Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 13:30:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.0595° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3788° Α
 Εστιακό Βάθος
33 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 38.8 χμ ΑΝΑ των Κυθήρων
83.7 χμ ΒΔ των Χανίων
216.2 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANKYHL22.5198 P13:31:00.37 0.71.0M
ANKYHL22.5198 S13:31:04.31 -0.41.0M
KTHAHL35.9307 P13:31:01.30 0.11.0M
KTHAHL35.9307 S13:31:06.46 -0.81.0M
KTHRHC40.2301 P13:31:02.07 0.41.0M
KTHRHC40.2301 S13:31:08.38 0.21.0M
VLIHL82.8332 P13:31:07.86 0.41.0M
VLIHL82.8332 S13:31:17.91 -0.41.0M
CHANHC84.8135 P13:31:07.78 0.11.0M
CHANHC84.8135 S13:31:18.36 -0.41.0M
KNDRHC94.4166 P13:31:08.91 0.01.0M
IPPLHC125.8129 P13:31:13.01 0.01.0M
IDIMN161.2122 P13:31:17.39 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzmr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         13:30:53.10
  Latitude       36.0595 deg +/-   4 km
  Longitude       23.3788 deg +/-   4 km
  Depth           33 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.39 s
  Azimuthal gap       150 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.97 +/- 0.17  6      
  M     1.97      6 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANKY HL  0.2 198 P    13:31:00.37  0.7 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.2 198 S    13:31:04.31 -0.4 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  0.3 307 P    13:31:01.30  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.3 307 S    13:31:06.46 -0.8 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  0.4 301 P    13:31:02.07  0.4 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  0.4 301 S    13:31:08.38  0.2 M 1.0 KTHR 
  VLI  HL  0.7 332 P    13:31:07.86  0.4 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.7 332 S    13:31:17.91 -0.4 M 1.0 VLI 
  CHAN HC  0.8 135 P    13:31:07.78  0.1 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  0.8 135 S    13:31:18.36 -0.4 M 1.0 CHAN 
  KNDR HC  0.8 166 P    13:31:08.91  0.0 M 1.0 KNDR 
  IPPL HC  1.1 129 P    13:31:13.01  0.0 M 1.0 IPPL 
  IDI  MN  1.5 122 P    13:31:17.39 -0.2 M 1.0 IDI 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANKY HL  0.2 198 MLv   1.12 -0.86  0.28634   
  KTHA HL  0.3 307 MLv   1.89 -0.09  0.779058   
  KTHR HC  0.4 301 MLv   1.78 -0.20  0.468363   
  VLI  HL  0.7 332 MLv   1.83 -0.15  0.166835   
  CHAN HC  0.8 135 MLv   2.21 0.23   0.6056   
  KNDR HC  0.8 166 MLv   2.21 0.24  0.275692   
  IPPL HC  1.1 129 MLv   2.09 0.11  0.143633   
  IDI  MN  1.5 122 MLv   2.06 0.09  0.0910242