Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 19:53:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3783° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8622° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 18.6 χμ ΒΑ της Πάτρας
24.0 χμ ΒΔ του Αιγίου
169.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL12.3279 P19:53:05.29 -0.11.0M
AGRPCL12.3279 S19:53:07.37 -0.11.0M
EFPHP6.6 35 P19:53:04.52 0.01.0M
EFPHP6.6 35 S19:53:05.99 -0.11.0M
MG00CL8.4 62 P19:53:04.86 0.11.0M
MG00CL8.4 62 S19:53:06.60 0.11.0M
ANXHP24.4 12 P19:53:07.34 0.01.0M
ANXHP24.4 12 S19:53:11.01 0.01.0M
KALEHA24.2 87 P19:53:07.35 0.11.0M
KALEHA24.2 87 S19:53:10.81 -0.11.0M
TEMECL27.7126 P19:53:08.05 0.31.0M
TEMECL27.7126 S19:53:12.07 0.31.0M
PANRCL33.8 91 P19:53:08.97 0.21.0M
PANRCL33.8 91 S19:53:13.64 0.11.0M
AXSHP47.0245 P19:53:11.21 0.31.0M
AXSHP47.0245 S19:53:17.49 0.11.0M
KLVHL44.9146 P19:53:10.62 -0.11.0M
KLVHL44.9146 S19:53:16.64 -0.21.0M
PLEVHP39.8275 P19:53:09.44 -0.31.0M
PLEVHP39.8275 S19:53:15.18 -0.11.0M
PVOHP39.5312 P19:53:09.99 0.31.0M
PVOHP39.5312 S19:53:15.32 0.11.0M
EVRHL60.0356 P19:53:13.15 0.01.0M
EVRHL60.0356 S19:53:20.99 -0.31.0M
GURHP64.6139 P19:53:13.66 -0.31.0M
GURHP64.6139 S19:53:22.35 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzzh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         19:53:02.49
  Latitude       38.3783 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8622 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       99 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.25 +/- 0.25 11      
  M     1.25      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.1 35 P    19:53:04.52 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 35 S    19:53:05.99 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 62 P    19:53:04.86  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 62 S    19:53:06.60  0.1 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 279 P    19:53:05.29 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 279 S    19:53:07.37 -0.1 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 87 P    19:53:07.35  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 87 S    19:53:10.81 -0.1 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.2 12 P    19:53:07.34  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 12 S    19:53:11.01 -0.0 M 1.0 ANX 
  TEME CL  0.2 126 P    19:53:08.05  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 126 S    19:53:12.07  0.3 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.3 91 P    19:53:08.97  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 91 S    19:53:13.64  0.1 M 1.0 PANR 
  PVO  HP  0.4 312 P    19:53:09.99  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 312 S    19:53:15.32  0.1 M 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.4 275 P    19:53:09.44 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.4 275 S    19:53:15.18 -0.1 M 1.0 PLEV 
  KLV  HL  0.4 146 P    19:53:10.62 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 146 S    19:53:16.64 -0.2 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  0.4 245 P    19:53:11.21  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 245 S    19:53:17.49  0.1 M 1.0 AXS 
  EVR  HL  0.5 356 P    19:53:13.15  0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 356 S    19:53:20.99 -0.3 M 1.0 EVR 
  GUR  HP  0.6 139 P    19:53:13.66 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 139 S    19:53:22.35 -0.3 M 1.0 GUR 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.1 35 MLv   1.42 0.18  1.44465   
  MG00 CL  0.1 62 MLv   1.38 0.13   1.5094   
  AGRP CL  0.1 279 MLv   0.80 -0.45  0.245165   
  KALE HA  0.2 87 MLv   0.88 -0.36  0.150856   
  ANX  HP  0.2 12 MLv   1.26 0.02  0.356884   
  TEME CL  0.2 126 MLv   0.87 -0.38  0.0395471   
  PANR CL  0.3 91 MLv   2.20 0.96  0.0353656   
  PVO  HP  0.4 312 MLv   1.29 0.05  0.160603   
  PLEV HP  0.4 275 MLv   0.89 -0.36  0.0624347   
  KLV  HL  0.4 146 MLv   1.37 0.12  0.105906   
  AXS  HP  0.4 245 MLv   1.14 -0.10  0.0736528   
  EVR  HL  0.5 356 MLv   1.56 0.31  0.0914549   
  GUR  HP  0.6 139 MLv   1.66 0.41  0.109007