Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 08:28:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.7727° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.2262° Α
 Εστιακό Βάθος
1 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 30.1 χμ Β της Ηγουμενίτσας
31.2 χμ ΑΒΑ της Κέρκυρας
362.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IGTHT28.3162 P08:28:38.65 0.31.0M
IGTHT28.3162 S08:28:42.98 0.31.0M
KEKHL37.4260 P08:28:39.66 -0.31.0M
KEKHL37.4260 S08:28:45.69 0.11.0M
JANHL54.8104 P08:28:42.68 -0.21.0M
PRMDHP79.2110 P08:28:47.11 0.11.0M
PRMDHP79.2110 S08:28:57.15 -0.71.0M
PENTHL90.9 59 P08:28:49.48 0.61.0M
PENTHL90.9 59 S08:29:00.53 -0.81.0M
KPROHT99.1 78 P08:28:49.82 -0.41.0M
KPROHT99.1 78 S08:29:03.47 -0.11.0M
NESTHT100.0 45 P08:28:50.74 0.41.0M
NESTHT100.0 45 S08:29:03.81 0.01.0M
TETRHL101.7118 P08:28:50.03 -0.61.0M
TSLKHT111.7161 P08:28:51.39 -0.71.0M
AMPLHP127.1138 P08:28:54.47 -0.11.0M
AMPLHP127.1138 S08:29:11.11 -0.11.0M
DRAGHT124.7166 P08:28:53.59 -0.61.0M
DRAGHT124.7166 S08:29:10.36 -0.21.0M
NYDRHT124.6161 P08:28:53.51 -0.61.0M
NYDRHT124.6161 S08:29:10.30 -0.11.0M
EVGIHT133.3164 P08:28:55.51 0.01.0M
EVGIHT133.3164 S08:29:13.11 0.31.0M
FSKHP148.9169 P08:28:58.03 0.21.0M
FSKHP148.9169 S08:29:16.99 0.01.0M
PDOHP154.4148 P08:28:59.19 0.41.0M
PDOHP154.4148 S08:29:18.87 0.31.0M
THLHL154.8 99 P08:28:59.17 0.31.0M
EVRHL166.2125 P08:29:01.28 0.61.0M
EVRHL166.2125 S08:29:22.56 0.51.0M
TYRNHT171.7 92 P08:29:01.71 0.21.0M
TYRNHT171.7 92 S08:29:23.98 0.61.0M
AGGHT199.6115 P08:29:05.62 0.51.0M
AGGHT199.6115 S08:29:29.93 0.01.0M
AXSHP201.5150 P08:29:05.61 0.31.0M
AXSHP201.5150 S08:29:30.48 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzcr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         08:28:32.63
  Latitude       39.7727 deg +/-   0 km
  Longitude       20.2262 deg +/-   0 km
  Depth            1 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       145 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.66 +/- 0.10 16      
  M     2.66      16 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IGT  HT  0.3 162 P    08:28:38.65  0.3 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.3 162 S    08:28:42.98  0.3 M 1.0 IGT 
  KEK  HL  0.3 260 P    08:28:39.66 -0.3 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.3 260 S    08:28:45.69  0.1 M 1.0 KEK 
  JAN  HL  0.5 104 P    08:28:42.68 -0.2 M 1.0 JAN 
  PRMD HP  0.7 110 P    08:28:47.11  0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.7 110 S    08:28:57.15 -0.7 M 1.0 PRMD 
  PENT HL  0.8 59 P    08:28:49.48  0.6 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.8 59 S    08:29:00.53 -0.8 M 1.0 PENT 
  KPRO HT  0.9 78 P    08:28:49.82 -0.4 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.9 78 S    08:29:03.47 -0.1 M 1.0 KPRO 
  NEST HT  0.9 45 P    08:28:50.74  0.4 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.9 45 S    08:29:03.81 -0.0 M 1.0 NEST 
  TETR HL  0.9 118 P    08:28:50.03 -0.6 M 1.0 TETR 
  TSLK HT  1.0 161 P    08:28:51.39 -0.7 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  1.1 161 P    08:28:53.51 -0.6 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.1 161 S    08:29:10.30 -0.1 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  1.1 166 P    08:28:53.59 -0.6 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.1 166 S    08:29:10.36 -0.2 M 1.0 DRAG 
  AMPL HP  1.1 138 P    08:28:54.47 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.1 138 S    08:29:11.11 -0.1 M 1.0 AMPL 
  EVGI HT  1.2 164 P    08:28:55.51  0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.2 164 S    08:29:13.11  0.3 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  1.3 169 P    08:28:58.03  0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.3 169 S    08:29:16.99 -0.0 M 1.0 FSK 
  PDO  HP  1.4 148 P    08:28:59.19  0.4 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.4 148 S    08:29:18.87  0.3 M 1.0 PDO 
  THL  HL  1.4 99 P    08:28:59.17  0.3 M 1.0 THL 
  EVR  HL  1.5 125 P    08:29:01.28  0.6 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.5 125 S    08:29:22.56  0.5 M 1.0 EVR 
  TYRN HT  1.5 92 P    08:29:01.71  0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.5 92 S    08:29:23.98  0.6 M 1.0 TYRN 
  AGG  HT  1.8 115 P    08:29:05.62  0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.8 115 S    08:29:29.93  0.0 M 1.0 AGG 
  AXS  HP  1.8 150 P    08:29:05.61  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.8 150 S    08:29:30.48  0.4 M 1.0 AXS 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IGT  HT  0.3 162 MLv   2.64 -0.02  6.87969   
  KEK  HL  0.3 260 MLv   2.47 -0.19  5.19967   
  JAN  HL  0.5 104 MLv   2.58 -0.08  1.71879   
  PRMD HP  0.7 110 MLv   2.68 0.02  0.966926   
  PENT HL  0.8 59 MLv   2.52 -0.14  0.455772   
  KPRO HT  0.9 78 MLv   2.65 -0.01  0.722465   
  NEST HT  0.9 45 MLv   2.64 -0.02  0.690368   
  TETR HL  0.9 118 MLv   2.61 -0.05  0.639796   
  TSLK HT  1.0 161 MLv   2.82 0.16  0.915545   
  NYDR HT  1.1 161 MLv   2.90 0.24  0.689152   
  DRAG HT  1.1 166 MLv   4.09 1.43  0.978169   
  AMPL HP  1.1 138 MLv   2.57 -0.09  0.434646   
  EVGI HT  1.2 164 MLv   2.78 0.11  0.64682   
  FSK  HP  1.3 169 MLv   2.86 0.20  0.65252   
  PDO  HP  1.4 148 MLv   2.55 -0.12  0.297896   
  THL  HL  1.4 99 MLv   2.77 0.10  0.297054   
  EVR  HL  1.5 125 MLv   2.54 -0.13  0.254121   
  TYRN HT  1.5 92 MLv   2.74 0.08  0.296348   
  AGG  HT  1.8 115 MLv   2.68 0.02  0.188702   
  AXS  HP  1.8 150 MLv   2.39 -0.27  0.122362