Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 07:44:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2980° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9052° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 34.2 χμ ΒΒΔ της Καλαμάτας
48.0 χμ ΔΝΔ της Τρίπολης
178.1 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL13.4172 P07:45:03.56 0.01.0M
ITMHL13.4172 S07:45:06.61 0.11.0M
VLXHP42.7 79 P07:45:07.82 0.01.0M
VLXHP42.7 79 S07:45:13.63 -0.21.0M
GURHP80.7 29 P07:45:12.88 -0.71.0M
GURHP80.7 29 S07:45:23.57 -0.61.0M
KLVHL85.7 15 P07:45:13.60 -0.71.0M
KLVHL85.7 15 S07:45:24.80 -0.61.0M
ACORHA107.5 52 P07:45:17.80 0.11.0M
ACORHA107.5 52 S07:45:31.94 0.71.0M
AXSHP110.2335 P07:45:17.59 -0.41.0M
AXSHP110.2335 S07:45:32.20 0.41.0M
LTKHP123.4 49 P07:45:20.70 0.61.0M
LTKHP123.4 49 S07:45:36.39 0.81.0M
DIONHL198.4 64 P07:45:30.79 0.41.0M
DIONHL198.4 64 S07:45:54.44 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uzbg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         07:44:59.78
  Latitude       37.2980 deg +/-   1 km
  Longitude       21.9052 deg +/-   1 km
  Depth           17 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       163 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.78 +/- 0.18  6      
  M     1.78      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.1 172 P    07:45:03.56 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.1 172 S    07:45:06.61  0.1 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  0.4 79 P    07:45:07.82  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.4 79 S    07:45:13.63 -0.2 M 1.0 VLX 
  GUR  HP  0.7 29 P    07:45:12.88 -0.7 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.7 29 S    07:45:23.57 -0.6 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.8 15 P    07:45:13.60 -0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.8 15 S    07:45:24.80 -0.6 M 1.0 KLV 
  ACOR HA  1.0 52 P    07:45:17.80  0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.0 52 S    07:45:31.94  0.7 M 1.0 ACOR 
  AXS  HP  1.0 335 P    07:45:17.59 -0.4 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.0 335 S    07:45:32.20  0.4 M 1.0 AXS 
  LTK  HP  1.1 49 P    07:45:20.70  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.1 49 S    07:45:36.39  0.8 M 1.0 LTK 
  DION HL  1.8 64 P    07:45:30.79  0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  1.8 64 S    07:45:54.44  0.8 M 1.0 DION 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.1 172 MLv   1.82 0.04  2.42521   
  VLX  HP  0.4 79 MLv   1.59 -0.19  0.264741   
  GUR  HP  0.7 29 MLv   2.23 0.45  0.332705   
  KLV  HL  0.8 15 MLv   2.08 0.30  0.169593   
  ACOR HA  1.0 52 MLv   1.83 0.05  0.0982465   
  AXS  HP  1.0 335 MLv   1.75 -0.03  0.0785007   
  LTK  HP  1.1 49 MLv   1.57 -0.20  0.171598   
  DION HL  1.8 64 MLv   1.60 -0.18  0.0568589