Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-25 00:00:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.0058° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0497° Α
 Εστιακό Βάθος
23 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 25.0 χμ ΝΑ του Λεωνιδίου
55.5 χμ Α της Σπάρτης
124.3 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLIHL33.3196 P00:01:01.14 -0.31.0M
VLIHL33.3196 S00:01:05.72 -0.91.0M
EPIDHA67.9 5 P00:01:06.98 0.51.0M
EPIDHA67.9 5 S00:01:16.31 0.81.0M
VLXHP71.9304 P00:01:07.28 0.11.0M
VLXHP71.9304 S00:01:16.06 -0.71.0M
KTHAHL83.3179 P00:01:08.84 0.11.0M
KTHAHL83.3179 S00:01:19.91 0.31.0M
ITMHL101.6281 P00:01:12.28 0.61.0M
ITMHL101.6281 S00:01:24.63 0.01.0M
GURHP120.8329 P00:01:14.41 -0.21.0M
GURHP120.8329 S00:01:29.60 -0.31.0M
PYLHP116.8264 P00:01:13.94 0.01.0M
PYLHP116.8264 S00:01:28.72 0.01.0M
DIONHL142.4 33 P00:01:17.64 0.21.0M
DIONHL142.4 33 S00:01:34.53 -0.31.0M
KLVHL140.0325 P00:01:17.53 0.31.0M
KLVHL140.0325 S00:01:34.29 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyly
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-25
  Time         00:00:54.60
  Latitude       37.0058 deg +/-   1 km
  Longitude       23.0497 deg +/-   1 km
  Depth           23 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       146 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.65 +/- 0.32  7      
  M     1.65      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLI  HL  0.3 196 P    00:01:01.14 -0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.3 196 S    00:01:05.72 -0.9 M 1.0 VLI 
  EPID HA  0.6  5 P    00:01:06.98  0.5 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.6  5 S    00:01:16.31  0.8 M 1.0 EPID 
  VLX  HP  0.6 304 P    00:01:07.28  0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.6 304 S    00:01:16.06 -0.7 M 1.0 VLX 
  KTHA HL  0.7 179 P    00:01:08.84  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.7 179 S    00:01:19.91  0.3 M 1.0 KTHA 
  ITM  HL  0.9 281 P    00:01:12.28  0.6 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 281 S    00:01:24.63  0.0 M 1.0 ITM 
  PYL  HP  1.1 264 P    00:01:13.94 -0.0 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.1 264 S    00:01:28.72  0.0 M 1.0 PYL 
  GUR  HP  1.1 329 P    00:01:14.41 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.1 329 S    00:01:29.60 -0.3 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  1.3 325 P    00:01:17.53  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.3 325 S    00:01:34.29 -0.1 M 1.0 KLV 
  DION HL  1.3 33 P    00:01:17.64  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  1.3 33 S    00:01:34.53 -0.3 M 1.0 DION 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLI  HL  0.3 196 MLv   1.21 -0.44  0.242808   
  EPID HA  0.6  5 MLv   1.69 0.04  0.111863   
  VLX  HP  0.6 304 MLv   1.16 -0.49  0.0314479   
  KTHA HL  0.7 179 MLv   2.10 0.45  0.241769   
  ITM  HL  0.9 281 MLv   1.65 0.00  0.0695235   
  PYL  HP  1.1 264 MLv   3.38 1.73  0.0966101   
  GUR  HP  1.1 329 MLv   1.79 0.14  0.076956   
  KLV  HL  1.3 325 MLv   1.88 0.23  0.057488   
  DION HL  1.3 33 MLv   1.23 -0.42  0.046542