Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 02:21:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0408° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.0390° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 27.5 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
60.7 χμ ΝΑ της Χαλκίδας
81.8 χμ ΔΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DIONHL10.1294 P02:21:52.82 0.31.0M
DIONHL10.1294 S02:21:54.33 -0.11.0M
MRTHHA12.5316 P02:21:52.98 0.11.0M
MRTHHA12.5316 S02:21:54.98 0.01.0M
PTLHL15.4273 P02:21:52.99 -0.41.0M
PTLHL15.4273 S02:21:55.51 -0.41.0M
ATHUHA23.8250 P02:21:54.88 0.11.0M
ATHUHA23.8250 S02:21:58.04 -0.21.0M
KARYHA34.9 92 P02:21:57.02 0.51.0M
KARYHA34.9 92 S02:22:01.03 -0.41.0M
VLYHL30.0226 P02:21:56.07 0.31.0M
VLYHL30.0226 S02:21:59.98 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyqp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         02:21:50.10
  Latitude       38.0408 deg +/-   1 km
  Longitude       24.0390 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.35 +/- 0.27  6      
  M     0.35      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DION HL  0.1 294 P    02:21:52.82  0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  0.1 294 S    02:21:54.33 -0.1 M 1.0 DION 
  MRTH HA  0.1 316 P    02:21:52.98  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.1 316 S    02:21:54.98  0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.1 273 P    02:21:52.99 -0.4 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.1 273 S    02:21:55.51 -0.4 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.2 250 P    02:21:54.88  0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.2 250 S    02:21:58.04 -0.2 M 1.0 ATHU 
  VLY  HL  0.3 226 P    02:21:56.07  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.3 226 S    02:21:59.98 -0.1 M 1.0 VLY 
  KARY HA  0.3 92 P    02:21:57.02  0.5 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 92 S    02:22:01.03 -0.4 M 1.0 KARY 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DION HL  0.1 294 MLv  -0.33 -0.67  0.0590048   
  MRTH HA  0.1 316 MLv   0.31 -0.04  0.0795963   
  PTL  HL  0.1 273 MLv   0.12 -0.23  0.0435335   
  ATHU HA  0.2 250 MLv   0.48 0.13  0.0372448   
  VLY  HL  0.3 226 MLv   0.74 0.39  0.077239   
  KARY HA  0.3 92 MLv   0.56 0.21  0.0385894