Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 14:51:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3042° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7920° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 8.3 χμ ΒΑ της Πάτρας
26.1 χμ ΔΒΔ του Αιγίου
173.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL11.8329 P14:52:00.49 -0.11.0M
AGRPCL11.8329 S14:52:02.65 0.11.0M
EFPHP16.9 36 P14:52:01.52 0.11.0M
EFPHP16.9 36 S14:52:04.11 0.11.0M
MG00CL18.2 48 P14:52:01.71 0.11.0M
MG00CL18.2 48 S14:52:04.65 0.21.0M
PYRGCL22.9 59 P14:52:02.45 -0.11.0M
PYRGCL22.9 59 S14:52:06.19 0.21.0M
ANXHP34.0 19 P14:52:04.33 -0.11.0M
ANXHP34.0 19 S14:52:09.22 -0.11.0M
AXSHP38.2252 P14:52:04.89 -0.11.0M
AXSHP38.2252 S14:52:10.49 0.11.0M
TEMECL29.6106 P14:52:03.52 0.01.0M
TEMECL29.6106 S14:52:07.85 0.01.0M
PANRCL40.7 79 P14:52:05.16 -0.21.0M
PANRCL40.7 79 S14:52:11.07 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzpi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         14:51:57.96
  Latitude       38.3042 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7920 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       146 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.96 +/- 0.10  6      
  M     0.96      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 329 P    14:52:00.49 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 329 S    14:52:02.65  0.1 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.2 36 P    14:52:01.52  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 36 S    14:52:04.11  0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 48 P    14:52:01.71  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 48 S    14:52:04.65  0.2 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.2 59 P    14:52:02.45 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 59 S    14:52:06.19  0.2 M 1.0 PYRG 
  TEME CL  0.3 106 P    14:52:03.52 -0.0 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 106 S    14:52:07.85  0.0 M 1.0 TEME 
  ANX  HP  0.3 19 P    14:52:04.33 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 19 S    14:52:09.22 -0.1 M 1.0 ANX 
  AXS  HP  0.3 252 P    14:52:04.89 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 252 S    14:52:10.49  0.1 M 1.0 AXS 
  PANR CL  0.4 79 P    14:52:05.16 -0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.4 79 S    14:52:11.07  0.0 M 1.0 PANR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 329 MLv   1.11 0.15  0.518358   
  EFP  HP  0.2 36 MLv   0.99 0.03  0.296742   
  MG00 CL  0.2 48 MLv   0.95 -0.01  0.322746   
  PYRG CL  0.2 59 MLv   0.74 -0.22  0.0739888   
  TEME CL  0.3 106 MLv   0.91 -0.05  0.0393858   
  ANX  HP  0.3 19 MLv   0.82 -0.14  0.0740166   
  AXS  HP  0.3 252 MLv   0.99 0.03  0.0865578   
  PANR CL  0.4 79 MLv   2.81 1.85  0.0974657