Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 03:07:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2268° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0998° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 2.9 χμ ΝΝΑ του Αιγίου
21.7 χμ Β των Καλαβρύτων
145.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGEOCL5.3323 P03:07:35.03 0.11.0M
AGEOCL5.3323 S03:07:36.37 -0.11.0M
AIOACL5.1224 P03:07:35.13 0.21.0M
LAKAHA10.7278 P03:07:35.72 0.11.0M
LAKAHA10.7278 S03:07:37.41 -0.31.0M
KALEHA18.6 11 P03:07:36.95 0.11.0M
KALEHA18.6 11 S03:07:39.80 0.01.0M
KLVHL20.8168 P03:07:37.21 0.01.0M
KLVHL20.8168 S03:07:40.51 0.11.0M
MG00CL24.8327 P03:07:37.69 -0.11.0M
MG00CL24.8327 S03:07:41.23 -0.21.0M
PANRCL20.9 39 P03:07:37.26 0.11.0M
PANRCL20.9 39 S03:07:40.37 0.01.0M
AGRPCL37.9300 P03:07:39.82 -0.11.0M
AGRPCL37.9300 S03:07:44.87 -0.31.0M
EFPHP28.0323 P03:07:38.22 -0.11.0M
EFPHP28.0323 S03:07:42.24 -0.11.0M
GURHP38.7147 P03:07:39.96 -0.21.0M
GURHP38.7147 S03:07:45.48 -0.11.0M
ANXHP43.6339 P03:07:40.62 -0.31.0M
AXSHP63.3267 P03:07:44.13 0.11.0M
AXSHP63.3267 S03:07:52.57 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uysc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         03:07:32.95
  Latitude       38.2268 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0998 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.49 +/- 0.22  9      
  M     1.49      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AIOA CL  0.0 224 P    03:07:35.13  0.2 M 1.0 AIOA 
  AGEO CL  0.0 323 P    03:07:35.03  0.1 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.0 323 S    03:07:36.37 -0.1 M 1.0 AGEO 
  LAKA HA  0.1 278 P    03:07:35.72  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 278 S    03:07:37.41 -0.3 M 1.0 LAKA 
  KALE HA  0.2 11 P    03:07:36.95  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 11 S    03:07:39.80 -0.0 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.2 168 P    03:07:37.21 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 168 S    03:07:40.51  0.1 M 1.0 KLV 
  PANR CL  0.2 39 P    03:07:37.26  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 39 S    03:07:40.37  0.0 M 1.0 PANR 
  MG00 CL  0.2 327 P    03:07:37.69 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 327 S    03:07:41.23 -0.2 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.3 323 P    03:07:38.22 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 323 S    03:07:42.24 -0.1 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 300 P    03:07:39.82 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 300 S    03:07:44.87 -0.3 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.3 147 P    03:07:39.96 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 147 S    03:07:45.48 -0.1 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 339 P    03:07:40.62 -0.3 M 1.0 ANX 
  AXS  HP  0.6 267 P    03:07:44.13  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 267 S    03:07:52.57  0.1 M 1.0 AXS 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGEO CL  0.0 323 MLv   1.96 0.47  1.53881   
  LAKA HA  0.1 278 MLv  -0.16 -1.65  0.0295656   
  KALE HA  0.2 11 MLv   1.49 -0.00  0.84257   
  KLV  HL  0.2 168 MLv   1.13 -0.36  0.245355   
  PANR CL  0.2 39 MLv   2.82 1.33  0.310477   
  MG00 CL  0.2 327 MLv   1.58 0.09  0.943524   
  EFP  HP  0.3 323 MLv   1.52 0.03  0.524763   
  AGRP CL  0.3 300 MLv   1.26 -0.23  0.16328   
  GUR  HP  0.3 147 MLv   1.73 0.24  0.45964   
  ANX  HP  0.4 339 MLv   1.36 -0.13  0.149492   
  AXS  HP  0.6 267 MLv   1.42 -0.07  0.0643025