Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 22:06:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4010° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9148° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 22.4 χμ ΒΔ του Αιγίου
23.5 χμ ΒΑ της Πάτρας
165.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP3.0344 P22:06:42.90 0.11.0M
EFPHP3.0344 S22:06:43.94 -0.31.0M
MG00CL3.2 62 P22:06:42.90 0.11.0M
MG00CL3.2 62 S22:06:44.00 -0.21.0M
AGRPCL16.7268 P22:06:44.74 0.21.0M
AGRPCL16.7268 S22:06:47.30 0.11.0M
ANXHP21.4 1 P22:06:45.37 0.11.0M
ANXHP21.4 1 S22:06:48.31 -0.31.0M
KALEHA19.6 93 P22:06:45.36 0.31.0M
KALEHA19.6 93 S22:06:48.37 0.21.0M
TEMECL25.9137 P22:06:46.55 0.61.0M
TEMECL25.9137 S22:06:49.89 0.21.0M
PANRCL29.4 96 P22:06:46.60 0.11.0M
PANRCL29.4 96 S22:06:50.53 -0.21.0M
KLVHL44.7153 P22:06:49.06 0.01.0M
KLVHL44.7153 S22:06:54.78 -0.51.0M
PLEVHP44.2272 P22:06:48.70 -0.21.0M
PLEVHP44.2272 S22:06:54.77 -0.21.0M
PVOHP41.5305 P22:06:48.95 0.51.0M
PVOHP41.5305 S22:06:54.15 -0.11.0M
EVRHL58.0351 P22:06:51.32 0.11.0M
EVRHL58.0351 S22:06:58.88 -0.21.0M
RLSHL54.9226 P22:06:51.16 0.51.0M
RLSHL54.9226 S22:06:57.81 -0.21.0M
GURHP63.8144 P22:06:52.19 0.01.0M
GURHP63.8144 S22:07:00.13 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vadr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         22:06:40.92
  Latitude       38.4010 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9148 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       73 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.28 +/- 0.34 10      
  M     1.28      10 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.0 344 P    22:06:42.90  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 344 S    22:06:43.94 -0.3 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.0 62 P    22:06:42.90  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.0 62 S    22:06:44.00 -0.2 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.2 268 P    22:06:44.74  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 268 S    22:06:47.30  0.1 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 93 P    22:06:45.36  0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 93 S    22:06:48.37  0.2 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.2  1 P    22:06:45.37  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2  1 S    22:06:48.31 -0.3 M 1.0 ANX 
  TEME CL  0.2 137 P    22:06:46.55  0.6 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 137 S    22:06:49.89  0.2 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.3 96 P    22:06:46.60  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 96 S    22:06:50.53 -0.2 M 1.0 PANR 
  PVO  HP  0.4 305 P    22:06:48.95  0.5 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 305 S    22:06:54.15 -0.1 M 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.4 272 P    22:06:48.70 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.4 272 S    22:06:54.77 -0.2 M 1.0 PLEV 
  KLV  HL  0.4 153 P    22:06:49.06  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 153 S    22:06:54.78 -0.5 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  0.5 226 P    22:06:51.16  0.5 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 226 S    22:06:57.81 -0.2 M 1.0 RLS 
  EVR  HL  0.5 351 P    22:06:51.32  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 351 S    22:06:58.88 -0.2 M 1.0 EVR 
  GUR  HP  0.6 144 P    22:06:52.19 -0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 144 S    22:07:00.13 -0.7 M 1.0 GUR 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.0 344 MLv   2.18 0.90  6.33961   
  MG00 CL  0.0 62 MLv   2.09 0.81  5.10978   
  AGRP CL  0.2 268 MLv   0.83 -0.45  0.129395   
  KALE HA  0.2 93 MLv   1.05 -0.23  0.180838   
  ANX  HP  0.2  1 MLv   1.16 -0.11  0.213478   
  TEME CL  0.2 137 MLv   0.68 -0.60  0.0542882   
  PANR CL  0.3 96 MLv   0.84 -0.43  0.0646429   
  PVO  HP  0.4 305 MLv   1.32 0.05  0.0968701   
  PLEV HP  0.4 272 MLv   1.11 -0.17  0.0501469   
  KLV  HL  0.4 153 MLv   1.41 0.14  0.0990767   
  RLS  HL  0.5 226 MLv   1.70 0.42  0.106472   
  EVR  HL  0.5 351 MLv   1.56 0.28  0.0647637   
  GUR  HP  0.6 144 MLv   1.79 0.51  0.0927516