Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 03:18:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2270° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0882° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
72
 Επίκεντρο 2.5 χμ ΝΝΑ του Αιγίου
21.8 χμ Β των Καλαβρύτων
146.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL2.7 79 P03:18:08.75 0.51.0M
TEMECL2.7 79 S03:18:09.99 0.61.0M
EFPHP27.3324 P03:18:12.01 0.01.0M
EFPHP27.3324 S03:18:15.86 -0.11.0M
KALEHA18.8 14 P03:18:10.71 0.01.0M
KALEHA18.8 14 S03:18:13.56 -0.11.0M
KLVHL21.1165 P03:18:11.04 -0.11.0M
KLVHL21.1165 S03:18:14.34 0.01.0M
MG00CL24.2329 P03:18:11.48 0.01.0M
MG00CL24.2329 S03:18:15.02 -0.11.0M
PANRCL21.5 41 P03:18:11.07 0.01.0M
PANRCL21.5 41 S03:18:14.11 -0.21.0M
AGRPCL37.0300 P03:18:13.61 0.01.0M
AGRPCL37.0300 S03:18:18.57 -0.31.0M
ANXHP43.3340 P03:18:14.32 -0.41.0M
ANXHP43.3340 S03:18:20.52 -0.21.0M
DROHP45.0227 P03:18:15.15 0.21.0M
DROHP45.0227 S03:18:21.01 -0.21.0M
GURHP39.2145 P03:18:13.91 -0.21.0M
GURHP39.2145 S03:18:19.55 -0.11.0M
RLSHL57.8251 P03:18:16.97 -0.11.0M
RLSHL57.8251 S03:18:24.80 0.01.0M
THALHA54.6113 P03:18:16.81 0.31.0M
THALHA54.6113 S03:18:23.86 0.01.0M
AXSHP62.3267 P03:18:17.83 0.01.0M
AXSHP62.3267 S03:18:26.13 0.01.0M
PLEVHP62.9289 P03:18:17.47 -0.41.0M
PLEVHP62.9289 S03:18:26.06 -0.21.0M
PVOHP65.4311 P03:18:18.42 0.11.0M
PVOHP65.4311 S03:18:27.03 0.01.0M
ACORHA78.0119 P03:18:20.34 -0.11.0M
ACORHA78.0119 S03:18:30.47 -0.21.0M
AXARHA77.9 40 P03:18:19.84 -0.51.0M
AXARHA77.9 40 S03:18:31.10 0.51.0M
EVRHL80.4342 P03:18:20.42 -0.41.0M
EVRHL80.4342 S03:18:31.71 0.21.0M
LOUTHA82.0109 P03:18:21.57 0.51.0M
LOUTHA82.0109 S03:18:31.51 -0.31.0M
LTKHP80.2106 P03:18:20.93 0.21.0M
LTKHP80.2106 S03:18:31.37 0.01.0M
AGGHT90.9 14 P03:18:21.94 -0.51.0M
AGGHT90.9 14 S03:18:34.02 -0.31.0M
LKRHL92.2 59 P03:18:22.49 -0.21.0M
LKRHL92.2 59 S03:18:34.63 0.01.0M
PDOHP89.0298 P03:18:22.59 0.41.0M
ATALHA96.3 58 P03:18:22.75 -0.61.0M
VLXHP98.6165 P03:18:23.42 -0.31.0M
VLXHP98.6165 S03:18:36.85 0.31.0M
AMPLHP108.4315 P03:18:25.92 0.71.0M
AMPLHP108.4315 S03:18:39.81 0.61.0M
RTZLHT116.4262 P03:18:27.11 0.61.0M
ITMHL117.4187 P03:18:26.47 -0.21.0M
FSKHP135.6281 P03:18:29.33 -0.11.0M
VLSHL131.2268 P03:18:28.68 -0.21.0M
THLHL148.9358 P03:18:32.00 0.61.0M
THLHL148.9358 S03:18:50.89 0.81.0M
DMLNHT149.8270 P03:18:31.53 -0.21.0M
DMLNHT149.8270 S03:18:51.51 0.91.0M
VLYHL155.1106 P03:18:32.73 0.21.0M
DIONHL162.2 96 P03:18:33.81 0.21.0M
DIONHL162.2 96 S03:18:53.99 0.01.0M
MRTHHA162.4 94 P03:18:33.90 0.31.0M
MRTHHA162.4 94 S03:18:53.67 -0.31.0M
TYRNHT165.5 4 P03:18:34.22 0.21.0M
TYRNHT165.5 4 S03:18:54.68 0.11.0M
AOS2HT183.6 56 P03:18:36.20 -0.21.0M
AOS2HT183.6 56 S03:18:59.06 0.11.0M
VLIHL184.1156 P03:18:36.73 0.21.0M
VLIHL184.1156 S03:18:58.92 -0.11.0M
KARYHA206.6 96 P03:18:40.10 0.71.0M
KARYHA206.6 96 S03:19:04.59 0.41.0M
LITHT211.2 9 P03:18:39.74 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uysl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         03:18:06.83
  Latitude       38.2270 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0882 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       40 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.56 +/- 0.13 30      
  M     2.56      30 preferred 

72 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0 79 P    03:18:08.75  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0 79 S    03:18:09.99  0.6 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2 14 P    03:18:10.71  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 14 S    03:18:13.56 -0.1 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.2 165 P    03:18:11.04 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 165 S    03:18:14.34  0.0 M 1.0 KLV 
  PANR CL  0.2 41 P    03:18:11.07 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 41 S    03:18:14.11 -0.2 M 1.0 PANR 
  MG00 CL  0.2 329 P    03:18:11.48 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 329 S    03:18:15.02 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 324 P    03:18:12.01 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 324 S    03:18:15.86 -0.1 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 300 P    03:18:13.61 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 300 S    03:18:18.57 -0.3 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.4 145 P    03:18:13.91 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 145 S    03:18:19.55 -0.1 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 340 P    03:18:14.32 -0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 340 S    03:18:20.52 -0.2 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.4 227 P    03:18:15.15  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 227 S    03:18:21.01 -0.2 M 1.0 DRO 
  THAL HA  0.5 113 P    03:18:16.81  0.3 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 113 S    03:18:23.86 -0.0 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.5 251 P    03:18:16.97 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 251 S    03:18:24.80  0.0 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 267 P    03:18:17.83  0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 267 S    03:18:26.13  0.0 M 1.0 AXS 
  PLEV HP  0.6 289 P    03:18:17.47 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 289 S    03:18:26.06 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  0.6 311 P    03:18:18.42  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.6 311 S    03:18:27.03  0.0 M 1.0 PVO 
  AXAR HA  0.7 40 P    03:18:19.84 -0.5 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 40 S    03:18:31.10  0.5 M 1.0 AXAR 
  ACOR HA  0.7 119 P    03:18:20.34 -0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 119 S    03:18:30.47 -0.2 M 1.0 ACOR 
  EVR  HL  0.7 342 P    03:18:20.42 -0.4 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 342 S    03:18:31.71  0.2 M 1.0 EVR 
  LTK  HP  0.7 106 P    03:18:20.93  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 106 S    03:18:31.37  0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.7 109 P    03:18:21.57  0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.7 109 S    03:18:31.51 -0.3 M 1.0 LOUT 
  PDO  HP  0.8 298 P    03:18:22.59  0.4 M 1.0 PDO 
  AGG  HT  0.8 14 P    03:18:21.94 -0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 14 S    03:18:34.02 -0.3 M 1.0 AGG 
  LKR  HL  0.8 59 P    03:18:22.49 -0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.8 59 S    03:18:34.63 -0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.9 58 P    03:18:22.75 -0.6 M 1.0 ATAL 
  VLX  HP  0.9 165 P    03:18:23.42 -0.3 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 165 S    03:18:36.85  0.3 M 1.0 VLX 
  AMPL HP  1.0 315 P    03:18:25.92  0.7 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.0 315 S    03:18:39.81  0.6 M 1.0 AMPL 
  RTZL HT  1.0 262 P    03:18:27.11  0.6 M 1.0 RTZL 
  ITM  HL  1.1 187 P    03:18:26.47 -0.2 M 1.0 ITM 
  VLS  HL  1.2 268 P    03:18:28.68 -0.2 M 1.0 VLS 
  FSK  HP  1.2 281 P    03:18:29.33 -0.1 M 1.0 FSK 
  THL  HL  1.3 358 P    03:18:32.00  0.6 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.3 358 S    03:18:50.89  0.8 M 1.0 THL 
  DMLN HT  1.4 270 P    03:18:31.53 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.4 270 S    03:18:51.51  0.9 M 1.0 DMLN 
  VLY  HL  1.4 106 P    03:18:32.73  0.2 M 1.0 VLY 
  DION HL  1.5 96 P    03:18:33.81  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  1.5 96 S    03:18:53.99  0.0 M 1.0 DION 
  MRTH HA  1.5 94 P    03:18:33.90  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.5 94 S    03:18:53.67 -0.3 M 1.0 MRTH 
  TYRN HT  1.5  4 P    03:18:34.22  0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.5  4 S    03:18:54.68  0.1 M 1.0 TYRN 
  AOS2 HT  1.7 56 P    03:18:36.20 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.7 56 S    03:18:59.06  0.1 M 1.0 AOS2 
  VLI  HL  1.7 156 P    03:18:36.73  0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.7 156 S    03:18:58.92 -0.1 M 1.0 VLI 
  KARY HA  1.9 96 P    03:18:40.10  0.7 M 1.0 KARY 
  KARY HA  1.9 96 S    03:19:04.59  0.4 M 1.0 KARY 
  LIT  HT  1.9  9 P    03:18:39.74 -0.3 M 1.0 LIT 

40 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0 79 MLv   2.30 -0.26  4.52747   
  KALE HA  0.2 14 MLv   2.54 -0.02  9.30585   
  KLV  HL  0.2 165 MLv   2.31 -0.25  3.64225   
  PANR CL  0.2 41 MLv   3.91 1.35  3.66001   
  MG00 CL  0.2 329 MLv   2.75 0.19  14.2876   
  EFP  HP  0.2 324 MLv   2.76 0.19  9.40183   
  AGRP CL  0.3 300 MLv   2.44 -0.13  2.57434   
  GUR  HP  0.4 145 MLv   2.75 0.19  4.67579   
  ANX  HP  0.4 340 MLv   2.76 0.19  3.76456   
  DRO  HP  0.4 227 MLv   2.53 -0.04  4.16465   
  THAL HA  0.5 113 MLv   2.49 -0.08   1.8696   
  RLS  HL  0.5 251 MLv   2.67 0.11  1.33773   
  AXS  HP  0.6 267 MLv   2.48 -0.08  0.742612   
  PLEV HP  0.6 289 MLv   2.55 -0.01  0.862602   
  PVO  HP  0.6 311 MLv   3.02 0.46  2.46778   
  AXAR HA  0.7 40 MLv   2.62 0.05  3.36135   
  ACOR HA  0.7 119 MLv   2.11 -0.45  0.264415   
  EVR  HL  0.7 342 MLv   2.60 0.03  0.783688   
  LTK  HP  0.7 106 MLv   1.87 -0.70  0.55649   
  LOUT HA  0.7 109 MLv   2.40 -0.16  0.494864   
  PDO  HP  0.8 298 MLv   2.83 0.27  1.22838   
  AGG  HT  0.8 14 MLv   2.64 0.07  0.593234   
  LKR  HL  0.8 59 MLv   2.95 0.39  0.835282   
  ATAL HA  0.9 58 MLv   2.59 0.02  0.636223   
  VLX  HP  0.9 165 MLv   2.54 -0.02  0.562354   
  AMPL HP  1.0 315 MLv   2.50 -0.06  0.458454   
  RTZL HT  1.0 262 MLv   2.77 0.20  0.767685   
  ITM  HL  1.1 187 MLv   2.46 -0.10  0.377031   
  VLS  HL  1.2 268 MLv   2.64 0.08  0.488672   
  FSK  HP  1.2 281 MLv   2.48 -0.09  0.31641   
  THL  HL  1.3 358 MLv   2.43 -0.13  0.148125   
  DMLN HT  1.4 270 MLv   2.71 0.15  0.632168   
  VLY  HL  1.4 106 MLv   2.43 -0.13  0.228128   
  DION HL  1.5 96 MLv   2.05 -0.51  0.247829   
  MRTH HA  1.5 94 MLv   2.87 0.31  0.573814   
  TYRN HT  1.5  4 MLv   2.54 -0.02  0.202811   
  AOS2 HT  1.7 56 MLv   2.12 -0.44  0.0800772   
  VLI  HL  1.7 156 MLv   2.74 0.17  0.423924   
  KARY HA  1.9 96 MLv   2.42 -0.14  0.122141   
  LIT  HT  1.9  9 MLv   2.36 -0.20  0.0734424