Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 17:58:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.7692° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1522° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 27.2 χμ ΔΒΔ της Λάρισας
40.6 χμ ΒΑ των Τρικάλων
241.2 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TYRNHT9.4133 P17:58:59.08 0.21.0M
TYRNHT9.4133 S17:59:00.49 0.01.0M
THLHL25.6208 P17:59:01.47 -0.31.0M
THLHL25.6208 S17:59:04.97 -0.61.0M
LITHT46.7 38 P17:59:05.33 -0.11.0M
AGGHT84.7169 P17:59:11.23 -0.41.0M
AGGHT84.7169 S17:59:23.33 0.41.0M
PRMDHP94.2254 P17:59:13.69 0.41.0M
TETRHL88.8238 P17:59:12.41 0.01.0M
EVRHL99.3197 P17:59:13.66 -0.41.0M
EVRHL99.3197 S17:59:26.99 -0.11.0M
XORHT99.8117 P17:59:14.24 0.21.0M
XORHT99.8117 S17:59:27.36 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxzz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         17:58:56.77
  Latitude       39.7692 deg +/-   1 km
  Longitude       22.1522 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       144 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.33 +/- 0.18  6      
  M     1.33      6 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TYRN HT  0.1 133 P    17:58:59.08  0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.1 133 S    17:59:00.49 -0.0 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  0.2 208 P    17:59:01.47 -0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.2 208 S    17:59:04.97 -0.6 M 1.0 THL 
  LIT  HT  0.4 38 P    17:59:05.33 -0.1 M 1.0 LIT 
  AGG  HT  0.8 169 P    17:59:11.23 -0.4 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 169 S    17:59:23.33  0.4 M 1.0 AGG 
  TETR HL  0.8 238 P    17:59:12.41  0.0 M 1.0 TETR 
  PRMD HP  0.8 254 P    17:59:13.69  0.4 M 1.0 PRMD 
  EVR  HL  0.9 197 P    17:59:13.66 -0.4 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.9 197 S    17:59:26.99 -0.1 M 1.0 EVR 
  XOR  HT  0.9 117 P    17:59:14.24  0.2 M 1.0 XOR 
  XOR  HT  0.9 117 S    17:59:27.36  0.1 M 1.0 XOR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TYRN HT  0.1 133 MLv   1.07 -0.25  0.425464   
  THL  HL  0.2 208 MLv   1.18 -0.15  0.166704   
  LIT  HT  0.4 38 MLv   1.22 -0.11  0.0633837   
  AGG  HT  0.8 169 MLv   1.53 0.20  0.0495857   
  TETR HL  0.8 238 MLv   1.45 0.12  0.0510553   
  PRMD HP  0.8 254 MLv   1.53 0.20  0.0570917   
  EVR  HL  0.9 197 MLv   1.50 0.17  0.0504217   
  XOR  HT  0.9 117 MLv   1.10 -0.23  0.00974692