Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 19:42:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3857° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8775° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 20.1 χμ ΒΑ της Πάτρας
23.5 χμ ΒΔ του Αιγίου
168.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP5.2 28 P19:42:12.23 0.01.0M
EFPHP5.2 28 S19:42:13.47 -0.11.0M
AGRPCL13.5275 P19:42:13.36 -0.11.0M
AGRPCL13.5275 S19:42:15.69 0.01.0M
MG00CL6.8 62 P19:42:12.48 0.11.0M
MG00CL6.8 62 S19:42:13.96 0.11.0M
ANXHP23.4 9 P19:42:15.11 0.01.0M
ANXHP23.4 9 S19:42:18.47 -0.21.0M
KALEHA22.9 88 P19:42:15.39 0.31.0M
KALEHA22.9 88 S19:42:18.31 -0.21.0M
TEMECL27.1129 P19:42:16.13 0.51.0M
TEMECL27.1129 S19:42:19.71 0.21.0M
PANRCL32.5 92 P19:42:16.49 0.01.0M
PANRCL32.5 92 S19:42:21.26 0.11.0M
AXSHP48.6244 P19:42:19.38 0.21.0M
AXSHP48.6244 S19:42:25.82 0.11.0M
KLVHL44.9148 P19:42:18.26 -0.41.0M
KLVHL44.9148 S19:42:24.78 0.01.0M
DROHP50.4197 P19:42:19.36 -0.11.0M
DROHP50.4197 S19:42:26.32 0.01.0M
EVRHL59.3354 P19:42:21.01 0.01.0M
EVRHL59.3354 S19:42:29.70 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uydk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         19:42:10.48
  Latitude       38.3857 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8775 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       80 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.04 +/- 0.25  9      
  M     1.04      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.0 28 P    19:42:12.23  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 28 S    19:42:13.47 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 62 P    19:42:12.48  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 62 S    19:42:13.96  0.1 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 275 P    19:42:13.36 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 275 S    19:42:15.69 -0.0 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 88 P    19:42:15.39  0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 88 S    19:42:18.31 -0.2 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.2  9 P    19:42:15.11 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2  9 S    19:42:18.47 -0.2 M 1.0 ANX 
  TEME CL  0.2 129 P    19:42:16.13  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 129 S    19:42:19.71  0.2 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.3 92 P    19:42:16.49 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 92 S    19:42:21.26  0.1 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.4 148 P    19:42:18.26 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 148 S    19:42:24.78 -0.0 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  0.4 244 P    19:42:19.38  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 244 S    19:42:25.82  0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.5 197 P    19:42:19.36 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 197 S    19:42:26.32 -0.0 M 1.0 DRO 
  EVR  HL  0.5 354 P    19:42:21.01  0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 354 S    19:42:29.70  0.7 M 1.0 EVR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.0 28 MLv   1.39 0.35  1.43298   
  MG00 CL  0.1 62 MLv   1.36 0.32  1.57382   
  AGRP CL  0.1 275 MLv   0.59 -0.45  0.142937   
  KALE HA  0.2 88 MLv   0.83 -0.21  0.145193   
  ANX  HP  0.2  9 MLv   1.01 -0.03  0.211679   
  TEME CL  0.2 129 MLv   0.62 -0.42  0.0228189   
  PANR CL  0.3 92 MLv   2.18 1.14  0.0364032   
  KLV  HL  0.4 148 MLv   1.07 0.03  0.0529234   
  AXS  HP  0.4 244 MLv   0.91 -0.13  0.0399504   
  DRO  HP  0.5 197 MLv   0.84 -0.20  0.06258   
  EVR  HL  0.5 354 MLv   1.31 0.27  0.0535709