Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 03:26:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5088° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.4603° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 15.8 χμ Β του Μεσολογγίου
37.9 χμ ΒΔ της Πάτρας
206.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PLEVHP11.7203 P03:26:20.70 -0.11.0M
PLEVHP11.7203 S03:26:22.83 -0.11.0M
PVOHP13.3 25 P03:26:21.30 0.31.0M
PVOHP13.3 25 S03:26:23.78 0.51.0M
AGRPCL26.1119 P03:26:22.74 -0.21.0M
AGRPCL26.1119 S03:26:26.49 -0.31.0M
PDOHP26.1292 P03:26:22.80 -0.21.0M
PDOHP26.1292 S03:26:26.39 -0.41.0M
AXSHP35.5192 P03:26:24.77 0.31.0M
AXSHP35.5192 S03:26:29.65 0.21.0M
ANXHP41.1 77 P03:26:25.43 -0.11.0M
ANXHP41.1 77 S03:26:30.77 -0.51.0M
EVRHL54.6 34 P03:26:27.48 -0.21.0M
EVRHL54.6 34 S03:26:35.14 0.01.0M
NYDRHT70.0289 P03:26:30.09 0.01.0M
NYDRHT70.0289 S03:26:39.51 0.21.0M
KLVHL79.4131 P03:26:31.86 0.21.0M
KLVHL79.4131 S03:26:42.27 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vaof
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         03:26:17.92
  Latitude       38.5088 deg +/-   0 km
  Longitude       21.4603 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       93 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.15 +/- 0.17  7      
  M     1.15      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PLEV HP  0.1 203 P    03:26:20.70 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.1 203 S    03:26:22.83 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  0.1 25 P    03:26:21.30  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.1 25 S    03:26:23.78  0.5 M 1.0 PVO 
  AGRP CL  0.2 119 P    03:26:22.74 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 119 S    03:26:26.49 -0.3 M 1.0 AGRP 
  PDO  HP  0.2 292 P    03:26:22.80 -0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.2 292 S    03:26:26.39 -0.4 M 1.0 PDO 
  AXS  HP  0.3 192 P    03:26:24.77  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 192 S    03:26:29.65  0.2 M 1.0 AXS 
  ANX  HP  0.4 77 P    03:26:25.43 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 77 S    03:26:30.77 -0.5 M 1.0 ANX 
  EVR  HL  0.5 34 P    03:26:27.48 -0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 34 S    03:26:35.14 -0.0 M 1.0 EVR 
  NYDR HT  0.6 289 P    03:26:30.09  0.0 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 289 S    03:26:39.51  0.2 M 1.0 NYDR 
  KLV  HL  0.7 131 P    03:26:31.86  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 131 S    03:26:42.27  0.2 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PLEV HP  0.1 203 MLv   1.23 0.08  0.431256   
  PVO  HP  0.1 25 MLv   1.35 0.20  0.524131   
  AGRP CL  0.2 119 MLv   0.93 -0.21  0.0960697   
  PDO  HP  0.2 292 MLv   1.18 0.03  0.169958   
  AXS  HP  0.3 192 MLv   0.97 -0.18  0.0602396   
  ANX  HP  0.4 77 MLv   1.02 -0.12  0.0496281   
  EVR  HL  0.5 34 MLv   1.47 0.33  0.0645624   
  NYDR HT  0.6 289 MLv   1.35 0.20  0.0314682   
  KLV  HL  0.7 131 MLv   1.71 0.56  0.0647932