Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 20:03:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7348° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6137° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 2.6 χμ ΒΔ της Λευκάδας
26.7 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
284.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT6.6211 P20:04:00.23 -0.11.0M
DRAGHT6.6211 S20:04:02.08 0.01.0M
EVGIHT13.2164 P20:04:01.14 0.11.0M
EVGIHT13.2164 S20:04:03.93 0.51.0M
NYDRHT7.7108 P20:04:00.32 0.01.0M
NYDRHT7.7108 S20:04:02.13 0.01.0M
TSLKHT10.7 20 P20:04:00.78 0.01.0M
TSLKHT10.7 20 S20:04:02.88 0.01.0M
FSKHP31.0188 P20:04:03.68 -0.11.0M
FSKHP31.0188 S20:04:08.41 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uyed
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         20:03:57.99
  Latitude       38.7348 deg +/-   0 km
  Longitude       20.6137 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.08 s
  Azimuthal gap       169 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.42 +/- 0.57  5      
  M     1.42      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.1 211 P    20:04:00.23 -0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.1 211 S    20:04:02.08  0.0 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 108 P    20:04:00.32 -0.0 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 108 S    20:04:02.13 -0.0 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.1 20 P    20:04:00.78  0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 20 S    20:04:02.88  0.0 M 1.0 TSLK 
  EVGI HT  0.1 164 P    20:04:01.14  0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 164 S    20:04:03.93  0.5 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.3 188 P    20:04:03.68 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 188 S    20:04:08.41  0.2 M 1.0 FSK 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.1 211 MLv   2.71 1.29  1.83752   
  NYDR HT  0.1 108 MLv   1.52 0.10  1.21471   
  TSLK HT  0.1 20 MLv   1.00 -0.41  0.432915   
  EVGI HT  0.1 164 MLv   1.41 -0.01  0.95795   
  FSK  HP  0.3 188 MLv   0.98 -0.43  0.128623