Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 03:04:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2367° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0917° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
60
 Επίκεντρο 1.6 χμ ΝΝΑ του Αιγίου
22.8 χμ Β των Καλαβρύτων
146.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL2.4104 P03:04:45.55 0.41.0M
TEMECL2.4104 S03:04:46.64 0.51.0M
EFPHP26.6322 P03:04:48.78 0.01.0M
EFPHP26.6322 S03:04:52.60 0.01.0M
KALEHA17.7 14 P03:04:47.51 0.11.0M
KALEHA17.7 14 S03:04:50.22 0.11.0M
KLVHL22.1167 P03:04:47.87 -0.21.0M
KLVHL22.1167 S03:04:51.21 -0.21.0M
MG00CL23.5327 P03:04:48.26 0.01.0M
MG00CL23.5327 S03:04:51.70 0.01.0M
PANRCL20.5 42 P03:04:47.89 0.11.0M
PANRCL20.5 42 S03:04:50.95 0.11.0M
AGRPCL36.7299 P03:04:50.42 0.01.0M
AGRPCL36.7299 S03:04:55.53 -0.11.0M
ANXHP42.4339 P03:04:51.13 -0.31.0M
ANXHP42.4339 S03:04:57.06 -0.31.0M
DROHP45.9227 P03:04:51.97 0.01.0M
GURHP40.0147 P03:04:50.75 -0.31.0M
GURHP40.0147 S03:04:56.35 -0.31.0M
RLSHL58.4250 P03:04:53.75 -0.21.0M
RLSHL58.4250 S03:05:01.63 -0.21.0M
THALHA54.8114 P03:04:53.51 0.11.0M
THALHA54.8114 S03:05:00.90 0.11.0M
AXSHP62.7266 P03:04:54.62 -0.11.0M
AXSHP62.7266 S03:05:02.92 -0.11.0M
PLEVHP62.8288 P03:04:54.27 -0.41.0M
PVOHP64.9310 P03:04:55.14 0.11.0M
ACORHA78.2119 P03:04:57.38 0.11.0M
ACORHA78.2119 S03:05:07.27 -0.31.0M
AXARHA76.9 40 P03:04:56.64 -0.41.0M
AXARHA76.9 40 S03:05:07.35 0.21.0M
EVRHL79.4342 P03:04:57.39 -0.11.0M
EVRHL79.4342 S03:05:07.81 -0.21.0M
LOUTHA82.0110 P03:04:58.02 0.11.0M
LOUTHA82.0110 S03:05:08.58 -0.11.0M
LTKHP80.2107 P03:04:57.68 0.11.0M
LTKHP80.2107 S03:05:07.87 -0.31.0M
AGGHT89.8 14 P03:04:58.47 -0.61.0M
AGGHT89.8 14 S03:05:10.80 -0.11.0M
LKRHL91.4 60 P03:04:58.73 -0.61.0M
LKRHL91.4 60 S03:05:11.09 -0.21.0M
PDOHP88.8297 P03:04:59.29 0.31.0M
PDOHP88.8297 S03:05:10.49 -0.11.0M
ATALHA95.5 58 P03:04:59.56 -0.51.0M
VLXHP99.6165 P03:05:00.23 -0.51.0M
VLXHP99.6165 S03:05:13.61 -0.11.0M
AMPLHP107.9315 P03:05:02.56 0.61.0M
AMPLHP107.9315 S03:05:16.32 0.41.0M
EPIDHA113.6127 P03:05:03.28 0.41.0M
EPIDHA113.6127 S03:05:17.87 0.31.0M
VILLHA107.0 94 P03:05:02.57 0.71.0M
VILLHA107.0 94 S03:05:16.06 0.31.0M
ITMHL118.6187 P03:05:03.18 -0.51.0M
ITMHL118.6187 S03:05:19.70 0.91.0M
LTHKHP124.7242 P03:05:04.80 0.21.0M
MDRAHA121.8 99 P03:05:05.07 0.81.0M
MDRAHA121.8 99 S03:05:20.66 0.81.0M
RTZLHT116.8261 P03:05:03.66 0.21.0M
RTZLHT116.8261 S03:05:18.87 0.51.0M
STFNHA127.1 93 P03:05:05.89 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uysa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         03:04:43.67
  Latitude       38.2367 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0917 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       40 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.73 +/- 0.11 25      
  M     2.73      25 preferred 

60 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0 104 P    03:04:45.55  0.4 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0 104 S    03:04:46.64  0.5 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2 14 P    03:04:47.51  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 14 S    03:04:50.22  0.1 M 1.0 KALE 
  PANR CL  0.2 42 P    03:04:47.89  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 42 S    03:04:50.95  0.1 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.2 167 P    03:04:47.87 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 167 S    03:04:51.21 -0.2 M 1.0 KLV 
  MG00 CL  0.2 327 P    03:04:48.26  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 327 S    03:04:51.70 -0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 322 P    03:04:48.78  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 322 S    03:04:52.60 -0.0 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 299 P    03:04:50.42 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 299 S    03:04:55.53 -0.1 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.4 147 P    03:04:50.75 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 147 S    03:04:56.35 -0.3 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 339 P    03:04:51.13 -0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 339 S    03:04:57.06 -0.3 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.4 227 P    03:04:51.97 -0.0 M 1.0 DRO 
  THAL HA  0.5 114 P    03:04:53.51  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 114 S    03:05:00.90  0.1 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.5 250 P    03:04:53.75 -0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 250 S    03:05:01.63 -0.2 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 266 P    03:04:54.62 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 266 S    03:05:02.92 -0.1 M 1.0 AXS 
  PLEV HP  0.6 288 P    03:04:54.27 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  0.6 310 P    03:04:55.14  0.1 M 1.0 PVO 
  AXAR HA  0.7 40 P    03:04:56.64 -0.4 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 40 S    03:05:07.35  0.2 M 1.0 AXAR 
  ACOR HA  0.7 119 P    03:04:57.38  0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 119 S    03:05:07.27 -0.3 M 1.0 ACOR 
  EVR  HL  0.7 342 P    03:04:57.39 -0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 342 S    03:05:07.81 -0.2 M 1.0 EVR 
  LTK  HP  0.7 107 P    03:04:57.68  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 107 S    03:05:07.87 -0.3 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.7 110 P    03:04:58.02  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.7 110 S    03:05:08.58 -0.1 M 1.0 LOUT 
  PDO  HP  0.8 297 P    03:04:59.29  0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.8 297 S    03:05:10.49 -0.1 M 1.0 PDO 
  AGG  HT  0.8 14 P    03:04:58.47 -0.6 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 14 S    03:05:10.80 -0.1 M 1.0 AGG 
  LKR  HL  0.8 60 P    03:04:58.73 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.8 60 S    03:05:11.09 -0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.9 58 P    03:04:59.56 -0.5 M 1.0 ATAL 
  VLX  HP  0.9 165 P    03:05:00.23 -0.5 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 165 S    03:05:13.61 -0.1 M 1.0 VLX 
  VILL HA  1.0 94 P    03:05:02.57  0.7 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.0 94 S    03:05:16.06  0.3 M 1.0 VILL 
  AMPL HP  1.0 315 P    03:05:02.56  0.6 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.0 315 S    03:05:16.32  0.4 M 1.0 AMPL 
  EPID HA  1.0 127 P    03:05:03.28  0.4 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.0 127 S    03:05:17.87  0.3 M 1.0 EPID 
  RTZL HT  1.1 261 P    03:05:03.66  0.2 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  1.1 261 S    03:05:18.87  0.5 M 1.0 RTZL 
  ITM  HL  1.1 187 P    03:05:03.18 -0.5 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.1 187 S    03:05:19.70  0.9 M 1.0 ITM 
  MDRA HA  1.1 99 P    03:05:05.07  0.8 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  1.1 99 S    03:05:20.66  0.8 M 1.0 MDRA 
  LTHK HP  1.1 242 P    03:05:04.80  0.2 M 1.0 LTHK 
  STFN HA  1.1 93 P    03:05:05.89  0.8 M 1.0 STFN 

33 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0 104 MLv   2.75 0.02  12.7642   
  KALE HA  0.2 14 MLv   2.64 -0.09  12.5034   
  PANR CL  0.2 42 MLv   4.12 1.39  6.23458   
  KLV  HL  0.2 167 MLv   2.63 -0.10  7.16785   
  MG00 CL  0.2 327 MLv   2.67 -0.06   12.277   
  EFP  HP  0.2 322 MLv   2.69 -0.04   8.3747   
  AGRP CL  0.3 299 MLv   2.55 -0.18  3.41375   
  GUR  HP  0.4 147 MLv   3.12 0.40   10.616   
  ANX  HP  0.4 339 MLv   2.75 0.02  3.90295   
  DRO  HP  0.4 227 MLv   2.68 -0.05  5.61039   
  THAL HA  0.5 114 MLv   2.77 0.04  3.54382   
  RLS  HL  0.5 250 MLv   2.85 0.12  1.96869   
  AXS  HP  0.6 266 MLv   2.59 -0.14  0.943959   
  PLEV HP  0.6 288 MLv   2.57 -0.16  0.90774   
  PVO  HP  0.6 310 MLv   3.00 0.27  2.36569   
  AXAR HA  0.7 40 MLv   2.75 0.02  4.66195   
  ACOR HA  0.7 119 MLv   2.34 -0.39  0.446755   
  EVR  HL  0.7 342 MLv   2.71 -0.02  1.03081   
  LTK  HP  0.7 107 MLv   2.16 -0.57  1.10152   
  LOUT HA  0.7 110 MLv   2.63 -0.09  0.841415   
  PDO  HP  0.8 297 MLv   2.83 0.10  1.23069   
  AGG  HT  0.8 14 MLv   2.62 -0.11  0.576166   
  LKR  HL  0.8 60 MLv   3.17 0.44  1.38676   
  ATAL HA  0.9 58 MLv   2.75 0.02  0.933253   
  VLX  HP  0.9 165 MLv   2.70 -0.02  0.807559   
  VILL HA  1.0 94 MLv   3.03 0.30  1.55663   
  AMPL HP  1.0 315 MLv   2.59 -0.14  0.564749   
  EPID HA  1.0 127 MLv   2.92 0.19  1.12611   
  RTZL HT  1.1 261 MLv   2.72 -0.01  0.691512   
  ITM  HL  1.1 187 MLv   2.72 -0.01  0.673067   
  MDRA HA  1.1 99 MLv   2.58 -0.15  0.471114   
  LTHK HP  1.1 242 MLv   2.91 0.18  0.96299   
  STFN HA  1.1 93 MLv   2.80 0.07  0.725291