Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 14:38:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1165° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5022° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 5.8 χμ ΝΝΑ της Σκιάθου
55.4 χμ ΑΝΑ του Βόλου
127.6 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI19.6 88 P14:38:32.59 0.31.0M
SKO1HI19.6 88 S14:38:35.33 0.11.0M
AOS2HT29.7 83 P14:38:33.59 -0.41.0M
AOS2HT29.7 83 S14:38:37.68 -0.51.0M
NEOHL32.0311 P14:38:34.46 0.11.0M
NEOHL32.0311 S14:38:38.65 -0.21.0M
ATALHA62.9222 P14:38:39.16 -0.21.0M
ATALHA62.9222 S14:38:47.49 -0.31.0M
KYMIHL74.6136 P14:38:41.53 0.21.0M
KYMIHL74.6136 S14:38:50.91 -0.31.0M
PAIGHT92.4 9 P14:38:44.31 0.21.0M
PAIGHT92.4 9 S14:38:55.97 -0.11.0M
SKYHL94.0106 P14:38:44.54 0.11.0M
SKYHL94.0106 S14:38:56.39 -0.31.0M
AGGHT101.2264 P14:38:45.67 0.01.0M
AGGHT101.2264 S14:38:58.56 -0.21.0M
DIONHL121.4162 P14:38:49.08 0.31.0M
MRTHHA116.9161 P14:38:48.14 0.11.0M
MRTHHA116.9161 S14:39:02.86 -0.11.0M
TYRNHT127.5301 P14:38:50.26 0.61.0M
TYRNHT127.5301 S14:39:05.79 -0.11.0M
VLYHL142.8170 P14:38:52.78 0.81.0M
PYRGCL150.8239 P14:38:52.96 -0.41.0M
PYRGCL150.8239 S14:39:12.48 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxtk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         14:38:28.33
  Latitude       39.1165 deg +/-   0 km
  Longitude       23.5022 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       74 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.71 +/- 0.14 11      
  M     1.71      11 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 88 P    14:38:32.59  0.3 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 88 S    14:38:35.33  0.1 M 1.0 SKO1 
  AOS2 HT  0.3 83 P    14:38:33.59 -0.4 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 83 S    14:38:37.68 -0.5 M 1.0 AOS2 
  NEO  HL  0.3 311 P    14:38:34.46  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 311 S    14:38:38.65 -0.2 M 1.0 NEO 
  ATAL HA  0.6 222 P    14:38:39.16 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 222 S    14:38:47.49 -0.3 M 1.0 ATAL 
  KYMI HL  0.7 136 P    14:38:41.53  0.2 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.7 136 S    14:38:50.91 -0.3 M 1.0 KYMI 
  PAIG HT  0.8  9 P    14:38:44.31  0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8  9 S    14:38:55.97 -0.1 M 1.0 PAIG 
  SKY  HL  0.8 106 P    14:38:44.54  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.8 106 S    14:38:56.39 -0.3 M 1.0 SKY 
  AGG  HT  0.9 264 P    14:38:45.67  0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 264 S    14:38:58.56 -0.2 M 1.0 AGG 
  MRTH HA  1.1 161 P    14:38:48.14  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.1 161 S    14:39:02.86 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  1.1 162 P    14:38:49.08  0.3 M 1.0 DION 
  TYRN HT  1.1 301 P    14:38:50.26  0.6 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.1 301 S    14:39:05.79 -0.1 M 1.0 TYRN 
  VLY  HL  1.3 170 P    14:38:52.78  0.8 M 1.0 VLY 
  PYRG CL  1.4 239 P    14:38:52.96 -0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.4 239 S    14:39:12.48  0.1 M 1.0 PYRG 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 88 MLv   1.74 0.03  1.41758   
  AOS2 HT  0.3 83 MLv   1.83 0.12  0.96436   
  NEO  HL  0.3 311 MLv   1.72 0.01  0.904619   
  ATAL HA  0.6 222 MLv   1.66 -0.04  0.112292   
  KYMI HL  0.7 136 MLv   1.67 -0.03  0.100281   
  PAIG HT  0.8  9 MLv   1.36 -0.35  0.0307062   
  SKY  HL  0.8 106 MLv   1.85 0.15  0.200719   
  AGG  HT  0.9 264 MLv   1.70 -0.01  0.0603082   
  MRTH HA  1.1 161 MLv   1.91 0.20  0.106089   
  DION HL  1.1 162 MLv   1.26 -0.44  0.0642315   
  TYRN HT  1.1 301 MLv   1.80 0.10  0.0567676   
  VLY  HL  1.3 170 MLv   2.22 0.52  0.16144   
  PYRG CL  1.4 239 MLv   1.44 -0.27  0.0152426