Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 02:18:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3282° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0923° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 8.9 χμ Β του Αιγίου
32.6 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
148.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGEOCL7.4200 P02:18:27.70 0.01.0M
AGEOCL7.4200 S02:18:29.51 0.21.0M
AIOACL15.2191 P02:18:28.73 -0.11.0M
AIOACL15.2191 S02:18:31.18 -0.21.0M
KALEHA8.1 31 P02:18:27.87 -0.11.0M
KALEHA8.1 31 S02:18:29.58 -0.11.0M
PANRCL14.6 70 P02:18:28.73 -0.11.0M
PANRCL14.6 70 S02:18:31.38 0.21.0M
PYRGCL11.2324 P02:18:28.34 0.01.0M
PYRGCL11.2324 S02:18:30.31 -0.11.0M
SERGHP10.0342 P02:18:28.13 0.01.0M
SERGHP10.0342 S02:18:29.94 -0.11.0M
TEMECL11.0168 P02:18:28.31 0.11.0M
TEMECL11.0168 S02:18:30.21 0.01.0M
EFPHP19.6304 P02:18:30.01 0.41.0M
EFPHP19.6304 S02:18:32.79 0.21.0M
ANXHP33.0333 P02:18:31.73 -0.11.0M
ANXHP33.0333 S02:18:36.70 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyqm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         02:18:25.62
  Latitude       38.3282 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0923 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       104 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.47 +/- 0.07  6      
  M     0.47      6 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGEO CL  0.1 200 P    02:18:27.70 -0.0 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.1 200 S    02:18:29.51  0.2 M 1.0 AGEO 
  KALE HA  0.1 31 P    02:18:27.87 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 31 S    02:18:29.58 -0.1 M 1.0 KALE 
  SERG HP  0.1 342 P    02:18:28.13  0.0 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.1 342 S    02:18:29.94 -0.1 M 1.0 SERG 
  TEME CL  0.1 168 P    02:18:28.31  0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 168 S    02:18:30.21  0.0 M 1.0 TEME 
  PYRG CL  0.1 324 P    02:18:28.34  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 324 S    02:18:30.31 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PANR CL  0.1 70 P    02:18:28.73 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 70 S    02:18:31.38  0.2 M 1.0 PANR 
  AIOA CL  0.1 191 P    02:18:28.73 -0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.1 191 S    02:18:31.18 -0.2 M 1.0 AIOA 
  EFP  HP  0.2 304 P    02:18:30.01  0.4 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 304 S    02:18:32.79  0.2 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.3 333 P    02:18:31.73 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 333 S    02:18:36.70  0.1 M 1.0 ANX 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGEO CL  0.1 200 MLv   0.45 -0.02  0.0419842   
  KALE HA  0.1 31 MLv   0.36 -0.11  0.11387   
  SERG HP  0.1 342 MLv   0.51 0.03  0.14355   
  TEME CL  0.1 168 MLv   0.15 -0.33  0.019556   
  PYRG CL  0.1 324 MLv   0.46 -0.01  0.07624   
  PANR CL  0.1 70 MLv   1.85 1.38  0.0474609   
  EFP  HP  0.2 304 MLv   0.50 0.03  0.0806142   
  ANX  HP  0.3 333 MLv   0.55 0.08  0.0424308