Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 19:11:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7700° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4050° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 37.1 χμ ΝΝΔ των Σερρών
41.5 χμ ΑΒΑ της Θεσσαλονίκης
311.1 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SOHHT7.0323 P19:11:04.83 0.11.0M
SOHHT7.0323 S19:11:06.15 -0.11.0M
PLGHL44.4176 P19:11:10.59 -0.11.0M
PLGHL44.4176 S19:11:16.80 0.01.0M
SRSHT40.6 23 P19:11:09.74 -0.41.0M
SRSHT40.6 23 S19:11:15.49 -0.31.0M
THEHT40.3248 P19:11:10.17 0.11.0M
THEHT40.3248 S19:11:15.24 -0.41.0M
OURHT68.8135 P19:11:14.55 -0.11.0M
OURHT68.8135 S19:11:23.69 -0.11.0M
NVRHL75.0 31 P19:11:15.47 -0.31.0M
NVRHL75.0 31 S19:11:25.29 -0.41.0M
GRGHT86.8284 P19:11:17.96 0.21.0M
GRGHT86.8284 S19:11:29.46 0.31.0M
MMBBS91.1 19 P19:11:18.17 -0.21.0M
MMBBS91.1 19 S19:11:29.69 -0.61.0M
KAVAHT96.3 75 P19:11:19.53 0.31.0M
KAVAHT96.3 75 S19:11:31.84 0.11.0M
PAIGHT95.5166 P19:11:18.60 -0.41.0M
PAIGHT95.5166 S19:11:31.23 -0.21.0M
THASHT112.3 99 P19:11:22.07 0.41.0M
THASHT112.3 99 S19:11:36.26 0.11.0M
KKBBS121.4349 P19:11:23.47 0.31.0M
KKBBS121.4349 S19:11:38.51 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzxw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         19:11:02.66
  Latitude       40.7700 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4050 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       72 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.81 +/- 0.18 10      
  M     1.81      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SOH  HT  0.1 323 P    19:11:04.83  0.1 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.1 323 S    19:11:06.15 -0.1 M 1.0 SOH 
  THE  HT  0.4 248 P    19:11:10.17  0.1 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.4 248 S    19:11:15.24 -0.4 M 1.0 THE 
  SRS  HT  0.4 23 P    19:11:09.74 -0.4 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.4 23 S    19:11:15.49 -0.3 M 1.0 SRS 
  PLG  HL  0.4 176 P    19:11:10.59 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.4 176 S    19:11:16.80  0.0 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.6 135 P    19:11:14.55 -0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.6 135 S    19:11:23.69 -0.1 M 1.0 OUR 
  NVR  HL  0.7 31 P    19:11:15.47 -0.3 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.7 31 S    19:11:25.29 -0.4 M 1.0 NVR 
  GRG  HT  0.8 284 P    19:11:17.96  0.2 M 1.0 GRG 
  GRG  HT  0.8 284 S    19:11:29.46  0.3 M 1.0 GRG 
  MMB  BS  0.8 19 P    19:11:18.17 -0.2 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  0.8 19 S    19:11:29.69 -0.6 M 1.0 MMB 
  PAIG HT  0.9 166 P    19:11:18.60 -0.4 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.9 166 S    19:11:31.23 -0.2 M 1.0 PAIG 
  KAVA HT  0.9 75 P    19:11:19.53  0.3 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 75 S    19:11:31.84  0.1 M 1.0 KAVA 
  THAS HT  1.0 99 P    19:11:22.07  0.4 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.0 99 S    19:11:36.26  0.1 M 1.0 THAS 
  KKB  BS  1.1 349 P    19:11:23.47  0.3 M 1.0 KKB 
  KKB  BS  1.1 349 S    19:11:38.51 -0.1 M 1.0 KKB 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SOH  HT  0.1 323 MLv   2.32 0.51  10.9448   
  THE  HT  0.4 248 MLv   1.83 0.02  0.345726   
  SRS  HT  0.4 23 MLv   1.44 -0.37  0.148312   
  PLG  HL  0.4 176 MLv   2.01 0.20  0.635401   
  OUR  HT  0.6 135 MLv   1.83 0.02  0.153097   
  NVR  HL  0.7 31 MLv   1.81 0.01  0.102285   
  GRG  HT  0.8 284 MLv   1.92 0.11  0.154494   
  MMB  BS  0.8 19 MLv   1.49 -0.32  0.0540903   
  PAIG HT  0.9 166 MLv   1.29 -0.52  0.0249502   
  KAVA HT  0.9 75 MLv   1.89 0.09  0.270357   
  THAS HT  1.0 99 MLv   2.01 0.20  0.140548   
  KKB  BS  1.1 349 MLv   1.77 -0.04  0.0735361