Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 21:56:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.8487° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2133° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 39.9 χμ ΝΝΑ της Αρτας
41.6 χμ ΑΝΑ της Πρέβεζας
239.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPLHP8.2 0 P21:56:31.82 -0.11.0M
AMPLHP8.2 0 S21:56:34.65 0.01.0M
PDOHP27.9185 P21:56:34.27 0.21.0M
PDOHP27.9185 S21:56:38.71 0.21.0M
PVOHP37.4134 P21:56:35.27 -0.21.0M
PVOHP37.4134 S21:56:40.80 -0.11.0M
NYDRHT47.1251 P21:56:36.60 -0.31.0M
NYDRHT47.1251 S21:56:43.35 -0.11.0M
TSLKHT48.4267 P21:56:37.19 0.11.0M
TSLKHT48.4267 S21:56:44.08 0.31.0M
DRAGHT58.3252 P21:56:38.19 -0.41.0M
DRAGHT58.3252 S21:56:46.84 0.31.0M
EVGIHT54.6242 P21:56:37.80 -0.21.0M
EVGIHT54.6242 S21:56:45.49 0.01.0M
EVRHL52.2 82 P21:56:37.80 0.01.0M
EVRHL52.2 82 S21:56:45.01 0.01.0M
PLEVHP51.4161 P21:56:37.20 -0.31.0M
PLEVHP51.4161 S21:56:44.68 0.11.0M
TETRHL55.4 6 P21:56:37.94 -0.31.0M
TETRHL55.4 6 S21:56:45.84 0.01.0M
ANXHP67.6115 P21:56:39.99 -0.21.0M
ANXHP67.6115 S21:56:49.24 0.11.0M
PRMDHP76.4352 P21:56:41.63 0.21.0M
PRMDHP76.4352 S21:56:51.52 0.11.0M
AGGHT99.0 79 P21:56:45.12 0.21.0M
AGGHT99.0 79 S21:56:57.85 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vadi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         21:56:28.30
  Latitude       38.8487 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2133 deg +/-   0 km
  Depth           19 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       86 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.49 +/- 0.31 12      
  M     1.49      12 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPL HP  0.1  0 P    21:56:31.82 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.1  0 S    21:56:34.65 -0.0 M 1.0 AMPL 
  PDO  HP  0.3 185 P    21:56:34.27  0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.3 185 S    21:56:38.71  0.2 M 1.0 PDO 
  PVO  HP  0.3 134 P    21:56:35.27 -0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 134 S    21:56:40.80 -0.1 M 1.0 PVO 
  NYDR HT  0.4 251 P    21:56:36.60 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.4 251 S    21:56:43.35 -0.1 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.4 267 P    21:56:37.19  0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.4 267 S    21:56:44.08  0.3 M 1.0 TSLK 
  PLEV HP  0.5 161 P    21:56:37.20 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 161 S    21:56:44.68  0.1 M 1.0 PLEV 
  EVR  HL  0.5 82 P    21:56:37.80 -0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 82 S    21:56:45.01 -0.0 M 1.0 EVR 
  EVGI HT  0.5 242 P    21:56:37.80 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 242 S    21:56:45.49  0.0 M 1.0 EVGI 
  TETR HL  0.5  6 P    21:56:37.94 -0.3 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.5  6 S    21:56:45.84  0.0 M 1.0 TETR 
  DRAG HT  0.5 252 P    21:56:38.19 -0.4 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 252 S    21:56:46.84  0.3 M 1.0 DRAG 
  ANX  HP  0.6 115 P    21:56:39.99 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.6 115 S    21:56:49.24  0.1 M 1.0 ANX 
  PRMD HP  0.7 352 P    21:56:41.63  0.2 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.7 352 S    21:56:51.52  0.1 M 1.0 PRMD 
  AGG  HT  0.9 79 P    21:56:45.12  0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 79 S    21:56:57.85  0.3 M 1.0 AGG 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPL HP  0.1  0 MLv   0.98 -0.51  0.300411   
  PDO  HP  0.3 185 MLv   1.32 -0.17  0.210858   
  PVO  HP  0.3 134 MLv   1.27 -0.22  0.10939   
  NYDR HT  0.4 251 MLv   1.02 -0.47  0.0352215   
  TSLK HT  0.4 267 MLv   1.48 -0.01  0.0937628   
  PLEV HP  0.5 161 MLv   1.36 -0.13  0.0596287   
  EVR  HL  0.5 82 MLv   1.48 -0.01  0.0752225   
  EVGI HT  0.5 242 MLv   1.80 0.31   0.1379   
  TETR HL  0.5  6 MLv   1.70 0.21  0.104171   
  DRAG HT  0.5 252 MLv   2.06 0.57  0.200081   
  ANX  HP  0.6 115 MLv   1.82 0.33  0.0969715   
  PRMD HP  0.7 352 MLv   1.82 0.33  0.0872479   
  AGG  HT  0.9 79 MLv   1.81 0.32  0.0650405