Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 01:45:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.3333° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.9673° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 75.9 χμ Α του Ηρακλείου
112.9 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου
355.7 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI19.0138 P01:45:54.58 0.11.0M
SIT2HI19.0138 S01:45:57.85 0.01.0M
STIAHC18.4142 P01:45:54.50 0.11.0M
STIAHC18.4142 S01:45:57.73 0.01.0M
NPSHL33.4256 P01:45:56.58 0.01.0M
NPSHL33.4256 S01:46:01.35 -0.11.0M
ZKRHL33.2137 P01:45:56.71 0.21.0M
ZKRHL33.2137 S01:46:00.97 -0.51.0M
PFKSHC55.3234 P01:46:00.08 0.11.0M
PFKSHC55.3234 S01:46:07.76 0.21.0M
IDIMN97.9267 P01:46:06.73 0.11.0M
IDIMN97.9267 S01:46:18.51 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uypj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         01:45:50.11
  Latitude       35.3333 deg +/-   1 km
  Longitude       25.9673 deg +/-   1 km
  Depth           16 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       230 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.35 +/- 0.22  6      
  M     1.35      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.2 142 P    01:45:54.50  0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.2 142 S    01:45:57.73  0.0 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.2 138 P    01:45:54.58  0.1 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.2 138 S    01:45:57.85  0.0 M 1.0 SIT2 
  ZKR  HL  0.3 137 P    01:45:56.71  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.3 137 S    01:46:00.97 -0.5 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.3 256 P    01:45:56.58  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 256 S    01:46:01.35 -0.1 M 1.0 NPS 
  PFKS HC  0.5 234 P    01:46:00.08  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.5 234 S    01:46:07.76  0.2 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.9 267 P    01:46:06.73  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.9 267 S    01:46:18.51 -0.6 M 1.0 IDI 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.2 142 MLv   1.10 -0.25  0.348427   
  SIT2 HI  0.2 138 MLv   1.62 0.27  1.09711   
  ZKR  HL  0.3 137 MLv   1.20 -0.15  0.184265   
  NPS  HL  0.3 256 MLv   1.16 -0.19  0.166966   
  PFKS HC  0.5 234 MLv   1.42 0.07  0.0861951   
  IDI  MN  0.9 267 MLv   1.66 0.31  0.0742537