Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 14:20:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2050° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9512° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 12.4 χμ ΔΝΔ του Αιγίου
19.4 χμ ΑΝΑ της Πάτρας
157.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGEOCL11.9 56 P14:20:04.28 0.41.0M
AGEOCL11.9 56 S14:20:05.81 -0.21.0M
ROD3CL12.6336 P14:20:03.99 -0.11.0M
ROD3CL12.6336 S14:20:06.44 0.21.0M
TEMECL14.9 79 P14:20:04.43 0.11.0M
TEMECL14.9 79 S14:20:07.00 0.21.0M
EFPHP25.0351 P14:20:06.00 0.11.0M
EFPHP25.0351 S14:20:09.39 -0.21.0M
KALEHA26.4 39 P14:20:06.31 0.11.0M
KALEHA26.4 39 S14:20:09.61 -0.61.0M
KLVHL25.0136 P14:20:06.14 0.11.0M
KLVHL25.0136 S14:20:09.18 -0.61.0M
MG00CL23.3359 P14:20:05.89 0.21.0M
MG00CL23.3359 S14:20:08.84 -0.31.0M
MG02CL23.4359 P14:20:05.90 0.21.0M
MG02CL23.4359 S14:20:08.97 -0.21.0M
MG03CL23.3359 P14:20:05.87 0.21.0M
MG03CL23.3359 S14:20:08.79 -0.31.0M
MG04CL23.3359 P14:20:05.83 0.21.0M
MG04CL23.3359 S14:20:08.79 -0.31.0M
MG06CL23.1359 P14:20:05.74 0.11.0M
MG06CL23.1359 S14:20:08.68 -0.41.0M
MG07CL23.4359 P14:20:05.91 0.21.0M
MG07CL23.4359 S14:20:09.01 -0.11.0M
PYRGCL23.5 14 P14:20:05.97 0.21.0M
PYRGCL23.5 14 S14:20:09.31 0.01.0M
SERGHP24.9 22 P14:20:06.27 0.31.0M
SERGHP24.9 22 S14:20:09.43 -0.21.0M
AGRPCL29.1317 P14:20:06.62 0.01.0M
AGRPCL29.1317 S14:20:10.54 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxsu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         14:20:01.08
  Latitude       38.2050 deg +/-   1 km
  Longitude       21.9512 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       181 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.55 +/- 0.09 13      
  M     0.55      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGEO CL  0.1 56 P    14:20:04.28  0.4 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.1 56 S    14:20:05.81 -0.2 M 1.0 AGEO 
  ROD3 CL  0.1 336 P    14:20:03.99 -0.1 M 1.0 ROD3 
  ROD3 CL  0.1 336 S    14:20:06.44  0.2 M 1.0 ROD3 
  TEME CL  0.1 79 P    14:20:04.43  0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 79 S    14:20:07.00  0.2 M 1.0 TEME 
  MG06 CL  0.2 359 P    14:20:05.74  0.1 M 1.0 MG06 
  MG06 CL  0.2 359 S    14:20:08.68 -0.4 M 1.0 MG06 
  MG00 CL  0.2 359 P    14:20:05.89  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 359 S    14:20:08.84 -0.3 M 1.0 MG00 
  MG03 CL  0.2 359 P    14:20:05.87  0.2 M 1.0 MG03 
  MG03 CL  0.2 359 S    14:20:08.79 -0.3 M 1.0 MG03 
  MG04 CL  0.2 359 P    14:20:05.83  0.2 M 1.0 MG04 
  MG04 CL  0.2 359 S    14:20:08.79 -0.3 M 1.0 MG04 
  MG02 CL  0.2 359 P    14:20:05.90  0.2 M 1.0 MG02 
  MG02 CL  0.2 359 S    14:20:08.97 -0.2 M 1.0 MG02 
  MG07 CL  0.2 359 P    14:20:05.91  0.2 M 1.0 MG07 
  MG07 CL  0.2 359 S    14:20:09.01 -0.1 M 1.0 MG07 
  PYRG CL  0.2 14 P    14:20:05.97  0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 14 S    14:20:09.31  0.0 M 1.0 PYRG 
  SERG HP  0.2 22 P    14:20:06.27  0.3 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.2 22 S    14:20:09.43 -0.2 M 1.0 SERG 
  EFP  HP  0.2 351 P    14:20:06.00  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 351 S    14:20:09.39 -0.2 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.2 136 P    14:20:06.14  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 136 S    14:20:09.18 -0.6 M 1.0 KLV 
  KALE HA  0.2 39 P    14:20:06.31  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 39 S    14:20:09.61 -0.6 M 1.0 KALE 
  AGRP CL  0.3 317 P    14:20:06.62  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 317 S    14:20:10.54 -0.3 M 1.0 AGRP 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGEO CL  0.1 56 MLv   0.60 0.05  0.0461033   
  ROD3 CL  0.1 336 MLv  -1.44 -1.99  0.00211568   
  TEME CL  0.1 79 MLv   0.37 -0.18  0.0263558   
  MG06 CL  0.2 359 MLv   0.57 0.02  0.078309   
  MG00 CL  0.2 359 MLv   0.59 0.03  0.103034   
  MG03 CL  0.2 359 MLv   0.57 0.01  0.0768737   
  MG04 CL  0.2 359 MLv   0.68 0.13  0.100776   
  MG02 CL  0.2 359 MLv   0.58 0.03  0.109591   
  MG07 CL  0.2 359 MLv   0.50 -0.06  0.0873016   
  PYRG CL  0.2 14 MLv   0.41 -0.15  0.0331245   
  SERG HP  0.2 22 MLv   0.62 0.07  0.0794105   
  EFP  HP  0.2 351 MLv   1.41 0.85  0.482726   
  KLV  HL  0.2 136 MLv   0.41 -0.14  0.0370902   
  KALE HA  0.2 39 MLv   0.54 -0.01  0.060317   
  AGRP CL  0.3 317 MLv   0.84 0.29  0.103533