Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 23:37:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.6258° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.1000° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 31.7 χμ ΒΒΑ του Βόλου
58.2 χμ Α της Λάρισας
190.7 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL37.1164 P23:38:00.04 0.01.0M
NEOHL37.1164 S23:38:04.98 -0.51.0M
VOL2HI23.0204 P23:37:59.02 -0.11.0M
VOL2HI23.0204 S23:38:03.36 -0.41.0M
XORHT29.9165 P23:37:58.80 -0.11.0M
XORHT29.9165 S23:38:02.83 -0.51.0M
PAIGHT60.2 55 P23:38:03.87 -0.11.0M
PAIGHT60.2 55 S23:38:12.19 0.01.0M
AOS2HT83.1130 P23:38:08.32 0.71.0M
AOS2HT83.1130 S23:38:19.20 0.41.0M
LITHT74.2315 P23:38:06.24 0.01.0M
LITHT74.2315 S23:38:15.87 -0.51.0M
TYRNHT74.9277 P23:38:06.43 0.11.0M
TYRNHT74.9277 S23:38:16.59 0.11.0M
AGGHT94.0224 P23:38:09.64 0.11.0M
AGGHT94.0224 S23:38:22.88 0.91.0M
ATALHA104.0184 P23:38:11.35 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyle
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         23:37:53.04
  Latitude       39.6258 deg +/-   0 km
  Longitude       23.1000 deg +/-   0 km
  Depth            3 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       100 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.35 +/- 0.24  7      
  M     1.35      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  XOR  HT  0.3 165 P    23:37:58.80 -0.1 M 1.0 XOR 
  XOR  HT  0.3 165 S    23:38:02.83 -0.5 M 1.0 XOR 
  VOL2 HI  0.3 204 P    23:37:59.02 -0.1 M 1.0 VOL2 
  VOL2 HI  0.3 204 S    23:38:03.36 -0.4 M 1.0 VOL2 
  NEO  HL  0.3 164 P    23:38:00.04 -0.0 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 164 S    23:38:04.98 -0.5 M 1.0 NEO 
  PAIG HT  0.5 55 P    23:38:03.87 -0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 55 S    23:38:12.19  0.0 M 1.0 PAIG 
  LIT  HT  0.7 315 P    23:38:06.24 -0.0 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.7 315 S    23:38:15.87 -0.5 M 1.0 LIT 
  TYRN HT  0.7 277 P    23:38:06.43  0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.7 277 S    23:38:16.59  0.1 M 1.0 TYRN 
  AOS2 HT  0.7 130 P    23:38:08.32  0.7 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7 130 S    23:38:19.20  0.4 M 1.0 AOS2 
  AGG  HT  0.8 224 P    23:38:09.64  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 224 S    23:38:22.88  0.9 M 1.0 AGG 
  ATAL HA  0.9 184 P    23:38:11.35  0.3 M 1.0 ATAL 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  XOR  HT  0.3 165 MLv   0.76 -0.59  0.0398135   
  VOL2 HI  0.3 204 MLv   1.84 0.49  0.899704   
  NEO  HL  0.3 164 MLv   1.08 -0.27  0.156456   
  PAIG HT  0.5 55 MLv   0.97 -0.38  0.0182951   
  LIT  HT  0.7 315 MLv   1.61 0.25  0.0627043   
  TYRN HT  0.7 277 MLv   1.30 -0.05  0.0329662   
  AOS2 HT  0.7 130 MLv   1.42 0.07  0.051064   
  AGG  HT  0.8 224 MLv   1.56 0.21  0.0481052   
  ATAL HA  0.9 184 MLv   1.51 0.16  0.0492438