.0 LKR 
  THAS HT  2.0 342 P    05:34:55.59 -0.7 M 1.0 THAS 
  OUR  HT  2.1 324 P    05:34:56.43 -0.2 M 1.0 OUR 
  LTK  HP  2.1 253 P    05:34:58.17  0.3 M 1.0 LTK 
  ALN  HT  2.2  9 P    05:34:59.09  0.0 M 1.0 ALN 
  AXAR HA  2.3 273 P    05:34:59.64 -0.0 M 1.0 AXAR 
  KAVA HT  2.5 341 P    05:35:01.61 -0.5 M 1.0 KAVA 
  AGG  HT  2.5 279 P    05:35:03.65  0.3 M 1.0 AGG 
  PANR CL  2.6 264 P    05:35:04.34 -0.1 M 1.0 PANR 
  GUR  HP  2.6 255 P    05:35:04.85  0.1 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  2.8 258 P    05:35:06.10 -0.2 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  2.9 269 P    05:35:08.04  0.4 M 1.0 ANX 
  VLI  HL  2.9 227 P    05:35:07.25 -0.4 M 1.0 VLI 
  THL  HL  2.9 289 P    05:35:08.53  0.3 M 1.0 THL 
  KDZ  BS  3.0 357 P    05:35:09.00  0.0 M 1.0 KDZ 
  AGRP CL  3.0 266 P    05:35:10.61  0.6 M 1.0 AGRP 
  KTHA HL  3.1 220 P    05:35:11.22 -0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  3.2 221 P    05:35:12.37  0.3 M 1.0 KTHR 
  KARP HL  3.4 157 P    05:35:15.16  0.3 M 1.0 KARP 

36 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CHOS HT  0.5 128 MLv   3.31 -0.02  4.68122   
  PRK  HL  0.8 44 MLv   3.89 0.57   9.063   
  SKY  HL  0.8 285 MLv   3.44 0.12  3.08324   
  KARY HA  1.1 234 MLv   3.52 0.20  2.57683   
  LIA  HL  1.3 346 MLv   3.47 0.15  1.88728   
  MRTH HA  1.4 247 MLv   3.53 0.21  1.80454   
  DION HL  1.4 245 MLv   3.45 0.13  1.45529   
  AOS2 HT  1.4 290 MLv   3.36 0.04  1.18202   
  PTL  HL  1.5 245 MLv   3.43 0.11  1.29414   
  VLY  HL  1.6 240 MLv   3.56 0.24  1.45067   
  STFN HA  1.7 253 MLv   3.32 -0.01  0.781124   
  MDRA HA  1.8 250 MLv   3.29 -0.03  0.650755   
  SMTH HL  1.8 359 MLv   3.10 -0.22  0.406073   
  VILL HA  1.8 254 MLv   3.30 -0.02  0.603293   
  PAIG HT  1.9 311 MLv   2.84 -0.48  0.186651   
  NEO  HL  1.9 290 MLv   3.28 -0.04  0.517475   
  ATAL HA  2.0 271 MLv   3.06 -0.26  0.286072   
  LKR  HL  2.0 270 MLv   3.10 -0.22  0.304493   
  THAS HT  2.0 342 MLv   3.38 0.05  0.557991   
  OUR  HT  2.1 324 MLv   3.27 -0.05  0.422986   
  LTK  HP  2.1 253 MLv   3.62 0.30  0.860043   
  ALN  HT  2.2  9 MLv   3.34 0.02  0.396053   
  AXAR HA  2.3 273 MLv   3.53 0.21  0.585598   
  KAVA HT  2.5 341 MLv   3.52 0.20  0.45962   
  AGG  HT  2.5 279 MLv   3.09 -0.23  0.152847   
  PANR CL  2.6 264 MLv   3.02 -0.30  0.116539   
  GUR  HP  2.6 255 MLv   3.39 0.07  0.264985   
  KLV  HL  2.8 258 MLv   3.18 -0.14  0.14225   
  ANX  HP  2.9 269 MLv   3.41 0.08  0.210302   
  VLI  HL  2.9 227 MLv   3.64 0.31  0.355281   
  THL  HL  2.9 289 MLv   3.05 -0.27  0.0881455   
  KDZ  BS  3.0 357 MLv   3.31 -0.01  0.149019   
  AGRP CL  3.0 266 MLv   3.31 -0.01  0.13648   
  KTHA HL  3.1 220 MLv   3.79 0.47  0.352858   
  KTHR HC  3.2 221 MLv   3.94 0.62  0.474115   
  KARP HL  3.4 157 MLv   3.74 0.42  0.227661