Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 03:14:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4807° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9313° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
77
 Επίκεντρο 34.7 χμ Ν της Ζακύνθου
51.0 χμ ΔΝΔ του Πύργου
252.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP26.8342 P03:14:23.87 0.51.0M
LTHKHP26.8342 S03:14:27.93 0.61.0M
RTZLHT67.7348 P03:14:29.98 -0.31.0M
RTZLHT67.7348 S03:14:39.05 -0.31.0M
RLSHL79.3 36 P03:14:32.08 -0.11.0M
RLSHL79.3 36 S03:14:42.33 -0.41.0M
VLSHL83.0339 P03:14:32.06 -0.71.0M
VLSHL83.0339 S03:14:43.40 -0.51.0M
AXSHP88.6 26 P03:14:33.47 -0.21.0M
AXSHP88.6 26 S03:14:44.86 -0.51.0M
ITMHL94.1111 P03:14:34.71 0.11.0M
ITMHL94.1111 S03:14:46.26 -0.81.0M
DMLNHT97.5330 P03:14:34.95 -0.21.0M
DMLNHT97.5330 S03:14:47.79 -0.21.0M
PYLHP96.9132 P03:14:34.46 -0.61.0M
PYLHP96.9132 S03:14:47.67 -0.11.0M
FSKHP113.5343 P03:14:37.86 0.21.0M
FSKHP113.5343 S03:14:52.43 0.11.0M
PLEVHP111.7 22 P03:14:36.94 -0.41.0M
KLVHL124.1 60 P03:14:39.13 -0.31.0M
KLVHL124.1 60 S03:14:55.74 0.21.0M
PDOHP126.2 10 P03:14:39.35 -0.31.0M
PDOHP126.2 10 S03:14:56.13 0.21.0M
STPGHC126.9118 P03:14:39.75 -0.11.0M
STPGHC126.9118 S03:14:56.51 0.31.0M
DRAGHT137.4347 P03:14:41.79 0.41.0M
DRAGHT137.4347 S03:14:58.61 -0.31.0M
EFPHP135.5 39 P03:14:40.70 -0.41.0M
EFPHP135.5 39 S03:14:58.68 0.21.0M
EVGIHT129.1349 P03:14:39.42 -0.71.0M
EVGIHT129.1349 S03:14:56.45 -0.21.0M
GURHP134.1 68 P03:14:40.61 -0.41.0M
GURHP134.1 68 S03:14:57.85 -0.51.0M
MG00CL136.8 41 P03:14:40.90 -0.41.0M
NYDRHT138.6352 P03:14:41.96 0.41.0M
NYDRHT138.6352 S03:14:59.92 0.71.0M
PVOHP136.6 22 P03:14:41.53 0.31.0M
PVOHP136.6 22 S03:14:58.61 -0.11.0M
TEMECL133.5 51 P03:14:40.88 0.11.0M
VLXHP128.5 95 P03:14:40.19 0.01.0M
VLXHP128.5 95 S03:14:57.03 0.21.0M
KALEHA146.6 46 P03:14:43.54 0.71.0M
KALEHA146.6 46 S03:15:02.14 0.51.0M
ANXHP151.0 35 P03:14:43.18 -0.41.0M
ANXHP151.0 35 S03:15:03.41 0.51.0M
PANRCL152.4 49 P03:14:43.49 -0.21.0M
TSLKHT151.4351 P03:14:44.11 0.61.0M
TSLKHT151.4351 S03:15:02.81 0.11.0M
AMPLHP162.2 9 P03:14:44.78 -0.41.0M
AMPLHP162.2 9 S03:15:05.46 -0.21.0M
THALHA164.3 68 P03:14:46.28 0.71.0M
THALHA164.3 68 S03:15:06.58 0.21.0M
ACORHA176.5 75 P03:14:48.02 0.61.0M
ACORHA176.5 75 S03:15:09.61 0.11.0M
LTKHP188.9 71 P03:14:49.09 0.11.0M
LTKHP188.9 71 S03:15:12.32 0.01.0M
AGGHT210.7 36 P03:14:52.60 0.91.0M
TETRHL209.4 8 P03:14:51.83 0.21.0M
TETRHL209.4 8 S03:15:16.63 -0.31.0M
LKRHL222.8 54 P03:14:53.44 0.21.0M
VILLHA222.5 70 P03:14:52.89 -0.41.0M
KTHAHL233.3126 P03:14:55.27 0.61.0M
KTHRHC229.2127 P03:14:54.47 0.41.0M
MDRAHA231.9 74 P03:14:55.20 0.71.0M
PRMDHP228.3 4 P03:14:54.14 0.11.0M
THLHL250.1 22 P03:14:56.92 0.21.0M
DIONHL272.0 76 P03:14:59.34 -0.31.0M
KPROHT277.7 8 P03:15:00.61 0.31.0M
KPROHT277.7 8 S03:15:32.35 0.11.0M
MRTHHA273.9 75 P03:14:59.38 -0.51.0M
MRTHHA273.9 75 S03:15:31.09 -0.41.0M
TYRNHT272.6 25 P03:14:59.03 -0.51.0M
KARYHA314.2 79 P03:15:04.78 -0.31.0M
NESTHT326.4 2 P03:15:06.60 0.01.0M
NESTHT326.4 2 S03:15:43.70 0.41.0M
CHOSHT460.1 77 P03:15:23.60 -0.31.0M
LIAHL456.2 54 P03:15:22.89 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vanv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         03:14:18.25
  Latitude       37.4807 deg +/-   1 km
  Longitude       20.9313 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.39 s
  Azimuthal gap       198 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.12 +/- 0.18 40      
  M     3.12      40 preferred 

77 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 342 P    03:14:23.87  0.5 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 342 S    03:14:27.93  0.6 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 348 P    03:14:29.98 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 348 S    03:14:39.05 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.7 36 P    03:14:32.08 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 36 S    03:14:42.33 -0.4 M 1.0 RLS 
  VLS  HL  0.7 339 P    03:14:32.06 -0.7 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 339 S    03:14:43.40 -0.5 M 1.0 VLS 
  AXS  HP  0.8 26 P    03:14:33.47 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 26 S    03:14:44.86 -0.5 M 1.0 AXS 
  ITM  HL  0.8 111 P    03:14:34.71  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.8 111 S    03:14:46.26 -0.8 M 1.0 ITM 
  PYL  HP  0.9 132 P    03:14:34.46 -0.6 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.9 132 S    03:14:47.67 -0.1 M 1.0 PYL 
  DMLN HT  0.9 330 P    03:14:34.95 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.9 330 S    03:14:47.79 -0.2 M 1.0 DMLN 
  PLEV HP  1.0 22 P    03:14:36.94 -0.4 M 1.0 PLEV 
  FSK  HP  1.0 343 P    03:14:37.86  0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.0 343 S    03:14:52.43  0.1 M 1.0 FSK 
  KLV  HL  1.1 60 P    03:14:39.13 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 60 S    03:14:55.74  0.2 M 1.0 KLV 
  PDO  HP  1.1 10 P    03:14:39.35 -0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 10 S    03:14:56.13  0.2 M 1.0 PDO 
  STPG HC  1.1 118 P    03:14:39.75 -0.1 M 1.0 STPG 
  STPG HC  1.1 118 S    03:14:56.51  0.3 M 1.0 STPG 
  VLX  HP  1.2 95 P    03:14:40.19  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.2 95 S    03:14:57.03  0.2 M 1.0 VLX 
  EVGI HT  1.2 349 P    03:14:39.42 -0.7 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.2 349 S    03:14:56.45 -0.2 M 1.0 EVGI 
  TEME CL  1.2 51 P    03:14:40.88  0.1 M 1.0 TEME 
  GUR  HP  1.2 68 P    03:14:40.61 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 68 S    03:14:57.85 -0.5 M 1.0 GUR 
  EFP  HP  1.2 39 P    03:14:40.70 -0.4 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.2 39 S    03:14:58.68  0.2 M 1.0 EFP 
  PVO  HP  1.2 22 P    03:14:41.53  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.2 22 S    03:14:58.61 -0.1 M 1.0 PVO 
  MG00 CL  1.2 41 P    03:14:40.90 -0.4 M 1.0 MG00 
  DRAG HT  1.2 347 P    03:14:41.79  0.4 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.2 347 S    03:14:58.61 -0.3 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  1.2 352 P    03:14:41.96  0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.2 352 S    03:14:59.92  0.7 M 1.0 NYDR 
  KALE HA  1.3 46 P    03:14:43.54  0.7 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.3 46 S    03:15:02.14  0.5 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.4 35 P    03:14:43.18 -0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.4 35 S    03:15:03.41  0.5 M 1.0 ANX 
  TSLK HT  1.4 351 P    03:14:44.11  0.6 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.4 351 S    03:15:02.81  0.1 M 1.0 TSLK 
  PANR CL  1.4 49 P    03:14:43.49 -0.2 M 1.0 PANR 
  AMPL HP  1.5  9 P    03:14:44.78 -0.4 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.5  9 S    03:15:05.46 -0.2 M 1.0 AMPL 
  THAL HA  1.5 68 P    03:14:46.28  0.7 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.5 68 S    03:15:06.58  0.2 M 1.0 THAL 
  ACOR HA  1.6 75 P    03:14:48.02  0.6 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.6 75 S    03:15:09.61  0.1 M 1.0 ACOR 
  LTK  HP  1.7 71 P    03:14:49.09  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.7 71 S    03:15:12.32  0.0 M 1.0 LTK 
  TETR HL  1.9  8 P    03:14:51.83  0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.9  8 S    03:15:16.63 -0.3 M 1.0 TETR 
  AGG  HT  1.9 36 P    03:14:52.60  0.9 M 1.0 AGG 
  VILL HA  2.0 70 P    03:14:52.89 -0.4 M 1.0 VILL 
  LKR  HL  2.0 54 P    03:14:53.44  0.2 M 1.0 LKR 
  PRMD HP  2.1  4 P    03:14:54.14  0.1 M 1.0 PRMD 
  KTHR HC  2.1 127 P    03:14:54.47  0.4 M 1.0 KTHR 
  MDRA HA  2.1 74 P    03:14:55.20  0.7 M 1.0 MDRA 
  KTHA HL  2.1 126 P    03:14:55.27  0.6 M 1.0 KTHA 
  THL  HL  2.2 22 P    03:14:56.92  0.2 M 1.0 THL 
  TYRN HT  2.5 25 P    03:14:59.03 -0.5 M 1.0 TYRN 
  DION HL  2.5 76 P    03:14:59.34 -0.3 M 1.0 DION 
  MRTH HA  2.5 75 P    03:14:59.38 -0.5 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  2.5 75 S    03:15:31.09 -0.4 M 1.0 MRTH 
  KPRO HT  2.5  8 P    03:15:00.61  0.3 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  2.5  8 S    03:15:32.35  0.1 M 1.0 KPRO 
  KARY HA  2.8 79 P    03:15:04.78 -0.3 M 1.0 KARY 
  NEST HT  2.9  2 P    03:15:06.60  0.0 M 1.0 NEST 
  NEST HT  2.9  2 S    03:15:43.70  0.4 M 1.0 NEST 
  LIA  HL  4.1 54 P    03:15:22.89 -0.3 M 1.0 LIA 
  CHOS HT  4.1 77 P    03:15:23.60 -0.3 M 1.0 CHOS 

47 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 342 MLv   3.01 -0.10  11.0351   
  RTZL HT  0.6 348 MLv   3.08 -0.03  1.76043   
  RLS  HL  0.7 36 MLv   2.92 -0.20  1.04916   
  VLS  HL  0.7 339 MLv   3.32 0.21  2.55563   
  AXS  HP  0.8 26 MLv   2.84 -0.28  0.787508   
  ITM  HL  0.8 111 MLv   3.13 0.02  1.46108   
  PYL  HP  0.9 132 MLv   2.97 -0.15  0.964133   
  DMLN HT  0.9 330 MLv   3.72 0.60  5.35809   
  PLEV HP  1.0 22 MLv   3.14 0.03  1.21548   
  FSK  HP  1.0 343 MLv   3.28 0.16  1.62562   
  KLV  HL  1.1 60 MLv   2.91 -0.21  0.614442   
  PDO  HP  1.1 10 MLv   3.67 0.55  3.46461   
  STPG HC  1.1 118 MLv   3.52 0.41   2.4547   
  VLX  HP  1.2 95 MLv   2.80 -0.32  0.454799   
  EVGI HT  1.2 349 MLv   3.29 0.17  1.39265   
  TEME CL  1.2 51 MLv   2.58 -0.53  0.259347   
  GUR  HP  1.2 68 MLv   2.98 -0.13  0.648857   
  EFP  HP  1.2 39 MLv   2.86 -0.25  0.486775   
  PVO  HP  1.2 22 MLv   3.31 0.19  1.33625   
  MG00 CL  1.2 41 MLv   3.12 0.00  0.856797   
  DRAG HT  1.2 347 MLv   3.53 0.42  2.23028   
  NYDR HT  1.2 352 MLv   3.35 0.23   1.4355   
  KALE HA  1.3 46 MLv   3.13 0.01  0.782201   
  ANX  HP  1.4 35 MLv   3.29 0.18  1.09411   
  TSLK HT  1.4 351 MLv   3.36 0.25  1.27931   
  PANR CL  1.4 49 MLv   2.78 -0.34   0.3292   
  AMPL HP  1.5  9 MLv   3.35 0.24  1.09936   
  THAL HA  1.5 68 MLv   3.37 0.25  1.11256   
  ACOR HA  1.6 75 MLv   2.99 -0.13  0.401474   
  LTK  HP  1.7 71 MLv   3.10 -0.01  0.45405   
  TETR HL  1.9  8 MLv   3.30 0.18  0.567555   
  AGG  HT  1.9 36 MLv   2.94 -0.18  0.243055   
  VILL HA  2.0 70 MLv   2.96 -0.16  0.220738   
  LKR  HL  2.0 54 MLv   2.93 -0.19  0.20687   
  PRMD HP  2.1  4 MLv   3.20 0.09  0.363986   
  KTHR HC  2.1 127 MLv   3.33 0.22  0.488602   
  MDRA HA  2.1 74 MLv   2.90 -0.21  0.175947   
  KTHA HL  2.1 126 MLv   3.29 0.18  0.42355   
  THL  HL  2.2 22 MLv   2.88 -0.23  0.136281   
  TYRN HT  2.5 25 MLv   3.18 0.07  0.209301   
  DION HL  2.5 76 MLv   3.17 0.06  0.205511   
  MRTH HA  2.5 75 MLv   3.19 0.08  0.211001   
  KPRO HT  2.5  8 MLv   3.20 0.08  0.205666   
  KARY HA  2.8 79 MLv   3.26 0.14  0.154013   
  NEST HT  2.9  2 MLv   3.20 0.08  0.116323   
  LIA  HL  4.1 54 MLv   3.72 0.61  0.125554   
  CHOS HT  4.1 77 MLv   3.47 0.35  0.0682675