Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 21:05:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1932° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7150° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 20.5 χμ Α του Αργοστολίου
47.4 χμ ΒΒΔ της Ζακύνθου
265.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RTZLHT13.9159 P21:05:53.51 -0.11.0M
RTZLHT13.9159 S21:05:56.06 0.11.0M
VLSHL11.2261 P21:05:53.12 -0.21.0M
VLSHL11.2261 S21:05:55.36 0.11.0M
DMLNHT30.3280 P21:05:56.21 -0.11.0M
DMLNHT30.3280 S21:06:01.06 0.41.0M
FSKHP32.4336 P21:05:56.52 -0.11.0M
FSKHP32.4336 S21:06:00.91 -0.31.0M
EVGIHT47.8354 P21:05:59.46 0.31.0M
EVGIHT47.8354 S21:06:05.95 0.31.0M
PDOHP60.8 42 P21:06:00.79 -0.51.0M
PDOHP60.8 42 S21:06:09.56 0.11.0M
KLVHL126.7 98 P21:06:11.39 -0.51.0M
KLVHL126.7 98 S21:06:28.59 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vabr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         21:05:50.60
  Latitude       38.1932 deg +/-   1 km
  Longitude       20.7150 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       101 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.21 +/- 0.22  7      
  M     1.21      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLS  HL  0.1 261 P    21:05:53.12 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.1 261 S    21:05:55.36  0.1 M 1.0 VLS 
  RTZL HT  0.1 159 P    21:05:53.51 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.1 159 S    21:05:56.06  0.1 M 1.0 RTZL 
  DMLN HT  0.3 280 P    21:05:56.21 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.3 280 S    21:06:01.06  0.4 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.3 336 P    21:05:56.52 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 336 S    21:06:00.91 -0.3 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  0.4 354 P    21:05:59.46  0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.4 354 S    21:06:05.95  0.3 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  0.5 42 P    21:06:00.79 -0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.5 42 S    21:06:09.56  0.1 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  1.1 98 P    21:06:11.39 -0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 98 S    21:06:28.59  0.5 M 1.0 KLV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLS  HL  0.1 261 MLv   1.35 0.14  0.942373   
  RTZL HT  0.1 159 MLv   0.89 -0.32  0.277354   
  DMLN HT  0.3 280 MLv   0.94 -0.28  0.164654   
  FSK  HP  0.3 336 MLv   1.10 -0.12  0.153131   
  EVGI HT  0.4 354 MLv   1.31 0.09  0.102758   
  PDO  HP  0.5 42 MLv   1.32 0.11  0.0524672   
  KLV  HL  1.1 98 MLv   1.95 0.73  0.0784451