Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 03:33:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2313° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0857° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
58
 Επίκεντρο 2.0 χμ Ν του Αιγίου
22.3 χμ Β των Καλαβρύτων
146.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL2.8 90 P03:33:21.01 0.31.0M
TEMECL2.8 90 S03:33:22.18 0.31.0M
EFPHP26.8324 P03:33:24.25 0.01.0M
EFPHP26.8324 S03:33:28.08 -0.11.0M
KALEHA18.4 15 P03:33:23.00 0.11.0M
KALEHA18.4 15 S03:33:25.75 -0.11.0M
KLVHL21.6165 P03:33:23.26 -0.21.0M
KLVHL21.6165 S03:33:26.47 -0.31.0M
MG00CL23.7329 P03:33:23.76 0.01.0M
MG00CL23.7329 S03:33:27.23 0.01.0M
PANRCL21.3 42 P03:33:23.35 0.01.0M
PANRCL21.3 42 S03:33:26.38 -0.21.0M
PYRGCL20.8343 P03:33:23.25 -0.11.0M
PYRGCL20.8343 S03:33:26.31 -0.21.0M
AGRPCL36.6300 P03:33:25.85 0.01.0M
AGRPCL36.6300 S03:33:30.82 -0.21.0M
ANXHP42.7340 P03:33:26.69 -0.31.0M
ANXHP42.7340 S03:33:32.52 -0.41.0M
DROHP45.1227 P03:33:27.32 0.01.0M
GURHP39.8146 P03:33:26.07 -0.41.0M
GURHP39.8146 S03:33:31.66 -0.41.0M
RLSHL57.7250 P03:33:29.23 -0.11.0M
RLSHL57.7250 S03:33:37.04 0.01.0M
THALHA55.0113 P03:33:29.46 0.61.0M
THALHA55.0113 S03:33:36.21 -0.11.0M
AXSHP62.1266 P03:33:30.14 0.11.0M
AXSHP62.1266 S03:33:38.38 0.01.0M
PLEVHP62.5289 P03:33:29.89 -0.21.0M
PLEVHP62.5289 S03:33:38.31 -0.21.0M
PVOHP64.9311 P03:33:30.78 0.31.0M
PVOHP64.9311 S03:33:39.06 -0.11.0M
ACORHA78.4119 P03:33:33.15 0.41.0M
ACORHA78.4119 S03:33:42.85 -0.31.0M
AXARHA77.6 40 P03:33:32.38 -0.21.0M
AXARHA77.6 40 S03:33:42.83 0.01.0M
EVRHL79.9342 P03:33:32.89 -0.11.0M
EVRHL79.9342 S03:33:43.49 -0.11.0M
LTKHP80.5107 P03:33:33.66 0.61.0M
LTKHP80.5107 S03:33:43.51 -0.21.0M
AGGHT90.5 14 P03:33:34.17 -0.51.0M
AGGHT90.5 14 S03:33:46.21 -0.31.0M
LKRHL92.1 60 P03:33:34.32 -0.61.0M
LKRHL92.1 60 S03:33:47.34 0.41.0M
PDOHP88.6297 P03:33:34.84 0.51.0M
PDOHP88.6297 S03:33:45.90 0.01.0M
ATALHA96.3 58 P03:33:35.20 -0.41.0M
ATALHA96.3 58 S03:33:48.34 0.31.0M
VLXHP99.2165 P03:33:35.51 -0.61.0M
VLXHP99.2165 S03:33:49.28 0.31.0M
RTZLHT116.2261 P03:33:39.19 0.41.0M
DIONHL162.4 96 P03:33:45.89 0.01.0M
DIONHL162.4 96 S03:34:06.31 0.01.0M
MRTHHA162.6 94 P03:33:46.49 0.61.0M
MRTHHA162.6 94 S03:34:06.89 0.61.0M
TYRNHT165.0 4 P03:33:46.69 0.51.0M
TYRNHT165.0 4 S03:34:06.94 0.21.0M
AOS2HT183.5 56 P03:33:48.48 -0.21.0M
AOS2HT183.5 56 S03:34:10.97 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uysy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         03:33:19.12
  Latitude       38.2313 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0857 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       62 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.12 24      
  M     1.77      24 preferred 

58 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0 90 P    03:33:21.01  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0 90 S    03:33:22.18  0.3 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2 15 P    03:33:23.00  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 15 S    03:33:25.75 -0.1 M 1.0 KALE 
  PYRG CL  0.2 343 P    03:33:23.25 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 343 S    03:33:26.31 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PANR CL  0.2 42 P    03:33:23.35  0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 42 S    03:33:26.38 -0.2 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.2 165 P    03:33:23.26 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 165 S    03:33:26.47 -0.3 M 1.0 KLV 
  MG00 CL  0.2 329 P    03:33:23.76  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 329 S    03:33:27.23  0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 324 P    03:33:24.25  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 324 S    03:33:28.08 -0.1 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 300 P    03:33:25.85 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 300 S    03:33:30.82 -0.2 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.4 146 P    03:33:26.07 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 146 S    03:33:31.66 -0.4 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 340 P    03:33:26.69 -0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 340 S    03:33:32.52 -0.4 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.4 227 P    03:33:27.32  0.0 M 1.0 DRO 
  THAL HA  0.5 113 P    03:33:29.46  0.6 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 113 S    03:33:36.21 -0.1 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.5 250 P    03:33:29.23 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 250 S    03:33:37.04 -0.0 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 266 P    03:33:30.14  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 266 S    03:33:38.38  0.0 M 1.0 AXS 
  PLEV HP  0.6 289 P    03:33:29.89 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 289 S    03:33:38.31 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  0.6 311 P    03:33:30.78  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.6 311 S    03:33:39.06 -0.1 M 1.0 PVO 
  AXAR HA  0.7 40 P    03:33:32.38 -0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 40 S    03:33:42.83 -0.0 M 1.0 AXAR 
  ACOR HA  0.7 119 P    03:33:33.15  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 119 S    03:33:42.85 -0.3 M 1.0 ACOR 
  EVR  HL  0.7 342 P    03:33:32.89 -0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 342 S    03:33:43.49 -0.1 M 1.0 EVR 
  LTK  HP  0.7 107 P    03:33:33.66  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 107 S    03:33:43.51 -0.2 M 1.0 LTK 
  PDO  HP  0.8 297 P    03:33:34.84  0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.8 297 S    03:33:45.90 -0.0 M 1.0 PDO 
  AGG  HT  0.8 14 P    03:33:34.17 -0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 14 S    03:33:46.21 -0.3 M 1.0 AGG 
  LKR  HL  0.8 60 P    03:33:34.32 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.8 60 S    03:33:47.34  0.4 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.9 58 P    03:33:35.20 -0.4 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.9 58 S    03:33:48.34  0.3 M 1.0 ATAL 
  VLX  HP  0.9 165 P    03:33:35.51 -0.6 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 165 S    03:33:49.28  0.3 M 1.0 VLX 
  RTZL HT  1.0 261 P    03:33:39.19  0.4 M 1.0 RTZL 
  DION HL  1.5 96 P    03:33:45.89 -0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  1.5 96 S    03:34:06.31  0.0 M 1.0 DION 
  MRTH HA  1.5 94 P    03:33:46.49  0.6 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.5 94 S    03:34:06.89  0.6 M 1.0 MRTH 
  TYRN HT  1.5  4 P    03:33:46.69  0.5 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.5  4 S    03:34:06.94  0.2 M 1.0 TYRN 
  AOS2 HT  1.7 56 P    03:33:48.48 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.7 56 S    03:34:10.97 -0.2 M 1.0 AOS2 

30 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0 90 MLv   1.81 0.04  1.45251   
  KALE HA  0.2 15 MLv   1.97 0.20  2.58032   
  PYRG CL  0.2 343 MLv   1.45 -0.33  0.423552   
  PANR CL  0.2 42 MLv   3.05 1.28  0.513938   
  KLV  HL  0.2 165 MLv   1.57 -0.20  0.651137   
  MG00 CL  0.2 329 MLv   1.90 0.13  2.07901   
  EFP  HP  0.2 324 MLv   1.90 0.13  1.36033   
  AGRP CL  0.3 300 MLv   1.52 -0.25  0.32139   
  GUR  HP  0.4 146 MLv   2.02 0.24  0.836244   
  ANX  HP  0.4 340 MLv   1.76 -0.01  0.391676   
  DRO  HP  0.4 227 MLv   1.80 0.03  0.783637   
  THAL HA  0.5 113 MLv   1.77 -0.01  0.347331   
  RLS  HL  0.5 250 MLv   1.64 -0.13  0.124859   
  AXS  HP  0.6 266 MLv   1.64 -0.14  0.106011   
  PLEV HP  0.6 289 MLv   1.60 -0.17  0.0976899   
  PVO  HP  0.6 311 MLv   1.90 0.12  0.187069   
  AXAR HA  0.7 40 MLv   1.78 0.01  0.491629   
  ACOR HA  0.7 119 MLv   1.75 -0.02  0.114076   
  EVR  HL  0.7 342 MLv   1.69 -0.08  0.0984004   
  LTK  HP  0.7 107 MLv   1.32 -0.46  0.15615   
  PDO  HP  0.8 297 MLv   1.93 0.16  0.154854   
  AGG  HT  0.8 14 MLv   1.72 -0.06  0.0712694   
  LKR  HL  0.8 60 MLv   2.17 0.40  0.138592   
  ATAL HA  0.9 58 MLv   1.64 -0.13  0.0731013   
  VLX  HP  0.9 165 MLv   1.69 -0.08  0.078474   
  RTZL HT  1.0 261 MLv   1.93 0.16  0.113206   
  DION HL  1.5 96 MLv   1.46 -0.31  0.0631541   
  MRTH HA  1.5 94 MLv   2.10 0.32  0.0963932   
  TYRN HT  1.5  4 MLv   1.80 0.02  0.03634   
  AOS2 HT  1.7 56 MLv   1.81 0.03  0.0388038