Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 18:59:05 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8647° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.0808° Α
 Εστιακό Βάθος
30 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 16.8 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
18.2 χμ ΑΒΑ της Ζακύνθου
233.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP27.5231 P18:59:11.99 0.01.0M
LTHKHP27.5231 S18:59:17.23 0.11.0M
RTZLHT35.9311 P18:59:12.60 -0.41.0M
RTZLHT35.9311 S18:59:18.72 -0.11.0M
AXSHP45.0 35 P18:59:13.28 -0.91.0M
AXSHP45.0 35 S18:59:20.62 -0.31.0M
VLSHL55.3309 P18:59:15.96 0.31.0M
VLSHL55.3309 S18:59:23.59 0.11.0M
PLEVHP67.3 25 P18:59:16.90 -0.41.0M
PLEVHP67.3 25 S18:59:26.27 -0.11.0M
PDOHP82.1 6 P18:59:19.41 -0.11.0M
PDOHP82.1 6 S18:59:31.03 0.81.0M
EVGIHT91.9336 P18:59:20.77 -0.21.0M
PVOHP92.2 25 P18:59:21.09 0.11.0M
PVOHP92.2 25 S18:59:33.59 0.71.0M
KLVHL95.9 78 P18:59:21.28 -0.41.0M
KLVHL95.9 78 S18:59:34.47 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzxm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         18:59:05.26
  Latitude       37.8647 deg +/-   1 km
  Longitude       21.0808 deg +/-   1 km
  Depth           30 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       153 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.62 +/- 0.26  7      
  M     1.62      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 231 P    18:59:11.99  0.0 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 231 S    18:59:17.23  0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.3 311 P    18:59:12.60 -0.4 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.3 311 S    18:59:18.72 -0.1 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  0.4 35 P    18:59:13.28 -0.9 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 35 S    18:59:20.62 -0.3 M 1.0 AXS 
  VLS  HL  0.5 309 P    18:59:15.96  0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 309 S    18:59:23.59  0.1 M 1.0 VLS 
  PLEV HP  0.6 25 P    18:59:16.90 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 25 S    18:59:26.27 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  0.7  6 P    18:59:19.41 -0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.7  6 S    18:59:31.03  0.8 M 1.0 PDO 
  EVGI HT  0.8 336 P    18:59:20.77 -0.2 M 1.0 EVGI 
  PVO  HP  0.8 25 P    18:59:21.09  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.8 25 S    18:59:33.59  0.7 M 1.0 PVO 
  KLV  HL  0.9 78 P    18:59:21.28 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.9 78 S    18:59:34.47  0.4 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 231 MLv   1.46 -0.15  0.475149   
  RTZL HT  0.3 311 MLv   1.10 -0.52  0.126339   
  AXS  HP  0.4 35 MLv   1.11 -0.50  0.0773433   
  VLS  HL  0.5 309 MLv   1.63 0.02  0.141582   
  PLEV HP  0.6 25 MLv   1.55 -0.06  0.0827881   
  PDO  HP  0.7  6 MLv   1.87 0.25  0.143081   
  EVGI HT  0.8 336 MLv   2.10 0.48  0.217684   
  PVO  HP  0.8 25 MLv   1.81 0.20  0.112626   
  KLV  HL  0.9 78 MLv   1.83 0.22  0.0860505