Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 18:14:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5660° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.4095° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 39.9 χμ ΝΝΔ της Σκύρου
71.4 χμ Α της Χαλκίδας
87.6 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKYHL37.3 19 P18:14:21.54 0.11.0M
SKYHL37.3 19 S18:14:26.32 -0.41.0M
KARYHA59.4178 P18:14:25.45 0.41.0M
KARYHA59.4178 S18:14:32.59 -0.31.0M
DIONHL68.4218 P18:14:26.47 0.01.0M
DIONHL68.4218 S18:14:34.78 -0.71.0M
MRTHHA64.0220 P18:14:25.83 0.11.0M
AOS2HT81.2323 P18:14:29.09 0.61.0M
AOS2HT81.2323 S18:14:38.75 -0.31.0M
PTLHL74.8220 P18:14:27.49 0.01.0M
PTLHL74.8220 S18:14:36.85 -0.51.0M
ATHUHA86.1219 P18:14:29.12 -0.11.0M
ATHUHA86.1219 S18:14:40.21 -0.21.0M
MDRAHA99.7236 P18:14:31.80 0.41.0M
MDRAHA99.7236 S18:14:44.04 -0.21.0M
VLYHL95.8214 P18:14:31.20 0.41.0M
VLYHL95.8214 S18:14:43.14 0.01.0M
VILLHA105.6245 P18:14:33.12 0.71.0M
VILLHA105.6245 S18:14:45.53 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzwa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         18:14:14.58
  Latitude       38.5660 deg +/-   1 km
  Longitude       24.4095 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       159 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.11 +/- 0.15  8      
  M     2.11      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKY  HL  0.3 19 P    18:14:21.54  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.3 19 S    18:14:26.32 -0.4 M 1.0 SKY 
  KARY HA  0.5 178 P    18:14:25.45  0.4 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.5 178 S    18:14:32.59 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.6 220 P    18:14:25.83  0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.6 218 P    18:14:26.47  0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  0.6 218 S    18:14:34.78 -0.7 M 1.0 DION 
  PTL  HL  0.7 220 P    18:14:27.49 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.7 220 S    18:14:36.85 -0.5 M 1.0 PTL 
  AOS2 HT  0.7 323 P    18:14:29.09  0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7 323 S    18:14:38.75 -0.3 M 1.0 AOS2 
  ATHU HA  0.8 219 P    18:14:29.12 -0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.8 219 S    18:14:40.21 -0.2 M 1.0 ATHU 
  VLY  HL  0.9 214 P    18:14:31.20  0.4 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.9 214 S    18:14:43.14  0.0 M 1.0 VLY 
  MDRA HA  0.9 236 P    18:14:31.80  0.4 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.9 236 S    18:14:44.04 -0.2 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  1.0 245 P    18:14:33.12  0.7 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.0 245 S    18:14:45.53 -0.5 M 1.0 VILL 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKY  HL  0.3 19 MLv   1.78 -0.33  0.930582   
  KARY HA  0.5 178 MLv   2.00 -0.10  0.26152   
  MRTH HA  0.6 220 MLv   2.30 0.19  0.478002   
  DION HL  0.6 218 MLv   1.85 -0.25  0.460636   
  PTL  HL  0.7 220 MLv   1.98 -0.13  0.201692   
  AOS2 HT  0.7 323 MLv   2.08 -0.03  0.236258   
  ATHU HA  0.8 219 MLv   2.16 0.06  0.167409   
  VLY  HL  0.9 214 MLv   2.44 0.33  0.45586   
  MDRA HA  0.9 236 MLv   2.31 0.20  0.321594   
  VILL HA  1.0 245 MLv   2.15 0.05  0.211438