Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 23:40:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2125° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7447° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 23.4 χμ Α του Αργοστολίου
48.6 χμ ΒΒΔ της Ζακύνθου
262.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RTZLHT15.4171 P23:41:00.30 0.01.0M
RTZLHT15.4171 S23:41:02.69 -0.11.0M
VLSHL14.2254 P23:41:00.14 -0.11.0M
VLSHL14.2254 S23:41:02.45 -0.11.0M
DMLNHT32.6275 P23:41:03.62 0.31.0M
DMLNHT32.6275 S23:41:07.99 0.01.0M
FSKHP31.7330 P23:41:03.38 0.31.0M
FSKHP31.7330 S23:41:07.34 -0.31.0M
EVGIHT46.1350 P23:41:05.83 0.41.0M
EVGIHT46.1350 S23:41:11.38 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uylg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         23:40:57.14
  Latitude       38.2125 deg +/-   1 km
  Longitude       20.7447 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       181 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.80 +/- 0.24  5      
  M     0.80      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLS  HL  0.1 254 P    23:41:00.14 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.1 254 S    23:41:02.45 -0.1 M 1.0 VLS 
  RTZL HT  0.1 171 P    23:41:00.30 -0.0 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.1 171 S    23:41:02.69 -0.1 M 1.0 RTZL 
  FSK  HP  0.3 330 P    23:41:03.38  0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 330 S    23:41:07.34 -0.3 M 1.0 FSK 
  DMLN HT  0.3 275 P    23:41:03.62  0.3 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.3 275 S    23:41:07.99  0.0 M 1.0 DMLN 
  EVGI HT  0.4 350 P    23:41:05.83  0.4 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.4 350 S    23:41:11.38 -0.4 M 1.0 EVGI 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLS  HL  0.1 254 MLv   1.21 0.41  0.568942   
  RTZL HT  0.1 171 MLv   0.58 -0.22  0.123517   
  FSK  HP  0.3 330 MLv   0.58 -0.22  0.0484271   
  DMLN HT  0.3 275 MLv   0.79 -0.00  0.10364   
  EVGI HT  0.4 350 MLv   0.95 0.15  0.0497665