Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 22:52:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5130° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9407° Α
 Εστιακό Βάθος
1 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 31.2 χμ Ν της Ζακύνθου
48.7 χμ ΔΝΔ του Πύργου
251.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP23.7337 P22:52:44.57 0.41.0M
LTHKHP23.7337 S22:52:48.04 0.11.0M
RLSHL75.9 37 P22:52:52.83 -0.11.0M
AXSHP85.1 27 P22:52:53.95 -0.51.0M
AXSHP85.1 27 S22:53:05.71 -0.31.0M
DROHP83.5 54 P22:52:54.21 0.01.0M
DROHP83.5 54 S22:53:06.16 0.51.0M
EVGIHT125.7349 P22:53:01.81 0.91.0M
EVGIHT125.7349 S22:53:17.14 -0.31.0M
KLVHL121.6 61 P22:53:00.02 -0.41.0M
KLVHL121.6 61 S22:53:16.86 0.41.0M
PDOHP122.6 10 P22:52:59.68 -0.71.0M
PDOHP122.6 10 S22:53:16.52 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyjs
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         22:52:39.21
  Latitude       37.5130 deg +/-   2 km
  Longitude       20.9407 deg +/-   2 km
  Depth            1 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       276 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.61 +/- 0.16  7      
  M     1.61      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 337 P    22:52:44.57  0.4 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 337 S    22:52:48.04  0.1 M 1.0 LTHK 
  RLS  HL  0.7 37 P    22:52:52.83 -0.1 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.8 54 P    22:52:54.21 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 54 S    22:53:06.16  0.5 M 1.0 DRO 
  AXS  HP  0.8 27 P    22:52:53.95 -0.5 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 27 S    22:53:05.71 -0.3 M 1.0 AXS 
  KLV  HL  1.1 61 P    22:53:00.02 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 61 S    22:53:16.86  0.4 M 1.0 KLV 
  PDO  HP  1.1 10 P    22:52:59.68 -0.7 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 10 S    22:53:16.52 -0.0 M 1.0 PDO 
  EVGI HT  1.1 349 P    22:53:01.81  0.9 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.1 349 S    22:53:17.14 -0.3 M 1.0 EVGI 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 337 MLv   1.34 -0.27  0.442467   
  RLS  HL  0.7 37 MLv   1.47 -0.14  0.0620643   
  DRO  HP  0.8 54 MLv   1.60 -0.01  0.159505   
  AXS  HP  0.8 27 MLv   1.46 -0.15  0.0547008   
  KLV  HL  1.1 61 MLv   1.79 0.18  0.057758   
  PDO  HP  1.1 10 MLv   1.95 0.34  0.108882   
  EVGI HT  1.1 349 MLv   1.73 0.11  0.0628411