Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 13:45:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5418° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2890° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 7.5 χμ ΔΒΔ της Αμφισσας
37.3 χμ ΒΒΑ του Αιγίου
140.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KALEHA21.2218 P13:45:22.70 0.21.0M
KALEHA21.2218 S13:45:25.86 -0.31.0M
PANRCL19.0190 P13:45:22.05 0.01.0M
PANRCL19.0190 S13:45:25.57 0.11.0M
ANXHP32.5280 P13:45:23.92 -0.21.0M
ANXHP32.5280 S13:45:29.10 0.11.0M
MG00CL33.0245 P13:45:23.96 -0.11.0M
MG00CL33.0245 S13:45:29.01 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxrq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         13:45:17.62
  Latitude       38.5418 deg +/-   1 km
  Longitude       22.2890 deg +/-   1 km
  Depth           17 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       270 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.02 +/- 0.60  4      
  M     1.02      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PANR CL  0.2 190 P    13:45:22.05 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 190 S    13:45:25.57  0.1 M 1.0 PANR 
  KALE HA  0.2 218 P    13:45:22.70  0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 218 S    13:45:25.86 -0.3 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.3 280 P    13:45:23.92 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 280 S    13:45:29.10  0.1 M 1.0 ANX 
  MG00 CL  0.3 245 P    13:45:23.96 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 245 S    13:45:29.01  0.1 M 1.0 MG00 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PANR CL  0.2 190 MLv   2.06 1.04  0.0595154   
  KALE HA  0.2 218 MLv   0.78 -0.24  0.140916   
  ANX  HP  0.3 280 MLv   0.52 -0.50  0.0402122   
  MG00 CL  0.3 245 MLv   0.99 -0.03  0.150539