Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 05:19:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2272° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0910° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 2.5 χμ ΝΝΑ του Αιγίου
21.8 χμ Β των Καλαβρύτων
146.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL2.4 78 P05:19:21.84 0.11.0M
TEMECL2.4 78 S05:19:23.17 0.01.0M
EFPHP27.5324 P05:19:25.14 0.21.0M
EFPHP27.5324 S05:19:28.86 -0.11.0M
KALEHA18.7 13 P05:19:23.81 0.11.0M
KALEHA18.7 13 S05:19:26.62 -0.11.0M
KLVHL21.1166 P05:19:24.13 0.11.0M
KLVHL21.1166 S05:19:27.31 -0.11.0M
MG00CL24.3329 P05:19:24.52 0.01.0M
MG00CL24.3329 S05:19:28.08 -0.11.0M
PANRCL21.4 41 P05:19:24.15 0.11.0M
PANRCL21.4 41 S05:19:27.22 -0.11.0M
PYRGCL21.4342 P05:19:24.04 0.01.0M
PYRGCL21.4342 S05:19:27.53 0.11.0M
ANXHP43.3340 P05:19:27.50 -0.21.0M
ANXHP43.3340 S05:19:33.71 0.01.0M
GURHP39.1146 P05:19:26.97 0.01.0M
GURHP39.1146 S05:19:32.49 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uywl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         05:19:19.71
  Latitude       38.2272 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0910 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       158 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.71 +/- 0.18  7      
  M     0.71      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0 78 P    05:19:21.84  0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0 78 S    05:19:23.17 -0.0 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2 13 P    05:19:23.81  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 13 S    05:19:26.62 -0.1 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.2 166 P    05:19:24.13  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 166 S    05:19:27.31 -0.1 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  0.2 342 P    05:19:24.04 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 342 S    05:19:27.53  0.1 M 1.0 PYRG 
  PANR CL  0.2 41 P    05:19:24.15  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 41 S    05:19:27.22 -0.1 M 1.0 PANR 
  MG00 CL  0.2 329 P    05:19:24.52  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 329 S    05:19:28.08 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 324 P    05:19:25.14  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 324 S    05:19:28.86 -0.1 M 1.0 EFP 
  GUR  HP  0.4 146 P    05:19:26.97 -0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 146 S    05:19:32.49 -0.1 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 340 P    05:19:27.50 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 340 S    05:19:33.71 -0.0 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0 78 MLv   0.48 -0.23  0.0692351   
  KALE HA  0.2 13 MLv   0.82 0.11  0.177384   
  KLV  HL  0.2 166 MLv   0.46 -0.25  0.0520597   
  PYRG CL  0.2 342 MLv   0.32 -0.39  0.0308004   
  PANR CL  0.2 41 MLv   1.88 1.17  0.0342008   
  MG00 CL  0.2 329 MLv   0.67 -0.04  0.118826   
  EFP  HP  0.2 324 MLv   0.72 0.01  0.0852426   
  GUR  HP  0.4 146 MLv   0.90 0.19  0.0664765   
  ANX  HP  0.4 340 MLv   0.92 0.21  0.0547497