Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 08:17:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.6238° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4135° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 49.3 χμ ΒΑ του Βόλου
51.2 χμ Β της Σκιάθου
184.5 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL39.0205 P08:17:26.62 0.21.0M
NEOHL39.0205 S08:17:31.31 -0.51.0M
PAIGHT41.4 33 P08:17:27.08 0.21.0M
PAIGHT41.4 33 S08:17:32.11 -0.41.0M
AOS2HT64.6145 P08:17:30.88 0.21.0M
AOS2HT64.6145 S08:17:39.06 -0.21.0M
PLGHL83.2 2 P08:17:33.45 -0.31.0M
PLGHL83.2 2 S08:17:44.23 -0.51.0M
OURHT92.6 32 P08:17:35.62 0.51.0M
OURHT92.6 32 S08:17:47.28 0.11.0M
LITHT95.0304 P08:17:36.00 0.31.0M
LITHT95.0304 S08:17:48.09 0.01.0M
TYRNHT101.5275 P08:17:36.50 -0.11.0M
TYRNHT101.5275 S08:17:49.34 -0.51.0M
AGGHT114.4234 P08:17:38.81 0.11.0M
AGGHT114.4234 S08:17:53.49 0.01.0M
THLHL120.1267 P08:17:40.33 0.81.0M
THLHL120.1267 S08:17:55.25 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzci
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         08:17:19.33
  Latitude       39.6238 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4135 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.07 +/- 0.19  7      
  M     2.07      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.4 205 P    08:17:26.62  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.4 205 S    08:17:31.31 -0.5 M 1.0 NEO 
  PAIG HT  0.4 33 P    08:17:27.08  0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.4 33 S    08:17:32.11 -0.4 M 1.0 PAIG 
  AOS2 HT  0.6 145 P    08:17:30.88  0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.6 145 S    08:17:39.06 -0.2 M 1.0 AOS2 
  PLG  HL  0.7  2 P    08:17:33.45 -0.3 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7  2 S    08:17:44.23 -0.5 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.8 32 P    08:17:35.62  0.5 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.8 32 S    08:17:47.28  0.1 M 1.0 OUR 
  LIT  HT  0.9 304 P    08:17:36.00  0.3 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.9 304 S    08:17:48.09 -0.0 M 1.0 LIT 
  TYRN HT  0.9 275 P    08:17:36.50 -0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.9 275 S    08:17:49.34 -0.5 M 1.0 TYRN 
  AGG  HT  1.0 234 P    08:17:38.81  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.0 234 S    08:17:53.49  0.0 M 1.0 AGG 
  THL  HL  1.1 267 P    08:17:40.33  0.8 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.1 267 S    08:17:55.25  0.3 M 1.0 THL 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.4 205 MLv   1.77 -0.31  0.680032   
  PAIG HT  0.4 33 MLv   1.66 -0.41  0.259263   
  AOS2 HT  0.6 145 MLv   2.04 -0.04  0.259117   
  PLG  HL  0.7  2 MLv   2.31 0.24  0.392776   
  OUR  HT  0.8 32 MLv   2.50 0.43  0.553385   
  LIT  HT  0.9 304 MLv   1.95 -0.12  0.108062   
  TYRN HT  0.9 275 MLv   2.07 0.00  0.143496   
  AGG  HT  1.0 234 MLv   2.31 0.24  0.213936   
  THL  HL  1.1 267 MLv   2.06 -0.02  0.086828