Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 11:52:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8462° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.0030° Α
 Εστιακό Βάθος
26 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 11.3 χμ ΑΒΑ της Ζακύνθου
23.9 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
240.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP21.1224 P11:52:48.95 0.11.0M
LTHKHP21.1224 S11:52:53.11 0.01.0M
RTZLHT32.6321 P11:52:49.76 -0.41.0M
RTZLHT32.6321 S11:52:55.23 -0.31.0M
RLSHL46.7 60 P11:52:51.78 -0.31.0M
RLSHL46.7 60 S11:52:58.97 0.11.0M
AXSHP50.8 40 P11:52:52.64 0.01.0M
AXSHP50.8 40 S11:52:59.76 -0.11.0M
VLSHL51.7315 P11:52:52.72 -0.11.0M
VLSHL51.7315 S11:53:00.39 0.31.0M
PDOHP85.1 11 P11:52:58.25 0.61.0M
PDOHP85.1 11 S11:53:08.84 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzjl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         11:52:43.17
  Latitude       37.8462 deg +/-   1 km
  Longitude       21.0030 deg +/-   1 km
  Depth           26 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       164 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.47 +/- 0.18  6      
  M     1.47      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 224 P    11:52:48.95  0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 224 S    11:52:53.11  0.0 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.3 321 P    11:52:49.76 -0.4 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.3 321 S    11:52:55.23 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.4 60 P    11:52:51.78 -0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 60 S    11:52:58.97  0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.5 40 P    11:52:52.64  0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 40 S    11:52:59.76 -0.1 M 1.0 AXS 
  VLS  HL  0.5 315 P    11:52:52.72 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 315 S    11:53:00.39  0.3 M 1.0 VLS 
  PDO  HP  0.8 11 P    11:52:58.25  0.6 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.8 11 S    11:53:08.84  0.1 M 1.0 PDO 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 224 MLv   1.29 -0.18  0.462256   
  RTZL HT  0.3 321 MLv   1.38 -0.09  0.294434   
  RLS  HL  0.4 60 MLv   1.34 -0.13  0.116855   
  AXS  HP  0.5 40 MLv   1.46 -0.01  0.123644   
  VLS  HL  0.5 315 MLv   1.63 0.16  0.173158   
  PDO  HP  0.8 11 MLv   1.92 0.45  0.154855