Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 00:31:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6442° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2782° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 78.4 χμ Δ της Καρπάθου
109.8 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
344.9 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC52.0199 P00:31:27.35 0.11.0M
STIAHC52.0199 S00:31:34.21 -0.11.0M
ZKRHL59.1185 P00:31:28.38 -0.11.0M
ZKRHL59.1185 S00:31:36.17 -0.21.0M
KARPHL80.5 98 P00:31:32.01 -0.11.0M
KARPHL80.5 98 S00:31:42.77 0.11.0M
NPSHL74.0235 P00:31:31.15 0.21.0M
NPSHL74.0235 S00:31:40.83 0.11.0M
PFKSHC99.0228 P00:31:35.18 0.21.0M
PFKSHC99.0228 S00:31:48.19 0.31.0M
THERAHL108.1318 P00:31:36.48 0.11.0M
THERAHL108.1318 S00:31:50.16 -0.11.0M
IDIMN131.8253 P00:31:40.65 0.41.0M
IDIMN131.8253 S00:31:56.66 -0.41.0M
IMODHC153.5241 P00:31:44.34 0.91.0M
IMODHC153.5241 S00:32:02.83 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uymy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         00:31:18.07
  Latitude       35.6442 deg +/-   0 km
  Longitude       26.2782 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       140 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.97 +/- 0.11  6      
  M     1.97      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.5 199 P    00:31:27.35  0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.5 199 S    00:31:34.21 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 185 P    00:31:28.38 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 185 S    00:31:36.17 -0.2 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 235 P    00:31:31.15  0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 235 S    00:31:40.83  0.1 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 98 P    00:31:32.01 -0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 98 S    00:31:42.77  0.1 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 228 P    00:31:35.18  0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 228 S    00:31:48.19  0.3 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 318 P    00:31:36.48  0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 318 S    00:31:50.16 -0.1 M 1.0 THERA
  IDI  MN  1.2 253 P    00:31:40.65  0.4 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 253 S    00:31:56.66 -0.4 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  1.4 241 P    00:31:44.34  0.9 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.4 241 S    00:32:02.83  0.1 M 1.0 IMOD 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.5 199 MLv   1.92 -0.04  0.332958   
  ZKR  HL  0.5 185 MLv   1.89 -0.08  0.205339   
  NPS  HL  0.7 235 MLv   2.36 0.40  0.49405   
  KARP HL  0.7 98 MLv   1.98 0.02  0.251384   
  PFKS HC  0.9 228 MLv   1.91 -0.05  0.130526   
  THERA HL  1.0 318 MLv   1.90 -0.06  0.115411   
  IDI  MN  1.2 253 MLv   1.87 -0.10  0.0807811   
  IMOD HC  1.4 241 MLv   2.18 0.22  0.130762