Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 00:09:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4527° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.3338° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 32.6 χμ ΒΒΑ της Μυτιλήνης
106.1 χμ ΑΝΑ της Λήμνου
278.5 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL23.8194 P00:09:52.42 -0.41.0M
PRKHL23.8194 S00:09:56.54 0.01.0M
LIAHL110.4297 P00:10:07.11 0.71.0M
LIAHL110.4297 S00:10:21.30 0.91.0M
CHOSHT121.0192 P00:10:08.19 0.11.0M
CHOSHT121.0192 S00:10:23.64 0.31.0M
SMTHHL132.3329 P00:10:09.91 0.11.0M
SMTHHL132.3329 S00:10:26.63 0.31.0M
ALNHT162.3351 P00:10:14.11 0.11.0M
ALNHT162.3351 S00:10:34.14 0.41.0M
THASHT188.0313 P00:10:16.97 -0.51.0M
THASHT188.0313 S00:10:39.13 -0.81.0M
OURHT223.3296 P00:10:21.59 -0.51.0M
OURHT223.3296 S00:10:47.26 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uymg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         00:09:48.00
  Latitude       39.4527 deg +/-   2 km
  Longitude       26.3338 deg +/-   2 km
  Depth           14 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       200 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.11 +/- 0.18  7      
  M     2.11      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.2 194 P    00:09:52.42 -0.4 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.2 194 S    00:09:56.54  0.0 M 1.0 PRK 
  LIA  HL  1.0 297 P    00:10:07.11  0.7 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.0 297 S    00:10:21.30  0.9 M 1.0 LIA 
  CHOS HT  1.1 192 P    00:10:08.19  0.1 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.1 192 S    00:10:23.64  0.3 M 1.0 CHOS 
  SMTH HL  1.2 329 P    00:10:09.91  0.1 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.2 329 S    00:10:26.63  0.3 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  1.4 351 P    00:10:14.11  0.1 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  1.4 351 S    00:10:34.14  0.4 M 1.0 ALN 
  THAS HT  1.7 313 P    00:10:16.97 -0.5 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.7 313 S    00:10:39.13 -0.8 M 1.0 THAS 
  OUR  HT  2.0 296 P    00:10:21.59 -0.5 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  2.0 296 S    00:10:47.26 -0.7 M 1.0 OUR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.2 194 MLv   2.05 -0.06  2.27807   
  LIA  HL  1.0 297 MLv   1.62 -0.49  0.118321   
  CHOS HT  1.1 192 MLv   2.27 0.16  0.233517   
  SMTH HL  1.2 329 MLv   2.56 0.45  0.255848   
  ALN  HT  1.4 351 MLv   2.24 0.13  0.106226   
  THAS HT  1.7 313 MLv   1.91 -0.20  0.0471683   
  OUR  HT  2.0 296 MLv   2.07 -0.04  0.0454275