Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 02:58:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2340° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0948° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
51
 Επίκεντρο 2.0 χμ ΝΑ του Αιγίου
22.5 χμ Β των Καλαβρύτων
146.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TEMECL2.1 98 P02:58:08.15 0.31.0M
TEMECL2.1 98 S02:58:09.26 0.31.0M
EFPHP27.1322 P02:58:11.49 0.11.0M
EFPHP27.1322 S02:58:15.28 0.01.0M
KALEHA17.9 13 P02:58:10.14 0.21.0M
KALEHA17.9 13 S02:58:12.72 -0.11.0M
KLVHL21.7167 P02:58:10.49 -0.11.0M
KLVHL21.7167 S02:58:13.69 -0.21.0M
MG00CL23.9327 P02:58:10.89 0.01.0M
MG00CL23.9327 S02:58:14.38 0.01.0M
PANRCL20.6 41 P02:58:10.50 0.21.0M
PANRCL20.6 41 S02:58:13.40 -0.11.0M
AGRPCL37.1299 P02:58:13.03 0.01.0M
AGRPCL37.1299 S02:58:17.99 -0.31.0M
ANXHP42.7339 P02:58:13.75 -0.31.0M
ANXHP42.7339 S02:58:19.85 -0.21.0M
DROHP45.9227 P02:58:14.59 0.01.0M
DROHP45.9227 S02:58:20.82 -0.11.0M
GURHP39.6147 P02:58:13.26 -0.31.0M
GURHP39.6147 S02:58:18.92 -0.21.0M
RLSHL58.6250 P02:58:16.59 0.01.0M
RLSHL58.6250 S02:58:24.52 0.11.0M
THALHA54.4114 P02:58:16.18 0.31.0M
THALHA54.4114 S02:58:23.23 0.01.0M
AXSHP62.9266 P02:58:17.24 -0.11.0M
AXSHP62.9266 S02:58:25.55 -0.11.0M
PLEVHP63.2288 P02:58:16.90 -0.41.0M
PLEVHP63.2288 S02:58:25.45 -0.31.0M
PVOHP65.3310 P02:58:17.85 0.21.0M
PVOHP65.3310 S02:58:26.46 0.11.0M
ACORHA77.8119 P02:58:20.37 0.61.0M
ACORHA77.8119 S02:58:29.84 -0.21.0M
AXARHA76.9 40 P02:58:19.51 -0.11.0M
AXARHA76.9 40 S02:58:30.01 0.31.0M
EVRHL79.8342 P02:58:20.02 -0.11.0M
EVRHL79.8342 S02:58:30.63 -0.11.0M
LTKHP79.8107 P02:58:20.82 0.71.0M
LTKHP79.8107 S02:58:30.45 -0.21.0M
AGGHT90.0 14 P02:58:21.34 -0.31.0M
AGGHT90.0 14 S02:58:33.41 0.01.0M
LKRHL91.3 60 P02:58:21.54 -0.31.0M
LKRHL91.3 60 S02:58:33.76 0.01.0M
PDOHP89.2297 P02:58:21.92 0.41.0M
ATALHA95.4 58 P02:58:22.24 -0.31.0M
VLXHP99.2165 P02:58:22.78 -0.41.0M
VLXHP99.2165 S02:58:36.43 0.31.0M
AMPLHP108.3315 P02:58:25.28 0.71.0M
AMPLHP108.3315 S02:58:39.19 0.71.0M
ITMHL118.3187 P02:58:25.84 -0.31.0M
ITMHL118.3187 S02:58:41.86 0.61.0M
RTZLHT117.0261 P02:58:26.37 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyru
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         02:58:06.24
  Latitude       38.2340 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0948 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       40 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.95 +/- 0.12 21      
  M     1.95      21 preferred 

51 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.0 98 P    02:58:08.15  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.0 98 S    02:58:09.26  0.3 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2 13 P    02:58:10.14  0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 13 S    02:58:12.72 -0.1 M 1.0 KALE 
  PANR CL  0.2 41 P    02:58:10.50  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 41 S    02:58:13.40 -0.1 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.2 167 P    02:58:10.49 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 167 S    02:58:13.69 -0.2 M 1.0 KLV 
  MG00 CL  0.2 327 P    02:58:10.89  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 327 S    02:58:14.38 -0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 322 P    02:58:11.49  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 322 S    02:58:15.28 -0.0 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 299 P    02:58:13.03 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 299 S    02:58:17.99 -0.3 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.4 147 P    02:58:13.26 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 147 S    02:58:18.92 -0.2 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 339 P    02:58:13.75 -0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 339 S    02:58:19.85 -0.2 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.4 227 P    02:58:14.59  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 227 S    02:58:20.82 -0.1 M 1.0 DRO 
  THAL HA  0.5 114 P    02:58:16.18  0.3 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 114 S    02:58:23.23 -0.0 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.5 250 P    02:58:16.59  0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 250 S    02:58:24.52  0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 266 P    02:58:17.24 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 266 S    02:58:25.55 -0.1 M 1.0 AXS 
  PLEV HP  0.6 288 P    02:58:16.90 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 288 S    02:58:25.45 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  0.6 310 P    02:58:17.85  0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.6 310 S    02:58:26.46  0.1 M 1.0 PVO 
  AXAR HA  0.7 40 P    02:58:19.51 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 40 S    02:58:30.01  0.3 M 1.0 AXAR 
  ACOR HA  0.7 119 P    02:58:20.37  0.6 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 119 S    02:58:29.84 -0.2 M 1.0 ACOR 
  EVR  HL  0.7 342 P    02:58:20.02 -0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 342 S    02:58:30.63 -0.1 M 1.0 EVR 
  LTK  HP  0.7 107 P    02:58:20.82  0.7 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 107 S    02:58:30.45 -0.2 M 1.0 LTK 
  PDO  HP  0.8 297 P    02:58:21.92  0.4 M 1.0 PDO 
  AGG  HT  0.8 14 P    02:58:21.34 -0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 14 S    02:58:33.41 -0.0 M 1.0 AGG 
  LKR  HL  0.8 60 P    02:58:21.54 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.8 60 S    02:58:33.76  0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.9 58 P    02:58:22.24 -0.3 M 1.0 ATAL 
  VLX  HP  0.9 165 P    02:58:22.78 -0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 165 S    02:58:36.43  0.3 M 1.0 VLX 
  AMPL HP  1.0 315 P    02:58:25.28  0.7 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.0 315 S    02:58:39.19  0.7 M 1.0 AMPL 
  RTZL HT  1.1 261 P    02:58:26.37  0.4 M 1.0 RTZL 
  ITM  HL  1.1 187 P    02:58:25.84 -0.3 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.1 187 S    02:58:41.86  0.6 M 1.0 ITM 

27 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.0 98 MLv   1.81 -0.13  1.52558   
  KALE HA  0.2 13 MLv   1.87 -0.08  2.09604   
  PANR CL  0.2 41 MLv   3.23 1.28  0.798348   
  KLV  HL  0.2 167 MLv   1.75 -0.20  0.968228   
  MG00 CL  0.2 327 MLv   2.14 0.20  3.61642   
  EFP  HP  0.2 322 MLv   2.12 0.17  2.20623   
  AGRP CL  0.3 299 MLv   1.79 -0.16  0.573186   
  GUR  HP  0.4 147 MLv   2.22 0.27  1.36201   
  ANX  HP  0.4 339 MLv   1.99 0.05  0.67169   
  DRO  HP  0.4 227 MLv   2.00 0.05  1.18026   
  THAL HA  0.5 114 MLv   1.91 -0.04  0.505086   
  RLS  HL  0.5 250 MLv   1.94 -0.01  0.237928   
  AXS  HP  0.6 266 MLv   1.80 -0.15  0.152994   
  PLEV HP  0.6 288 MLv   1.84 -0.11  0.166034   
  PVO  HP  0.6 310 MLv   2.32 0.38  0.497997   
  AXAR HA  0.7 40 MLv   2.00 0.05  0.818872   
  ACOR HA  0.7 119 MLv   1.73 -0.22  0.110173   
  EVR  HL  0.7 342 MLv   1.90 -0.05  0.158385   
  LTK  HP  0.7 107 MLv   1.29 -0.66  0.14822   
  PDO  HP  0.8 297 MLv   2.14 0.19  0.247663   
  AGG  HT  0.8 14 MLv   1.88 -0.07  0.104034   
  LKR  HL  0.8 60 MLv   2.33 0.38  0.201752   
  ATAL HA  0.9 58 MLv   1.98 0.03  0.158807   
  VLX  HP  0.9 165 MLv   1.82 -0.13  0.10565   
  AMPL HP  1.0 315 MLv   1.88 -0.07  0.108412   
  RTZL HT  1.1 261 MLv   2.01 0.06  0.133276   
  ITM  HL  1.1 187 MLv   1.92 -0.03  0.107601