Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 17:09:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2927° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7840° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 6.9 χμ ΒΑ της Πάτρας
26.5 χμ Δ του Αιγίου
173.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PATCHL3.3219 P17:09:45.31 -0.11.0M
PATCHL3.3219 S17:09:46.78 0.11.0M
AGRPCL12.7335 P17:09:46.48 0.01.0M
AGRPCL12.7335 S17:09:48.64 -0.11.0M
EFPHP18.3 36 P17:09:47.50 0.21.0M
MG00CL19.6 46 P17:09:47.66 0.11.0M
MG00CL19.6 46 S17:09:51.10 0.51.0M
PYRGCL24.1 57 P17:09:48.49 0.21.0M
PYRGCL24.1 57 S17:09:51.89 -0.11.0M
ANXHP35.5 20 P17:09:50.30 0.11.0M
ANXHP35.5 20 S17:09:55.14 -0.11.0M
KLVHL42.3131 P17:09:51.40 0.11.0M
KLVHL42.3131 S17:09:57.10 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxyj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         17:09:43.56
  Latitude       38.2927 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7840 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.08 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.65 +/- 0.23  7      
  M     0.65      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PATC HL  0.0 219 P    17:09:45.31 -0.1 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.0 219 S    17:09:46.78  0.1 M 1.0 PATC 
  AGRP CL  0.1 335 P    17:09:46.48 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 335 S    17:09:48.64 -0.1 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.2 36 P    17:09:47.50  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 46 P    17:09:47.66  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 46 S    17:09:51.10  0.5 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.2 57 P    17:09:48.49  0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 57 S    17:09:51.89 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.3 20 P    17:09:50.30  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 20 S    17:09:55.14 -0.1 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.4 131 P    17:09:51.40  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 131 S    17:09:57.10 -0.1 M 1.0 KLV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PATC HL  0.0 219 MLv   1.55 0.90  2.30273   
  AGRP CL  0.1 335 MLv   0.55 -0.10  0.135637   
  EFP  HP  0.2 36 MLv   0.52 -0.12  0.0919451   
  MG00 CL  0.2 46 MLv   0.45 -0.20  0.0930873   
  PYRG CL  0.2 57 MLv   0.49 -0.16  0.0382638   
  ANX  HP  0.3 20 MLv   0.66 0.02  0.0472454   
  KLV  HL  0.4 131 MLv   0.92 0.28  0.0443214