Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 04:50:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2345° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1155° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 3.3 χμ ΑΝΑ του Αιγίου
22.5 χμ Β των Καλαβρύτων
144.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL0.4146 P04:50:51.83 0.21.0M
TEMECL0.4146 S04:50:53.06 0.01.0M
KALEHA17.5 7 P04:50:53.78 0.11.0M
KALEHA17.5 7 S04:50:56.42 -0.11.0M
KLVHL21.4172 P04:50:54.12 -0.11.0M
KLVHL21.4172 S04:50:57.43 -0.11.0M
PANRCL19.4 37 P04:50:54.17 0.31.0M
PANRCL19.4 37 S04:50:56.95 0.11.0M
PYRGCL21.4336 P04:50:54.09 -0.11.0M
PYRGCL21.4336 S04:50:57.40 -0.11.0M
EFPHP28.1319 P04:50:55.08 -0.21.0M
EFPHP28.1319 S04:50:59.15 -0.21.0M
GURHP38.6149 P04:50:56.89 -0.21.0M
GURHP38.6149 S04:51:02.56 0.01.0M
DROHP47.3229 P04:50:58.60 0.21.0M
DROHP47.3229 S04:51:04.97 0.01.0M
AXSHP64.7266 P04:51:01.18 0.01.0M
AXSHP64.7266 S04:51:10.02 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyvn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         04:50:49.86
  Latitude       38.2345 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1155 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       109 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.18 +/- 0.19  7      
  M     1.18      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0 146 P    04:50:51.83  0.2 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0 146 S    04:50:53.06  0.0 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2  7 P    04:50:53.78  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2  7 S    04:50:56.42 -0.1 M 1.0 KALE 
  PANR CL  0.2 37 P    04:50:54.17  0.3 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 37 S    04:50:56.95  0.1 M 1.0 PANR 
  PYRG CL  0.2 336 P    04:50:54.09 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 336 S    04:50:57.40 -0.1 M 1.0 PYRG 
  KLV  HL  0.2 172 P    04:50:54.12 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 172 S    04:50:57.43 -0.1 M 1.0 KLV 
  EFP  HP  0.3 319 P    04:50:55.08 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 319 S    04:50:59.15 -0.2 M 1.0 EFP 
  GUR  HP  0.3 149 P    04:50:56.89 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 149 S    04:51:02.56  0.0 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.4 229 P    04:50:58.60  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 229 S    04:51:04.97  0.0 M 1.0 DRO 
  AXS  HP  0.6 266 P    04:51:01.18 -0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 266 S    04:51:10.02  0.2 M 1.0 AXS 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0 146 MLv   1.53 0.35  0.876455   
  KALE HA  0.2  7 MLv   1.00 -0.18  0.292401   
  PANR CL  0.2 37 MLv   2.08 0.90  0.0612068   
  PYRG CL  0.2 336 MLv   1.05 -0.13  0.16507   
  KLV  HL  0.2 172 MLv   0.89 -0.30  0.134583   
  EFP  HP  0.3 319 MLv   1.06 -0.12  0.181606   
  GUR  HP  0.3 149 MLv   1.19 0.01  0.13346   
  DRO  HP  0.4 229 MLv   1.10 -0.09  0.135279   
  AXS  HP  0.6 266 MLv   1.36 0.18  0.0549729