Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 23:23:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
34.6825° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2280° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 72.0 χμ Ν του Ηρακλείου
102.5 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
390.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC45.9 29 P23:23:45.82 -0.41.0M
PFKSHC45.9 29 S23:23:52.86 0.31.0M
IMODHC50.7309 P23:23:47.30 0.31.0M
IMODHC50.7309 S23:23:54.06 0.21.0M
SIVAHL53.2314 P23:23:47.53 0.21.0M
SIVAHL53.2314 S23:23:54.29 -0.31.0M
IDIMN74.0335 P23:23:50.69 -0.11.0M
IDIMN74.0335 S23:23:59.85 -0.71.0M
NPSHL73.2 29 P23:23:50.04 -0.51.0M
NPSHL73.2 29 S23:24:00.44 0.21.0M
IPPLHC101.7317 P23:23:54.86 -0.21.0M
IPPLHC101.7317 S23:24:08.82 0.71.0M
STIAHC97.6 54 P23:23:54.78 0.31.0M
STIAHC97.6 54 S23:24:06.87 -0.11.0M
ZKRHL102.2 62 P23:23:54.95 -0.31.0M
ZKRHL102.2 62 S23:24:08.74 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uykr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         23:23:37.92
  Latitude       34.6825 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2280 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       247 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.78 +/- 0.13  6      
  M     1.78      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.4 29 P    23:23:45.82 -0.4 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.4 29 S    23:23:52.86  0.3 M 1.0 PFKS 
  IMOD HC  0.5 309 P    23:23:47.30  0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 309 S    23:23:54.06  0.2 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.5 314 P    23:23:47.53  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.5 314 S    23:23:54.29 -0.3 M 1.0 SIVA 
  NPS  HL  0.7 29 P    23:23:50.04 -0.5 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 29 S    23:24:00.44  0.2 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.7 335 P    23:23:50.69 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.7 335 S    23:23:59.85 -0.7 M 1.0 IDI 
  STIA HC  0.9 54 P    23:23:54.78  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.9 54 S    23:24:06.87 -0.1 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.9 317 P    23:23:54.86 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.9 317 S    23:24:08.82  0.7 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.9 62 P    23:23:54.95 -0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.9 62 S    23:24:08.74  0.4 M 1.0 ZKR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.4 29 MLv   1.57 -0.21  0.209008   
  IMOD HC  0.5 309 MLv   1.73 -0.05  0.228684   
  SIVA HL  0.5 314 MLv   1.89 0.10  0.285635   
  NPS  HL  0.7 29 MLv   1.79 0.01  0.133277   
  IDI  MN  0.7 335 MLv   1.58 -0.20  0.0808272   
  STIA HC  0.9 54 MLv   2.13 0.35  0.219162   
  IPPL HC  0.9 317 MLv   1.75 -0.03  0.0879228   
  ZKR  HL  0.9 62 MLv   1.95 0.17  0.138661