Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 20:57:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4120° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3697° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 20.8 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
41.8 χμ ΝΑ της Αταλάντης
57.3 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STFNHA30.3150 P20:57:34.23 -0.11.0M
STFNHA30.3150 S20:57:38.66 -0.11.0M
VILLHA28.0190 P20:57:33.68 -0.21.0M
VILLHA28.0190 S20:57:37.68 -0.41.0M
ATALHA43.5316 P20:57:36.49 0.01.0M
LKRHL41.7309 P20:57:35.98 -0.21.0M
MDRAHA40.0168 P20:57:35.97 0.01.0M
MDRAHA40.0168 S20:57:41.24 -0.41.0M
LOUTHA58.5216 P20:57:39.35 0.41.0M
LOUTHA58.5216 S20:57:46.98 0.01.0M
LTKHP55.8219 P20:57:38.68 0.11.0M
LTKHP55.8219 S20:57:46.35 0.11.0M
MRTHHA59.4123 P20:57:39.73 0.61.0M
MRTHHA59.4123 S20:57:47.06 -0.11.0M
DIONHL61.7127 P20:57:39.21 -0.31.0M
DIONHL61.7127 S20:57:47.61 -0.31.0M
KYMIHL68.1 69 P20:57:41.13 0.61.0M
KYMIHL68.1 69 S20:57:49.58 -0.21.0M
THALHA74.5236 P20:57:41.68 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyfx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         20:57:28.50
  Latitude       38.4120 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3697 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.37 +/- 0.26  9      
  M     1.37      9 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VILL HA  0.3 190 P    20:57:33.68 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.3 190 S    20:57:37.68 -0.4 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.3 150 P    20:57:34.23 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.3 150 S    20:57:38.66 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.4 168 P    20:57:35.97  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.4 168 S    20:57:41.24 -0.4 M 1.0 MDRA 
  LKR  HL  0.4 309 P    20:57:35.98 -0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.4 316 P    20:57:36.49 -0.0 M 1.0 ATAL 
  LTK  HP  0.5 219 P    20:57:38.68  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.5 219 S    20:57:46.35  0.1 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.5 216 P    20:57:39.35  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.5 216 S    20:57:46.98  0.0 M 1.0 LOUT 
  MRTH HA  0.5 123 P    20:57:39.73  0.6 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 123 S    20:57:47.06 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.6 127 P    20:57:39.21 -0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  0.6 127 S    20:57:47.61 -0.3 M 1.0 DION 
  KYMI HL  0.6 69 P    20:57:41.13  0.6 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.6 69 S    20:57:49.58 -0.2 M 1.0 KYMI 
  THAL HA  0.7 236 P    20:57:41.68  0.1 M 1.0 THAL 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VILL HA  0.3 190 MLv   1.34 -0.03  0.349241   
  STFN HA  0.3 150 MLv   1.16 -0.21  0.201163   
  MDRA HA  0.4 168 MLv   1.10 -0.27  0.100612   
  LKR  HL  0.4 309 MLv   1.76 0.39  0.221331   
  ATAL HA  0.4 316 MLv   1.22 -0.15  0.107578   
  LTK  HP  0.5 219 MLv   1.16 -0.20  0.177697   
  LOUT HA  0.5 216 MLv   2.02 0.65  0.288668   
  MRTH HA  0.5 123 MLv   1.47 0.10  0.0765616   
  DION HL  0.6 127 MLv   1.06 -0.31  0.0798467   
  KYMI HL  0.6 69 MLv   1.30 -0.07  0.0455325   
  THAL HA  0.7 236 MLv   1.91 0.54  0.307011