Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 20:32:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
36.6993° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.3165° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 36.6 χμ ΔΝΔ της Μεθώνης
80.4 χμ ΔΝΔ της Καλαμάτας
257.0 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AAMFHP80.8 56 P20:32:37.34 -0.31.0M
AAMFHP80.8 56 S20:32:48.49 0.41.0M
ITMHL75.9 46 P20:32:36.40 -0.51.0M
ITMHL75.9 46 S20:32:47.29 0.51.0M
VLXHP120.3 52 P20:32:43.53 -0.31.0M
VLXHP120.3 52 S20:32:58.84 -0.11.0M
DROHP143.6 14 P20:32:47.36 0.11.0M
DROHP143.6 14 S20:33:04.84 -0.11.0M
VLIHL145.3 89 P20:32:47.76 0.31.0M
VLIHL145.3 89 S20:33:05.35 0.01.0M
GURHP164.8 34 P20:32:50.96 0.91.0M
GURHP164.8 34 S20:33:09.58 -0.31.0M
KTHAHL163.7107 P20:32:49.78 -0.11.0M
KTHAHL163.7107 S20:33:09.49 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyfb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         20:32:23.89
  Latitude       36.6993 deg +/-   1 km
  Longitude       21.3165 deg +/-   1 km
  Depth           19 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       267 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.16 +/- 0.26  7      
  M     2.16      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.7 46 P    20:32:36.40 -0.5 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.7 46 S    20:32:47.29  0.5 M 1.0 ITM 
  AAMF HP  0.7 56 P    20:32:37.34 -0.3 M 1.0 AAMF 
  AAMF HP  0.7 56 S    20:32:48.49  0.4 M 1.0 AAMF 
  VLX  HP  1.1 52 P    20:32:43.53 -0.3 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.1 52 S    20:32:58.84 -0.1 M 1.0 VLX 
  DRO  HP  1.3 14 P    20:32:47.36  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 14 S    20:33:04.84 -0.1 M 1.0 DRO 
  VLI  HL  1.3 89 P    20:32:47.76  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.3 89 S    20:33:05.35 -0.0 M 1.0 VLI 
  KTHA HL  1.5 107 P    20:32:49.78 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.5 107 S    20:33:09.49 -0.1 M 1.0 KTHA 
  GUR  HP  1.5 34 P    20:32:50.96  0.9 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 34 S    20:33:09.58 -0.3 M 1.0 GUR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.7 46 MLv   2.36 0.20  0.479522   
  AAMF HP  0.7 56 MLv   2.38 0.21  0.470575   
  VLX  HP  1.1 52 MLv   1.73 -0.43  0.0679238   
  DRO  HP  1.3 14 MLv   1.77 -0.39  0.117518   
  VLI  HL  1.3 89 MLv   2.18 0.02  0.182468   
  KTHA HL  1.5 107 MLv   2.54 0.38  0.266387   
  GUR  HP  1.5 34 MLv   2.14 -0.03  0.102788