Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 18:43:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9888° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7497° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 17.0 χμ ΔΒΔ της Κορίνθου
47.6 χμ Β του Ναυπλίου
86.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ACORHA15.2136 P18:43:54.79 0.21.0M
ACORHA15.2136 S18:43:57.23 0.01.0M
THALHA9.2304 P18:43:53.90 0.11.0M
THALHA9.2304 S18:43:55.86 0.11.0M
LOUTHA19.7 90 P18:43:55.64 0.41.0M
LOUTHA19.7 90 S18:43:57.85 -0.51.0M
LTKHP19.4 79 P18:43:55.02 -0.21.0M
LTKHP19.4 79 S18:43:57.82 -0.51.0M
GURHP36.2261 P18:43:58.13 0.21.0M
GURHP36.2261 S18:44:02.62 -0.51.0M
KLVHL52.9277 P18:44:00.63 0.11.0M
KLVHL52.9277 S18:44:07.36 -0.41.0M
VILLHA53.0 68 P18:44:00.59 0.11.0M
VILLHA53.0 68 S18:44:07.48 -0.21.0M
PYRGCL79.4306 P18:44:05.14 0.41.0M
PYRGCL79.4306 S18:44:14.95 -0.11.0M
ANXHP98.7313 P18:44:08.09 0.21.0M
ANXHP98.7313 S18:44:20.87 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uybm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         18:43:51.07
  Latitude       37.9888 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7497 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       125 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.09 +/- 0.23  7      
  M     1.09      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.1 304 P    18:43:53.90  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.1 304 S    18:43:55.86  0.1 M 1.0 THAL 
  ACOR HA  0.1 136 P    18:43:54.79  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.1 136 S    18:43:57.23  0.0 M 1.0 ACOR 
  LTK  HP  0.2 79 P    18:43:55.02 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.2 79 S    18:43:57.82 -0.5 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.2 90 P    18:43:55.64  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.2 90 S    18:43:57.85 -0.5 M 1.0 LOUT 
  GUR  HP  0.3 261 P    18:43:58.13  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 261 S    18:44:02.62 -0.5 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.5 277 P    18:44:00.63  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 277 S    18:44:07.36 -0.4 M 1.0 KLV 
  VILL HA  0.5 68 P    18:44:00.59  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.5 68 S    18:44:07.48 -0.2 M 1.0 VILL 
  PYRG CL  0.7 306 P    18:44:05.14  0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.7 306 S    18:44:14.95 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.9 313 P    18:44:08.09  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 313 S    18:44:20.87  0.3 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.1 304 MLv   1.05 -0.04  0.930473   
  ACOR HA  0.1 136 MLv   0.59 -0.50  0.128658   
  LTK  HP  0.2 79 MLv   0.54 -0.54  0.340688   
  LOUT HA  0.2 90 MLv   1.23 0.14  0.437243   
  GUR  HP  0.3 261 MLv   1.07 -0.02  0.115594   
  KLV  HL  0.5 277 MLv   1.25 0.16  0.0514243   
  VILL HA  0.5 68 MLv   1.30 0.21  0.0754589   
  PYRG CL  0.7 306 MLv   1.10 0.01  0.0158657   
  ANX  HP  0.9 313 MLv   1.46 0.37  0.0467292